Møder i Egaa Gymnasiums bestyrelse

 

 

Møde 16.06.15

Egå d.8. juni 2015

Møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 16. juni 2015

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egaa Gymnasium den 16.juni 2015 kl. 15.15-17.30. Mødet foregår på Egaa Gymnasium i mødelokale 2.

Dagsorden

1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Elevrådet har pr. 1. maj 2015 valgt nye medlemmer i bestyrelsen:

Med stemmeret: Elevrådsformand Emil Krogh, elev i 2.y, og uden stemmeret: Anne Rathcke, elev i 1.i. Rektor byder velkommen og introducerer kort til arbejdet.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 25. marts 2015 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt. 

4. Økonomirapportering

Sekretariatsleder Ove Fugl deltager i dette punkt og redegør på baggrund af ved¬¬¬hæf¬tede økonomi¬rapportering til bestyrelsen og de medfølgende regneark om udviklingen skolens økonomi i den forløbne del af 2015.

5. Mål for perioden 2015-18

Efter at bestyrelsen i slutningen af 2014 vedtog et nyt værdigrundlag for Egaa Gymnasium, har der internt på skolen mellem Elevrådet, medarbejderne og ledelsen været arbejdet med at formulere nogle nye mål for perioden 2015-18. Resultatet er vedhæftet som bilag.

Drøftes med henblik på vedtagelse.

6. Forslag om ekstrabevilling til kompetenceudvikling og udviklingsprojekter

På baggrund af en drøftelse af skolens overskud for 2014 gav bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde udtryk for, at hvis medarbejdere og ledelse i fællesskab kommer til bestyrelsen med konkrete forslag til projekter, som klart kan forbedre undervisningen og skolens løfteevne, så vil bestyrelsen igen i år se positivt på at bevilge ekstraordinære midler ud over det løbende driftsbudget til sådanne projekter. 

Der har siden været en proces på skolen, som har resulteret i vedlagte projektforslag. Midlerne til deres gennemførelse ønskes bevilliget på nærværende bestyrelsesmøde, så de kan få virkning for skoleåret 2015-16.

7. Skolens udbud i 2015-16

Der har på skolen været drøftelser om udbuddet af studieretninger og valgfag, som har resulteret i vedlagte forslag til skolens udbud i 2016-17. Rektor redegør på mødet for de interne drøftelser, der ligger bag forslaget.

 Drøftes med henblik på vedtagelse på bestyrelsesmødet i september 2015.

8. Indsatsområder i 2013-14

Eigil Dixen redegør for forslag til indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt for det kommende skoleår. Drøftes med henblik på fastlæggelse af en ny resultatlønskontrakt for 2015-16 på bestyrelsesmødet i september.

9. Aktuelt nyt

Her orienteres bl.a. om:

- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening

- socioøkonomisk reference 2014 (se bilag)

- resultatet af medarbejdertrivselsundersøgelsen og den efterfølgende proces

- Final Count Down

- invitation til dimissionen

10. Evt.

Møde 25.03.15

Egå d.8. juni 2015

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 25. marts 2015

 

Til stede: Niels Petersen, Lars Davidsen (deltog i sidste del af mødet), Gitte Møldrup Nielsen, Michael E. Caspersen, Sine Vivian Sola Olesen, Mads Stecher-Andersen, Cathrine Illeborg, og Eigil Dixen (referent).

Afbud: Peter Axelsen og til første del af mødet: Lars Davidsen.

Desuden deltog revisor Lars Østergaard, PWC, og sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3. Ove Fugl deltog tillige i punkt 4.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

 

2. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 4. dec. 2014 blev godkendt og underskrevet.

 

3. Årsrapport for 2014

Årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2014 samt et tiltrædelsesprotokollat blev gennemgået af revisor Lars Østergaard, som fremhævede det gode resultat og de mange fine nøgletal, hvor Egaa Gymnasium på alle parametre ligger godt placeret sammenlignet med de gennemsnitlige nøgletal for gymnasier i det tidligere Århus Amt.  Lars Østergaard gennem-gik tillige de punkter i revisionsprotokollatet, som bestyrelsen skal være opmærk som på. Ove Fugl fremlagde efterfølgende et udkast til bestyrelsens stillingtagen til protokollatet. Bestyrelsen godkendte efter en drøftelse årsregnskabet og med nogle sproglige justeringer udkastet til stillingtagen til protokollatet. Endelig vedtog bestyrelsen at bemyndige sekretariatsleder Ove Fugl til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.

 

Peter Axelsen, der på grund af deltagelse i en studietur til Kina, ikke kunne være til stede på mødet, havde sendt en video, hvor han argumenterede for, at overskuddet på årsregnskabet kunne havde været endnu større, hvis ikke en række faktorer ekstraordinært havde trukket det ned. Videoen blev ikke diskuteret nærmere, men rektor fremhævede, at skolen må være forberedt på yderligere nedskæringer på taxametrene i de kommende år. Bestyrelsen var dog stadig indstillet på, at hvis medarbejdere og ledelse i fællesskab kommer til bestyrelsen med konkrete forslag til projekter, som klart kan forbedre undervisningen og skolens løfteevne, så vil bestyrelsen se positivt på at bevilge ekstraordinære midler ud over det løbende driftsbudget til sådanne projekter.

 

4. Ombygninger

Eigil Dixen og Ove Fugl gennemgik et forslag om at lave en mindre tilbygning med 2 kontorer, 2 toiletter og et grupperum/mødelokale i ”huggegården” under studievejledningen samt en ombygning af lokale 1, så der fås et kontor til it-supporteren. Rektor forklarede, at skolen for at styrke sin løfteevne efterhånden har udbygget sine støttefunktioner dels til it og dels til dansk-, engelsk- og matematikvejledning. Der er derfor nu behov for kontorplads til disse funktioner. Derudover benyttes lejligheden til at indrette toiletter i denne ende af bygningen tæt på studievejledeingen samt udbygge skolens kapacitet af grupperum/ mødelokaler.

Byggeprojektet har været i licitation, hvor der er kommet tre bud (udsendt som bilag). Bestyrelsen besluttede at bevilge midler til gennemførelse af projektet og valgte det billigste tilbud, så det kan gennemføres for ca. 2,2 mio. kr.

 

Ove Fugl og Eigil Dixen fremlagde desuden et skitseforslag til overdækning af passagen i stueplan mellem hovedbygningen og musikhuset. Der er tale om en let glas-stål konstruk¬tion, så den visuelle og akustiske adskillelse af de to bygninger bevares. Ønsket om over¬dæk¬ning af passagen skyldes, at det ofte blæser en del i mellemrummet mellem byg¬ning¬erne, og når dette kombineres med regn eller sne, er det for generende. Konstruktionen skønnes at kunne udføres for under en halv mio. kr. Bestyrelsen besluttede at bevilge midler også til dette projekt, så begge arbejder kan gennemføres i sommerferien.

 

5. Implementeringen af overenskomsten på GL-området

Eigil Dixen redegjorde for en aktuel problemstilling vedrørende normperioder i overens-komsten på GL-området. Ledelsens tolkning af, hvordan man skal forstå overenskomstens bestemmelse om, at lærernes arbejdsbelastning opgøres på årsbasis, er blevet underkendt af Moderniseringsstyrelsen. Det betyder, at ledelsens ønske om at slutte den nuværende normperiode, inden eksamen for alvor går i gang, vil koste en meget stor mængde merarbejde. Ledelsen ønsker derfor at løse problemet ved at lade den nuværende normperiode slutte på dagen for dimissionen. Derved skubbes en uge, som sidste år primært blev brugt til afspadsering, til næste normperiode. Det giver en god sammenhæng mellem lærernes sommerferie, opstarten af næste skoleår og den nye normperiode. Det bliver derfor først den nye normperiode, som i forsommeren 2016 kan afsluttes inden eksamensperioden. 

 

Flytningen af en uge, som primært bruges til afspadsering, fra den nuværende normperiode til næste normperiode vil betyde, at mange af de lærere, der får en høj eksamensbelastning i forsommeren 2015, vil få merarbejde. Ledelsen vil prøve at tilrettelægge eksamen, så dette i videst muligt omfang undgås, men planen vil uanset dette medføre en mærkbar forøgelse af merarbejdet i indeværende normperiode.

 

På trods af de øgede udgifter til merarbejde bakkende bestyrelsen ledelsen op i de beskrevne ændringer, der som endemål har, at eksamensbelastningen er kendt, inden resten af normperioden i det efterfølgende skoleår planlægges. Det vil i betydelig grad øge ledelsens muligheder for i de kommende normperioder at planlægge, således at så få lærere som muligt får merarbejde.

 

6. Aktuelt nyt

Eigil Dixen kunne berette om et ansøgertal på 334 til de kommende 1.g klasser på Egaa Gymnasium svarende til et fald på 10 % i forhold til det rekordhøje tal fra 2014. Rektor forventede på baggrund af ansøgertallene til de omliggende gymnasier, at skolen som ønsket kan nøjes med at optage 10 nye klasser svarende til 280 elever i august 2015. De overskydende ansøgere forventes flyttet til nærliggende gymnasier.

 

Rektor kunne meddele, at Henrik Stidsholt Rasmussen pr. 1. april er ansat som ny vicerektor som afløser for skolens hidtidige vicerektor Lise Hansen, der ønsker at fratræde sin stilling og gå på efterløn. Henrik kommer fra en stilling som uddannelsesleder på Risskov Gymnasium og har en faglig baggrund som lærer i historie, samfundsfag og religion. Henrik var før sin ansættelse på Risskov Gymnasium i mange år lærer og GL- tillidsrepræsentant på Egaa Gymnasium.

 

7. Evt.

Her var intet at bemærke.

Møde 04.12.14

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 4. dec. 2014

Til stede: Niels Petersen, Lars Davidsen, Gitte Møldrup Nielsen, Michael E. Caspersen, Sine Vivian Sola Olesen, Mads Stecher-Andersen, Cathrine Illeborg og Peter Axelsen. Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl og rektor Eigil Dixen (referent). 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 29. oktober 2014 blev godkendt og underskrevet.

3. Budget 2014

Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde for forventningerne til regnskabet for 2014 og frem-lagde budgettet for 2015. Der forventes et overskud for 2014 nogenlunde som budgetteret. Dog kan overskuddet stige, hvis der ikke bliver brug for beløbet afsat til statens selvforsikring. For 2015 forventedes et væsentligt mindre overskud end budgetteret for 2014, hvilket hænger sammen med, at der i 2015 er indregnet ekstraordinære udgifter til markering af skolens 10 års jubilæum, at der kommer nedskæringer i taxametrene bl.a. som følge af indførelsen af det sociale taxameter, og at der er budgetteret med en væsentlig højere ejendomsskat.

Bestyrelsen besluttede på sit møde i juni 2014 at bevilge ekstraordinære midler til en række specifikke kompetenceudviklingsforløb og en række udviklingsprojekter, som alle har det formål, at skolen grundlæggende skal blive bedre til at løfte eleverne til et højere fagligt niveau. Denne bevilling løber til udgangen af skoleåret 2014-15 og er derfor indarbejdet i budgettet for 2015. Der er ikke i budgettet for 2015 indarbejdet midler til fortsættelse af projekterne i skoleåret 2015-16. 

Som supplement til budgettet havde ledelsen udarbejdet et skøn over skolens økonomi frem til og med 2018. Skønnet viser en kraftig nedadgående tendens for overskuddet, så der alt andet lige i 2017 må forventes et stort underskud og et meget stort underskud i 2018. Skønnet bygger på udmeldingen i finansloven om, at taxametrene reduceres med 2 % om året, at der vil være stigende udgifter til bygningsdrift og vedligeholdelse samt et skøn på en stigning på 1 % årligt i lønomkostningerne - bl.a. på baggrund af en forventet stigning i medarbejdernes anciennitet.

Medarbejderrepræsentanterne gav på baggrund af den historiske udvikling i overskuddet sammenholdt med budgetterne udtryk for en mere positiv forventning til skolens fremtidige økonomi end ledelsen. Der var i bestyrelsen enighed om, at skønnet var konservativt, men at der næppe kan være tvivl om den nedadgående tendens i indtægterne og den opadgående tendens i udgifterne.

På den baggrund vedtog bestyrelsen budgettet for 2015. Der var enighed om at drøfte muligheden for igen at bevilge ekstraordinære midler til en række specifikke kompetence-udviklingsforløb og en række udviklingsprojekter på det kommende bestyrelsesmøde i marts, hvor årsregnskabet for 2014 foreligger. Hvis bestyrelsen finder, at der er plads til en fortsættelse, vil ledelsen fremlægge de konkrete forslag på bestyrelsesmødet i juni, så de kan få virkning i skoleåret 2015-16.

Bestyrelsen tog en skrivelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med generelle bemærkninger til gymnasiernes regnskabsaflæggelser for 2013 til efterretning, idet bestyrelsen ikke fandt, at skrivelsen gav anledning til ændret praksis på Egaa Gymnasium.

4. Udbygning af klatrevæg

Der var til mødet udsendt et forslag til udbygning af klatremulighederne i idrætshallen. Udbygningen indeholder både en forbedring af den eksisterende væg samt opførelsen af en supplerende, en såkaldt bouldervæg. Forslaget vil betyde, at klatring kan indgå i idræts-undervisningen på det obligatoriske C niveau. Udgifterne skal anlægsregistres og påvirker derfor ikke nævneværdigt driftdbudgettet for 2015. 

I lyset af skolens sunde økonomi og de kart forbedrede muligheder for idrætsundervisningen vedtog bestyrelsen det forelagte projekt.

5. Elevernes ferieplan for 2015/16

Der var til mødet udsendt et forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2015/16. Forslaget adskiller sig fra indeværende skoleårs ferieplan på to væsentlige punkter: 

1) Der vindes 2 skoledage omkring juleferien, idet juleafslutningen først ligger tirsdag den 22. december mod fredag den 19. december i år. 

2) Eleverne i 2. og 3.g starter mandag og 1.g eleverne tirsdag i uge 33. Derved vindes 1 skoledag i forhold til den kendte skolestart.

Ledelsen foreslår denne ferieplan, fordi det er meget vanskeligt at afvikle elevernes undervisning inden for det antal skoledage, der er i indeværende skoleår. Problemet opstår især i 3.g, hvor visse klasser i indeværende skoleår er nødt til at få lagt 16 lektioner uden for normal undervisningstid.

Forslaget har naturligvis også konsekvenser for første mødedag for lærerne efter sommerferien. I indeværende skoleår var første arbejdsdag for lærerne efter sommerferien fredag i uge 32 og første mødedag mandag i uge 33. I 2015 starter lærernes 5 ugers sommerferie tidligere end i 2014, hvorfor første arbejdsdag efter sommerferien for lærerne bliver mandag i uge 32.  Ledelsen planlægger i lyset af elevernes fremrykkede start mandag i uge33 med, at lærernes første mødedag bliver torsdag i uge 32, således at lærerne har to mødedage inden eleverne starter. De to mødedage - mod nu én - ønskes anvendt til afholdelse af en række møder, som traditionelt ligger i begyndelsen af skoleåret, hvorved lærernes belastning med møder spredes ud over flere dage.

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen var imod ændringerne i forbindelse skolestarten, da det forringer lærernes muligheder for at disponere over uge 32. Trods denne modstand vedtog bestyrelsen den forelagte ferieplan for eleverne, idet de udefrakommende medlemmer fandt skolens muligheder for at gennemføreundervisningen på en rimelig måde væsentligere end de indvendinger, der kom fra lærerne.

6. Justering af værdigrundlag

Et forslag til justering af skolens værdigrundlag var inden mødet udsendt til bestyrelsen. Rektor forklarede, at justeringen er blevet til ved en intern proces på skolen, hvor både eleverne og medarbejderne har været inddraget i flere omgange. Processen har været styret af en arbejdsgruppe med repræsentanter for eleverne, medarbejderne og ledelsen, og forslaget er i den sidste ende godkendt i MIO. 

Rektor fandt, at processen har været ret harmonisk, og at det endelige resultat har fuld opbakning fra alle involverede. Det er ligeledes rektors vurdering, at det essentielle i det eksisterende værdigrundlag fortsat er til stede, men at formuleringerne er blevet enklere og lette at forstå og huske. 

På den baggrund vedtog bestyrelsen det nye værdigrundlag.

7. Mødeplan for 2014

Den udsendte mødeplan for bestyrelsesarbejdet i 2015 blev vedtaget uden ændringer.

8. Aktuelt nyt

Der var intet nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening.

Rektor redegjorde for processen om ansættelse af en ny vicerektor, som forventes afsluttet medio januar, således at den nye vicerektor kan tiltræde pr. 1.3. 2015. Efter aftale med bestyrelsesformanden har rektor en forståelse med den nuværende vicerektor, Lise Hansen, om at hun kan fortsætte i en konsulentstilling på deltid frem til sommerferien for at hjælpe den nye vicerektor og den øvrige ledelse hen over skiftet på denne vigtige post og samtidigt overlevere sine mange erfaringer og gode kontakter til det pædagogiske udviklingsmiljø.

Rektor gav endelig bestyrelsen en kort opridsning af elementerne i regeringens nye gymnasieudspil. Det var rektors vurdering, at skolen forholdsvis nemt kan tilpasse sit udbud af studieretninger til de opstramninger, der ligger i udspillet, ligesom mange af de øvrige tanker i udspillet ligger tæt op ad det udviklingsarbejde, som Egaa Gymnasium allerede har arbejdet med i flere år. Rektor fandt dog, at der vil ligge en stor opgave i at tilpasse skoleåret og skoledagens længde, så der både kan blive plads til ekstra 100 timers undervisning og omlægning af halvdelen af elevernes tid til skriftlige hjemmeopgaver til tilstedeværelse med vejledning på skolen.

9. Evt.

Her var intet at bemærke.

Møde 08.09.14

Til stede:       Niels Petersen, Lars Davidsen, Gitte Møldrup Nielsen, Michael E. Caspersen, Sine Vivian Sola Olesen, Mads Stecher-Andersen, Cathrine Illeborg, Peter Axelsen og Eigil Dixen (referent).


Michel E. Caspersen var pga. arbejde først med fra punkt 6.

Sekretariatsleder Ove Fugl deltog i punkt 3 og 4.

 

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 12. juni 2014 blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Økonomirapportering

Sekretariatsleder Ove Fugl deltog i dette punkt og redegjorde på baggrund af den udsendte økonomirapportering til bestyrelsen og de medfølgende regneark om udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2014. Ove Fugl forklarede, at der nu ventes et overskud for 2014 på 0,7 mio. kr. mindre i forhold til budgettet. Det skyldes en stigning på 2,4 mio. kr. i udgifterne i forhold til budgettet og en tilsvarende stigning på 1,7 mio. kr. i indtægterne.

 

Ove Fugl forklarede, at mange forhold spiller ind i disse tal, men nogle af de vigtigste er, at vi på indtægtssiden har fået større taxameterindtægter end forventet, da vi slap for en besparelse på 2 %, og at vi har lavet et forlig med MT Højgaard om udbedring af mangler i kælderen, mens vi på udgiftssiden har ansat flere årsværk end forventet pga. en ekstra­bevilling fra bestyrelsen til udviklingsprojekter, vi har betalt for udbedringer i kælderen og ejendoms­skatterne er steget med 1 mio. kr. Herudover er der naturligvis en lang række usikkerheder i forhold til det endelige resultat for 2014, bl.a. er der afsat 0,7 mio. kr. til skolens eget bidrag, hvis der sker uheld, som dækkes af statens selvforsikring.

 

Rapporteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen. Peter Axelsen bemærkede dog, at han ud fra erfaringen fra de tidligere år regner med, at overskuddet, når året er omme, faktisk ender med at blive større end nu forventet.

 

Da der ingen kritiske bemærkninger var i Kvalitet- og Tilsynsstyrelsens tilbagemelding på årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2013, blev den med tilfredshed taget til efterretning af bestyrelsen.

 

Endelig drøftede bestyrelsen en benchmarking af gymnasiernes økonomi udarbejdet af skolens revionsfirma PWC. Efter enkelte opklarende spørgsmål noterede bestyrelsen sig, at Egaa Gymnasium ligger tilfredsstillende og på en del parametre ganske flot i benchmarkingen.

 

 1. Godkendelse af elevtal i 1.g

Bestyrelsen skal godkende elevtallet i 1.g og evt. udarbejde plan for ressourceanvendelsen, hvis der er mere end 28 elever i gennemsnit i 1.g klasserne.

Ove Fugl kunne oplyse, at skolen netop på dagen for bestyrelsesmødet, mandag den 8. september, havde opgjort antallet af elever på de 3 årgange med henblik på indberetning til undervisningsministeriet. Det havde her vist sig, at der i de ti 1.g klasser var i alt 283 elever svarende til en klassekvotient på 28,3.

 

Eigil Dixen forklarede, at denne overskridelse af 28-loftet skyldes, at der i 1.g årgangen er en udvekslingselev samt to overskydende ansøgere. Skolen må godt have udvekslingselever ud over 28-loftet. De to overskydende ansøgere skyldes, at skolen ved elevfordelingen i april på baggrund af erfaringer fra tidligere år overbookede med ti elever i forventning om, at de ville falde fra i perioden april til august. Men det faktiske frafald har været på 8 elever. Overskridelsen af 28-loftet forventes at blive kortvarig, da elevtallet i 1.g erfaringsmæssigt vil falde hen over efteråret.

 

Rektor redegjorde for, at planen er at bruge merindtægten ved de tre ekstra elever til ekstra støtte til eleverne i 1.g. Det vil dreje sig om ekstra bemanding af studiecafeen, tolærer­ordninger i 1.g klasser, som vurderes at have særlige behov og tilsvarende. Bestyrelsen godkendte elevtalsopgørelsen og planerne for brug af de ekstra ressourcer.

 

 

 1. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2013-14

Eigil Dixen gav på baggrund af den udsendte rapport en kort redegørelse om realiseringen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2013-14. Rektor redegjorde herunder for, at det endnu ikke har været muligt at opgøre, hvor meget der bliver udbetalt i merarbejde på GL-området for skoleåret 2013-14, da drøftelserne herom på mødetidspunktet endnu ikke var afsluttet. Rektor foreslog derfor bestyrelsen, at dette punkt helt pilles ud af rapporten.

 

Eigil Dixen forlod herefter lokalet, hvor bestyrelsen tog en drøftelse af rapporten. Bestyrelsen besluttede at tage merarbejdspunktet ud af bedømmelsen, så den samlede kontrakt reduceres tilsvarende, og fandt, at rapporten derudover udgør et anvendeligt grundlag for fastsættelse af en udbetalingsprocent. Bestyrelsen bemyndigede formanden og næstformanden til på grundlag af redegørelsen og bestyrelsens drøftelse heraf at komme med et udspil til en udbetalingsprocent. Denne drøftes med rektor og forelægges bestyrelsen til godkendelse.

 

 1. Resultatlønskontrakt for 2014-15

Eigil Dixen redegjorde nærmere for det udsendte forslag til resultatlønskontrakt for rektor i skoleåret 2014-15, som er udarbejdet på baggrund af bemyndigelsen af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

 

Forslaget blev drøftet med henblik på en endelig udformning. Der var herunder især en drøftelse af, hvordan indsatsområdet E1.3 om gennemførelse og resultatet af en APV kunne evalueres. Der var enighed om, at resultatet bl.a. skal vurderes på baggrund af scoren på nogle af spørgsmålene vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Den endelige udformning heraf afklares efterfølgende af formanden, næstformanden og rektor, der også alle underskriver den endelige udgave af kontrakten.

 

 1. Ansøgning om tilskud til RANI’ s volontørprojektet

Der var til mødet udsendt en ansøgning fra Christoph Ridder, som er primusmotor i RANI, skolens ulandsprojekt i Tanzania. Ansøgningen handler om et tilskud til den del af projektet, som drejer sig om at udsende volontører. På forespørgsel fra formanden vurderede rektor, at selv om volontørerne er Egaa-elever, der har afsluttet studentereksamen, så handler også denne del af projektet om at styrke det RANI-arbejde, som skolen gennemfører for skolens nuværende elever. Volontørerne er bl.a. guider for de 2.g elever, som skolen hvert år sender på studierejser til Tanzania, ligesom de bidrager med styring og gennemførelse af de projekter, som RANI-gruppen samler penge ind til, og ligeledes er med til at pege på muligheder for kommende projekter.

Bestyrelsen besluttede at bevilge det ansøgte beløb for indeværende skoleår, men besluttede også at der skal foretages en evaluering, som kan danne baggrund for at vurdere nytten af indsatsen og rimeligheden i eventuelle fremtidige bevillinger.

 

8.      Skolens udbud for årgang 2015

Det samlede forslag til udbud af studieretninger og valgfag var udsendt sammen med dagsordenen inden mødet. Rektor forklarede, at der ikke er sket ændringer af udbuddet i forhold den første forelæggelse af forslaget på bestyrelsesmødet i juni. I betragtning af de forestående politiske forhandlinger, som forventes at justere gymnasiernes muligheder for udbud, fandt rektor det fornuftigt, at eventuelle ændringer afventer en politisk afklaring. Bestyrelsen var enig i dette synspunkt og vedtog udbuddet som fremsendt.

 

 1. Optagelseskapacitet for 2015

Bestyrelsen fastsatte en uændret optagelseskapacitet på 10 klasser og en samlet kapacitet på i alt 30 klasser for optaget i 2015.

 

 1. Aktuelt nyt

Formanden orienterede om, at han sammen med rektor onsdag den 10. sep. deltager i et gå-hjem-møde om styrkelse af arbejdet i bestyrelsen.

 

Ove Fugl orienterede (allerede under punkt 3) om de forventelige konsekvenser for Egaa Gymnasium af det fremsatte forslag til finanslov. Hvis vi ser på bidraget fra sædvanlige elevtaxametre for 2015 under forudsætning af nøjagtig det samme elevtal i 2015 som i 2014, vil skolen miste omkring 1,5 mio. kr. i faste priser. En del af dette tab kompenseres dog af en omlægning af tilskuddet til pædagogikumkandidater, hvoraf Egaa i 2015 må forventes at have flere end i 2014. Derimod forventer skolen ikke at modtage nogen væsentlig kompensation – om overhovedet nogen – i form af et socialt taxameter.

 

Eigil Dixen orienterede om det fortsatte arbejde med implementeringen af OK13 på GL-området. Det er vurderingen, at den nye måde at planlægge og fordele opgaverne for skoleåret 2014-15 på, som er aftalt i dialoggruppen, har fungeret fint og uden de store problemer. I forhold til skoleåret 2013-14 er ledelsen midt i processen med at afgøre, hvilke lærere der skal have anerkendt merarbejde. Det er ikke en helt let proces, da der er store forskelle på de signaler, der på den ene side er sendt fra Moderni­seringsstyrelsen til ledelsen og på den anden side er sendt til lærerne fra GL.

 

Eigil Dixen orienterede om, at Center og Innovation og Virksomhedskontant, CIVIRK, nu er oprettet i et samarbejde mellem Aarhus Gymnasierne. Centeret skal fremme og forenkle gymnasiernes samarbejde med lokale virksomheder og institutioner i Aarhus området, herunder arbejde for at innovation spiller en stadig større rolle i undervisningen - ikke mindst i samarbejdet med virksomheder og institutioner. Sekretariatet ligger på Aarhus Statsgymnasium og Region Midtjylland har bidraget til finansieringen i opstartsfasen, som strækker sig frem til juni 2015. Hele konstruktionen evalueres i foråret 2015 med henblik på en videreførelse også i de kommende år.

 

 1. Evt.

Her var intet at bemærke.

Møde 12.06.14

Til stede:
Niels Petersen, Lars Davidsen, Gitte Møldrup Nielsen, Michael E. Caspersen, Sine Vivian Sola Olesen, Mads Stecher-Andersen, Cathrine Illeborg, Peter Axelsen og Eigil Dixen (referent).

Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 5.

 

 

 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Efter nyvalget til bestyrelsen pr. 1. maj 2014 er der 3 nyvalgte medlemmer i bestyrelsen:

Michael E. Caspersen, leder på Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet

Gitte Møldrup Nielsen, direktør på it-vest

Mads Stecher-Andersen, elev i 2.x på Egaa Gymnasium

Rektor bød velkommen og introducerede kort til arbejdet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen

Ifølge vedtægterne § 12, stk.1 konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand blandt de udefrakommende medlemmer. Niels Petersen blev valgt til formand og Lars Davidsen til næstformand.

 

 1. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 25. marts 2014 blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Økonomirapportering

Sekretariatsleder Ove Fugl deltog i dette punkt og redegjorde på baggrund af den udsendte økonomirapportering og de medfølgende regneark om udviklingen skolens økonomi i den forløbne del af 2014.

Ove Fugl kunne rapportere, at indtægterne i 2014 på nuværende tidspunkt forventes at blive ca. 1,3 mio. kr. større end budgetteret, selv om elevtallet forventes at blive lidt mindre en budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at der i budgettet på baggrund af finanslovsforslaget var regnet med en nedskæring af taxametrene med 2 %, men denne nedskæring blev fjernet i den endelige finanslov.

På udgiftssiden regnes også med en stigning på ca. 1,3 mio. kr., hvilket især skyldes en kraftig stigning i ejendomsskatten fra 0,9 mio. i budgettet til 1,9 mio. kr. i kommunens opkrævning. Skolen har klaget om stigningen, og sagen forventes afgjort i løbet af efteråret.

 

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Medarbejderne tror dog, at det økonomisk vil komme til at gå bedre end ledelsens forventninger. Troen baseres på, at overskuddet i de seks sidste regnskaber i gennemsnit har været 2,2 mio. større end forventet.

 

 1. Forslag om ekstrabevilling til kompetenceudvikling og udviklingsprojekter

På baggrund af en drøftelse af skolens pæne overskud for 2013 gav bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde udtryk for, at hvis medarbejdere og ledelse i fællesskab kommer til bestyrelsen med konkrete forslag til projekter, som kan forbedre undervisningen, så vil bestyrelsen se positivt på at bevilge ekstraordinære midler ud over det løbende driftsbudget til sådanne projekter.

Rektor fremlagde på den baggrund et forslag om bevilling af ekstra ressourcer til nogle specifikke kompetenceudviklingsforløb og en række udviklingsprojekter, som alle har det formål, at skolen grundlæggende skal blive bedre til at løfte eleverne til et højere fagligt niveau. Rektor forklarede, at forslagene er blevet til gennem en proces på skolen, hvor ledelsen, medarbejderne og Elevrådet i fællesskab har udarbejdet projektforslagene.

Efter en længere drøftelse, hvor elev- og lærerrepræsentanterne samt rektor redegjorde næremere for enkeltheder i projekterne, var der opbakning til at bevilge midlerne til alle elementerne i forslaget, således at de kan iværksættes i skoleåret 2014-15. Bestyrelsen ønskede dog at forpligtige ledelsen til at dokumentere, at forslagene faktisk også løfter eleverne til et højere fagligt niveau. Der var enighed om, at dette må sikres gennem den resultatlønskontrakt for rektor, som bestyrelsen skal lave for det kommende skoleår.

 

 1. Skolens udbud i 2015-16

Rektor indstillede til bestyrelsen, at det nuværende udbud af studieretninger, hvor de sidste ændringer er fra efteråret 2013, også er skolens udbud i 2015-16, da det vil være rimeligt med yderligere erfaringer med udbuddet inden en eventuel ændring. Det var der opbakning til i bestyrelsen.

I forhold til udbud af valgfag ønskede rektor naturgeografi på B-niveau strøget af listen, fordi skolen ikke kan skaffe lærere i faget. Det blev accepteret af bestyrelsen. Gitte Møldrup Nielsen foreslog, at informationsteknologi på B-niveau i stedet kom med på listen. Rektor svarede, at det ikke giver mening i det nuværende udbud, da ingen elever vil kunne vælge det. Det kan nemlig kun vælges af elever, der har haft faget på C-niveau, og med den struktur, som skolen bruger for studieretninger og valgfag, kan skolens elever først få C-niveaufaget i 3.g, og eleverne kan således ikke nå at bygge et B-niveau ovenpå.

Så indførelse af informationsteknologi på B-niveau efterlader en række spørgsmål om, hvilken studieretning det skal kunne lade sig gøre i, og hvad den eventuelt skal træde i stedet for. Den videre drøftelse heraf blev udskudt til bestyrelsesmødet i september 2014, hvor udbuddet for 2015-16 endeligt skal fastlægges.

 

 1. Indsatsområder i 2014-15

Eigil Dixen redegjorde for forslag til indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt for det kommende skoleår. Forslagene inden for basisrammen, hvor der er frit slag for bestyrelsen, kunne efter forslaget være

B1. Elevernes studieparathed.

B2. Profilering og toning af studieretningerne.

B3. Nye undervisningsformer og rettestrategier.

B2 og B3 relaterer sig direkte til en række af udviklingsprojekterne vedtaget under punkt 6, mens B1 er en generel måling på elevernes udbytte af skolens undervisning via forskellige karaktergennemsnit. Sidstnævnte vil også kunne sige noget om skolen generelt bliver bedre til løfte eleverne til et højere fagligt niveau.

Hvis ekstrarammen ønskes udnyttet skal indgå:

E1. Et målrettet arbejde med prioriteringen og planlægningen af lærernes arbejdstid.

E2. En målrettet indsats mod frafald.

Rektor foreslog under E1 at måle på to af elementerne fra forslagene vedtaget under punkt 6, nemlig: 1) om eleverne er mere til stede på skolen og får et højere udbytte i forbindelse med vejledningen til de store skriftlige opgaver i 3.g, og 2) gennemførelsen af kompetenceudviklingsforløbet i selvledelse og projektledelse for lærerne. Rektor fandt det desuden rimeligt at måle på, om skolen bevarer sit grundlæggende gode arbejdsmiljø, selv om gennemførelsen af OK13 kræver en stor omstilling af vante rutiner.

 

Under E2 foreslog rektor at måle på to andre af elementerne fra forslagene vedtaget under punkt 6, nemlig: 1) resultatet af forsøget med trivselsfremme, og 2) indsatsen for at øge løfteevnen i matematik. Rektor foreslog desuden at lave en generel måling på elevernes fravær og frafald og sammenligne med tidligere år.

 

Rektors oplæg blev drøftet nærmere med henblik på fastlæggelse af en ny resultatløns­kontrakt for 2014-15 på det kommende bestyrelsesmøde i september. Konklusionen blev, at rektor skal komme med et fuldt gennemarbejdet oplæg til det kommende møde på baggrund af ovennævnte elementer.

 

 1. Aktuelt nyt

Rektor redegjorde for nye ansættelser på lærerområdet, hvor der er sket 7 nye fastansættelser, mens der er ansat 9 årsvikarer. Rektor fortalte endvidere om fordeling af eleverne mellem gymnasierne i området, at det er forløbet fornuftigt, selv om reglerne er blevet meget firkantede. Elevernes transporttid med offentlige transportmidler er nemlig nu blevet næsten eneste fordelingskriterium. Dette har betydet, at klassedannelsen efter grundforløbet formodentlig bliver meget vanskeligere, idet elevfordeling kun i ringe grad har kunnet tage hensyn til elevernes ønsker om studieretninger.

 

Rektor redegjorde tillige for de interne drøftelser på skolen om 3.g’erne ’Final Count Down’. Elevrepræsentanterne gav ligeledes deres udgave af drøftelserne. På den baggrund var det tilslutning i bestyrelsen til, at der må findes en anden form for 3.g’erne afslutning på skolen, og opbakning til at rektor efter sommerferien tager initiativ til at drøfte mulighederne med Elevrådet.

 

Rektor nævnte endelig, at han dagen inden mødet havde modtaget en ansøgning om en særlig støtte et volontørprogram i forbindelse med skolens ulandsprojekt, RANI.  Rektor vil derfor sætte dette emne på som et punkt på det kommende bestyrelsesmøde.

 

De udefrakommende medlemmer fik en skriftlig invitation til at deltage i dimissionen den 27. juni kl. 10-12, men hele bestyrelsen er naturligvis inviteret.

 

 1. Evt.

Gitte Møldrup Nielsen gjorde opmærksom på, at der er udviklet et it-værktøj, som skulle kunne understøtte skolens muligheder for at spotte elever, som har stor risiko for at falde fra inden for en horisont på 3 måneder.

Møde 25.03.14

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 25. marts 2014

Til stede: Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Keld Nielsen, Lars Davidsen, Luna Melin Uth, Sine Vivian Sola Olesen, Cathrine Illeborg, Peter Axelsen og Eigil Dixen (referent). 

Desuden deltog revisor Lars Østergaard, PWC, og sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3. Ove Fugl deltog tillige i punkt 4.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 4. dec. 2013 blev godkendt og underskrevet.

3. Årsrapport for 2013

Årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2013 blev gennemgået af revisor Lars Østergaard, som fremhævede det gode resultat og de mange fine nøgletal, hvor Egaa Gymnasium på alle parametre ligger godt placeret sammenlignet med de gennemsnitlige nøgletal i ”Århus Amt”.  Lars Østergaard gennemgik tillige de punkter, som bestyrelsen skal være opmærk som på. Revisor fremhævede endvidere, at Egaa Gymnasium på nøgletallet lønomkostninger til uddannelse pr. 100 årselever kun ligger en smule lavere end gennem¬snittet på trods af at antal årsværk pr. 100 elever stadig er relativt lavt, og at lærerkorpset er relativt ungt, hvilket indikerer, at gennemsnitslønnen alligevel ligger relativt højt.

Ove Fugl fremlagde efterfølgende et udkast til bestyrelsens stillingtagen til protokollatet. Bestyrelsen godkendte efter en drøftelse såvel årsregnskabet som udkastet til stillingtagen til protokollatet. Endelig vedtog bestyrelsen at bemyndige sekretariatsleder Ove Fugl til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.

Peter Axelsen bad herefter om en drøftelse af skolens fremtidige strategi på det økonomiske område. Peters udgangspunkt var, at skolens egenkapital nu er høj nok, og at man derfor bør bruge yderligere ressourcer på undervisningen. Det affødte en længere debat, hvor de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen fastholdt, at skolen ikke blot skal bruge flere midler på undervisningen for at nedbringe et overskud. Skolen skal naturligvis ansvarligt forvalte de offentlige midler, den får stillet til rådighed, og sikre at eleverne får en rigtig god undervisning, men samtidig være forsigtig med ikke at etablere en for dyr drift i de år, hvor der er råd til det pga. et overskud. Det kan skabe en kultur på skolen, som det kan være uhyre vanskeligt at ændre på, når økonomien ikke længere kan bære den. 

Bestyrelsen var dog helt indstillet på, at hvis medarbejdere og ledelse i fællesskab kommer til bestyrelsen med konkrete forslag til projekter, som kan forbedre undervisningen, så vil bestyrelsen se positivt på at bevilge ekstraordinære midler ud over det løbende driftsbudget til sådanne projekter. Både ledelsen og repræsentanter for medarbejderne og eleverne fandt, at dette var en fin mulighed og forventer, at der kan fremsættes sådanne projektforslag allerede til bestyrelsesmødet i juni, så de kan få virkning for skoleåret 2014-15.

4. Bygningsforhold

Eigil Dixen orienterede om, at ombygningen og indretningen af studievejledningen nu er færdiggjort. Bestyrelsen besigtigede efterfølgende de ombyggede lokaler, og så samtidigt hvordan de indkøbte materier af Kaspar Bonnen er hængt op i Forum.

Rektor fortalte endvidere, at solcelleanlægget på taget af musikbygningen er sat i drift og ser ud til at yde som forventet. Eigil Dixen viste, hvordan anlæggets drift og produktion kan følges via hjemmesiden evishine.dk/egaa-gym.dk

Eigil Dixen kunne endelig fortælle, at skolen nu med hjælp fra en advokat har indgået et forlig med entreprenøren MT Højgaard om udbedringen af problemerne med vand i kælderen. Der er indgået en kontrakt med firmaet Sylan, som omkring påskeferien vil foretage udbedrende foranstaltninger i kælderen, som skal forhindre fremtidig indtrængen af vand. Forliget indebærer, at MT Højgaard betaler en del af udgifterne hertil, mens skolen betaler resten. MT Højgaards garantiforpligtelser over for problemerne ophører hermed, men Sylan giver en garanti mod indtrængning af vand i de områder af kælderen, som de nu reparerer.

Ove Fugl redegjorde for en kraftig forhøjelse af ejendomsskatten for gymnasiet. Der er tale om en stigning på ca. 1 mio. kr. fra 2013 til 2014. Desværre blev den skrivelse, som skolen i begyndelsen af 2013 modtog om ændringen, forputtet i en anden stak papirer, hvorfor skolen ikke har reageret på forhøjelsen før opkrævningen af ejendomsskat kom i begyndelsen af 2014. Det er derfor for sent at klage over de vurderinger, som ligger bag opkrævningen, mens det dog stadig kan lade sig gøre at klage over faktuelle fejl. 

Det er ledelsens vurdering, at forhøjelsen er urimelig, og at problemet ligger i, at hele skolens areal beskattes fuldt ud. Ledelsen har derfor bedt vores bygherrerådgiver, arkitekt Ole Langballe, lave en arealopgørelse for skolen. Den viser, at godt 4000 m2 af skolens areal er kælderareal, som normalt ikke beskattes som erhvervsareal. Skolen er derfor i samarbejde med PWC og en advokat i gang med at klage over denne faktuelle fejl i opgørelsen af ejendomsskatten. Bestyrelsen var tilfreds med, at en klageproces er i gang, men udtrykte kritik af at skrivelsen om forhøjelsen blev forputtet, og at skolen dermed potentielt kunne have misset en klagemulighed.

5. Implementeringen af overenskomsten på GL-området

Eigil Dixen orienterede om status for implementeringen af den nye overenskomst på GL-området, herunder om nedsættelse af en dialoggruppe om det fremadrettede arbejde. Dialoggruppen skal drøfte nye modeller for, hvordan arbejdsopgaver kan tildeles til lærerne uden brug af de timeakkorder, som blev brugt før OK13. Det sker bl.a. på baggrund af input fra skoler, der allerede i en årrække har arbejdet med samme type overenskomstregler.

6. Den nye bestyrelse

Den nuværende bestyrelses valgperiode udløber 1. maj 2014. Rektor orienterede om udpegningen af den nye bestyrelse, hvor Niels Petersen og Lars Davidsen er genudpeget af Aarhus Skolelederforening hhv. byrådet i Aarhus Kommune. Endvidere har rektoratet på Aarhus Universitet udpeget Michal Caspersen fra Center for Scienceuddannelse til nyt medlem. Der mangler endnu valg af to medlemmer som repræsentanter for eleverne og to repræsentanter for medarbejderne. Det sker på møder i løbet af april måned. Det sidste udefrakommende medlem af bestyrelsen, der skal have erfaringer fra erhvervslivet, udpeges ved selvsupplering, når resten af bestyrelsen er på plads. Det aftaltes, at selvsuppleringen og den efterfølgende konstituering af bestyrelsen med en formand og en næstformand, der begge skal udpeges blandt udefrakommende medlemmer, forsøges gennemført i begyndelsen af maj via mail. Kan det ikke lade sig gøre, indkalder rektor til et ekstraordinært møde.

På mødet blev der taget afsked med Keld Nielsen og Jørgen Lindskov Knudsen, som har siddet i bestyrelsen i hhv. 9 og 8 år, og som begge har virket som formænd for bestyrelsen. Eigil Dixen takkede dem begge varmt for et rigtigt godt samarbejde og overrakte en kurv med gode sager som tak for deres store indsats for Egaa Gymnasium, ligesom resten af bestyrelsen sagde tak for et stort stykke arbejde i bestyrelsen og takkede for det fine samarbejde.

7. Aktuelt nyt

Eigil Dixen kunne berette om et rekordstort antal ansøgere på 373 til de kommende 1.g klasser på Egaa Gymnasium svarende til en stigning på 9,4 % i forhold til 2013. Et tal der er ekstra flot, når det ses på en baggrund af en nedgang i søgetallene til stx på landsplan på 4 % og på 3 % i Region Midtjylland. Egaa er dermed i 2014 det mest søgte gymnasium i Aarhus området. Rektor forventede, at skolen som ønsket kan nøjes med at optage 10 nye klasser svarende til 280 elever i august 2014. De overskydende ansøgere forventes flyttet til omliggende gymnasier.

Rektor kunne meddele, at Ulrik Lyng Vestergaard pr. 1. marts er ansat som ny uddannelsesleder som erstatning for Dorte Gade, som pr. 1. januar et tiltrådt som rektor på Bjerringbro Gymnasium. Ulrik kommer fra Rødkilde Gymnasium i Vejle og har en faglig baggrund som lærer i biologi, kemi og bioteknologi. Ulrik har endvidere i sidste periode siddet i GL’s hovedbestyrelse.

8. Evt.

Her var intet at bemærke.


 

 

Møde 04.12.13

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 4. december 2013

Til stede: Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Keld Nielsen, Lars Davidsen, Sine Vivian Sola Olesen, Cathrine Illeborg, Peter Axelsen og Eigil Dixen (referent).

Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 4.

Afbud fra: Luna Melin Uth.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 29. oktober 2013 blev godkendt.

3. Kunstindkøb

Skolen har fået mulighed for at erhverve begge de to kunstværker af Kaspar Bonnén, som bestyrelsen har været ude at bese. Efter en kort drøftelse af at der er tale om en stor investering, blev der opnået enighed i bestyrelsen om at godkende købet og om, at det er en rigtigt god investering, som forhåbentlig vil være til daglig glæde for skolens elever og ansatte i mange år frem. 

Bestyrelsen tilkendegav tillige, at der på skolen skal være plads til mange forskellige typer af værker fx også flere værker frembragt af eleverne i samarbejde med en kunstner som det kunstværk, der hænger på muren ind mod biblioteket, som er lavet af 25 elever i samarbejde med kunstneren Thomas Bossel.

4. Budget 2014

Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde for forventningerne til regnskabet for 2013 og frem-lagde budgettet for 2014. Der forventes overskud for 2013 nogenlunde som budgetteret, selv om der et tale om væsentligt større personaleomkostninger end forudset – bl.a. på grund af OK13. Forventningerne bygger på øgede indtægter og mindreforbrug på undervisningsmidler, bygninger mv.

For 2014 forventedes ved budgettets udarbejdelse et væsentligt mindre overskud end budgetteret for 2013, hvilket hænger sammen med nedskæringer i taxametrene og en væsentlig forøgelse i personaleomkostninger pga. af et fuldt år med 30 klasser og ekstra lønomkostninger pga. OK 13. Ove Fugl kunne dog glæde bestyrelsen med, at Undervisningsministeriet netop har meddelt, at den bebudede beskæring af taxametrene med 2 % til en omstillingsreserve i ministeriet er blevet trukket tilbage efter afslutningen på finanslovsforhandlingerne. Det betyder en forbedring af taxameterindtægterne med ca. 1 mio. kr.

Som supplement til budgettet havde ledelsen udarbejdet et skøn over skolens økonomi frem til og med 2017. Skønnet viser en kraftig nedadgående tendens for overskuddet, så der alt andet lige i 2016 må forventes et stort underskud og et meget stort underskud i 2017. Skønnet skal dog efter ministeriets opgivelse af omstillingsreserven for 2014 forbedres med ca. 1 mio. kr. også i årene 2015-17.

Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for en mere positiv forventning til skolens fremtidige økonomi end ledelsen. I øvrigt hæftede medarbejderne sig ved, at skolen har en meget stor egenkapital. Medarbejderne bad i den forbindelse bestyrelsen overveje, hvor stor en egenkapital, vi har behov for.

Bestyrelsen var enig i den betragtning, at en stor egenkapital ikke i sig selv er en målsætning. Omvendt udgør en stor egenkapital et godt værn mod ugunstige tider, og tæring på egenkapital skal overvejes ganske nøje. Bestyrelsen prioriterer en robust økonomi (herunder egenkapital) over et budget med et løbende overforbrug. De løbende omkostninger bør mindst balancere med de give indtægter, så de ikke tærer på egenkapitalen.  Omvendt udtrykte bestyrelsen stor villighed til at yde økonomisk støtte til konkrete projekter, også i tilfælde hvor den økonomiske indsats måtte kræve anvendelse af midler fra egenkapitalen.

Efter en længere drøftelse af ovenstående godkendte bestyrelsen på baggrund af tilbageførslen af omstillingsreserven budgettet for 2014 uden at ønske yderligere effektiviseringer eller besparelser. Bestyrelsen besluttede samtidig at bruge hele 2014 til at vurdere konsekvenserne af implementeringen af OK13, og hvordan den økonomiske udvikling i det hele taget tegner sig for skolen på længere sigt. Helt konkret skal der i slutningen af 2014 i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 laves en ny budgetanalyse for årene 2015-18 og først der tages stilling til eventuelle fremtidige effektiviseringer og besparelser.

5. Elevernes ferieplan for 2014/15

Det udsendte forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2014/15 blev drøftet og vedtaget. Det indebærer én skoledag mindre end i indeværende skoleår pga. af juleferiens placering. Det betyder, at det bliver vanskeligt at afvikle alle lektioner for nogle 3.g klasser. Det er imidlertid ledelsen opfattelse, at der nok kan findes rimelige nødløsninger i 2014/15, men at man fra skoleåret 2015/16 med bestemmelserne i OK13 kan flytte en smule på lærernes sommerferie og dermed give luft til, at skolen kan startes op lidt tidligere efter sommerferien.

6. Justering af vedtægter

Der var til mødet udsendt et forslag til justering af skolens vedtægt, som er nødvendiggjort af ændringer i standardvedtægten for institutioner for almengymnasiale uddannelser. Bestyrelsen vedtog ændringerne og sikrede dermed, at vedtægterne er opdateret, inden en ny bestyrelse udpeges.

7. Den kommende bestyrelse

Efter en længere drøftelse blev der opnået enighed om, hvordan den nye bestyrelse, som tiltræder fra 1. maj 2014, ønskes sammensat, hvad angår de udefrakommende medlemmer. Rektor vil lade disse ønsker gå videre til de udpegningsberettigede organisationer, når de i det nye år bliver bedt om at udpege nye medlemmer.

8. Mødeplan for 2014

Den udsendte mødeplan for bestyrelsesarbejdet i 2014 blev godkendt med en præcisering af, at bestyrelsen på decembermødet skal drøfte en budgetanalyse for 2015-18 og drage konsekvenserne heraf.

9. Aktuelt nyt

Formanden orienterede om, at Gymnasiernes Bestyrelsesforening har udsendt et paradigme til fremtidige resultatlønskontrakter for rektor.

Eigil Dixen kunne fortælle, at uddannelsesleder Dorte Gade pr. 1.1.2014 er udnævnt til rektor på Bjerringbro Gymnasium. Dortes stilling på Egaa er derfor opslået til besættelse i begyndelsen af det nye år.

Rektor kunne endvidere berette, at den etablering af solcelleanlæg på taget af musikbygningen, som bestyrelsen vedtog tidligere på året, netop er gået i gang og forventes afsluttet inden årets udgang.

Endelig gav rektor en status for fugtproblemerne i kælderen. Der er nu indhentet to tilbud på udbedring af problemerne. Disse tilbud vil danne baggrund for forhandlinger med det entreprenørfirma, der byggede skolen, og som stadig har en forpligtigelse til at løse problemet.

10. Evt.

Her var intet at bemærke


 

 

Møde 29.10.13

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 9. september 2013

(Halvdagsseminar)

Til stede: Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Lars Davidsen, Luna Melin Uth, Cathrine Illeborg, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent). 

Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3.

Afbud fra: Keld Nielsen og Sine Vivian Sola Olesen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 12. juni 2013 blev godkendt og underskrevet.

3. Økonomirapportering

Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde på baggrund af den udsendte økonomirapportering og de medfølgende regneark om udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2013. Der forventes et overskud på 0,4 mio. kr. mindre for 2013 end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at lønudgifterne forventes at blive 1,4 mio. kr. større end budgetteret, mens vi til gengæld forventer større indtægter fra UVM og mindre udgifter til bl.a. bygninger og ejendomsskat. De forøgede lønudgifter skyldes bl.a. den nye GL-overenskomst, større hensættelser til feriepenge samt flere på barsel end forventet. 

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Rektor Eigil Dixen redegjorde dernæst for forslaget til finanslov for 2014 i relation til skolens fremtidige økonomi. Forslaget lægger op til fortsatte store besparelser i de kommende år og desværre i endnu højere grad end forventet i finansloven for 2013. Vi skal derfor til at indstille skolens økonomi på besparelser, der stiger med ca. 2 % år for år og i 2017 samlet er på næsten 8 %. 

Bestyrelsesformand Jørgen Lindskov Knudsen bad i den anledning skolens ledelse om at udarbejde et nyt overslag over udviklingen i skolens økonomi på længere sigt. Det blev aftalt, at det fremlægges for bestyrelsen i december sammen med budgettet for 2014.

Ove Fugl kunne oplyse, at skolen netop på dagen for bestyrelsesmødet, mandag den 9. september, havde opgjort antallet af elever på de 3 årgange med henblik på indberetning til undervisningsministeriet. Det havde her vist sig, at der i de ti 1.g klasser var i alt 282 elever svarende til en klassekvotient på 28,2. Denne overskridelse af 28-loftet skyldes, at der i 1.g årgangen er to omgængere, hvorfor overskridelsen er lovlig. 

Eigil Dixen forklarede, at overskridelsen af 28-loftet forventes at blive kortvarig, da elevtallet i 1.g erfaringsmæssigt vil falde hen over efteråret, og at planen er at bruge 

merindtægten ved de to ekstra elever til ekstra støtte til eleverne i 1.g. Det vil dreje sig om ekstra bemanding af studiecafeen, tolærerordninger, en række korte ekstraunder¬visnings-forløb for 1.g elever, som vurderes at have særlige behov og tilsvarende.

Bestyrelsen godkendte elevtalsopgørelsen og planerne for brug af de ekstra ressourcer.

Endelig orienterede Ove Fugl om en benchmarking mellem Egaa Gymnasium og 44 andre gymnasiers økonomi foretaget af revisionsfirmaet PWC. Alle gymnasier ligger i en kategori med mellem 550 og 850 årselever. Ove Fugl forklarede, at det desværre har det givet nogle problemer, at vi på Egaa Gymnasium fra 2011 er gået over til en ny måde at tælle årsværk i medarbejderstaben, så fx den tidslige udvikling i parametre, hvor der måles pr. årsværk ikke kan bruges. På de parametre, hvor ovenstående ikke influerer, fandt Ove Fugl, at Egaa Gymnasium stadig klarer sig fornuftigt. 

Bestyrelsen tog også denne orientering til efterretning. 

4. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2012-13

Eigil Dixen kommenterede kort den fremsendte rapport om realiseringen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2012-13. Herunder blev det drøftet, at det kan have stor betydning for elevernes samlede gennemsnit ved studentereksamen, at én klasse ikke er velfungerende. Rektor og lærere forklarede, at man i konkrete tilfælde har iværksat forskellige ekstraordi-nære tiltag, som formodentlig har betydet, at det ikke gik værre. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til fremadrettet at overveje at have særlige tiltag klar til indsættelse, når en klasse begynder at vise svaghedstegn.

Eigil Dixen forlod herefter lokalet, hvor bestyrelsen tog en drøftelse af rapporten. Bestyrelsen fandt, at rapporten udgør et anvendeligt grundlag for fastsættelse af en udbetalingsprocent og bemyndigede formanden og næstformanden til på grundlag af redegørelsen og bestyrelsens drøftelse heraf at komme med et udspil til en udbetalingsprocent. Denne drøftes med rektor og forelægges bestyrelsen til godkendelse.

5. Resultatlønskontrakt for 2013-14

Der var til mødet fremsendt et forslag til resultatlønskontrakt for rektor i skoleåret 2013-14. Forslaget er udarbejdet på baggrund af bemyndigelsen af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning og efter en række drøftelser med formanden og næstformanden. Forslaget blev efter en drøftelse godkendt af bestyrelsen. Kontrakten underskrives af formanden, næstformanden og rektor.

Da bestyrelsens drøftelse især drejede sig om implementeringen af OK 13 for gymnasie-lærerne, og da dette også fremover bør være et vigtigt fokuspunkt på bestyrelsesmøderne, blev bestyrelsen enige om, at punktet skal sættes på dagsordnen på møderne i resten af skoleåret. 

6. Skolens udbud for årgang 2014

Der var til mødet fremsendt en oversigt over det samlede udbud af studieretninger og valgfag. Eigil Dixen forklarede, at der internt på skolen ikke har været drøftelser om at ændre det nuværende udbud – bl.a. på grund af arbejdspresset med implementeringen af OK13.

Eigil Dixen fandt dog, at skolen snart skal have en drøftelse af udbuddet af sproglige studieretninger, da det nuværende udbud ikke fungerer helt tilfredsstillende. Bestyrelsen bad på den baggrund ledelsen om at sætte en hurtig proces i gang internt på skolen med henblik på en revision af de sproglige studieretninger. Beslutningen om udbuddet for årgang 2014 blev derfor udsat til næste bestyrelsesmøde eller kan om nødvendigt eventuelt tages via mails.

7. Optagelseskapacitet for 2014

Bestyrelsen fastsatte en uændret optagelseskapacitet på 10 klasser og en samlet kapacitet på i alt 30 klasser for optaget i 2014. 

8. Aktuelt nyt

Formanden havde intet nyt at berette fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening, og rektor kunne melde om en fin start på skoleåret.

Eigil Dixen kunne også fortælle, at firmaet Ekolab har lovet snarest at fremsende et materiale til udbud af projektet med solceller på taget af musikbygningen. Det er stadig planen, at anlægget skal opsættes, inden vinteren kommer.

9. Evt.

Bestyrelsen havde her en uformel drøftelse af sammensætningen af en ny bestyrelse, som skal tiltræde pr. 1. maj 2014.


 

 

Møde 09.09.13

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 9. september 2013

Til stede: Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Lars Davidsen, Luna Melin Uth, Cathrine Illeborg, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent). 

Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3.

Afbud fra: Keld Nielsen og Sine Vivian Sola Olesen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet af mødet den 12. juni 2013 blev godkendt og underskrevet.

3. Økonomirapportering

Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde på baggrund af den udsendte økonomirapportering og de medfølgende regneark om udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2013. Der forventes et overskud på 0,4 mio. kr. mindre for 2013 end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at lønudgifterne forventes at blive 1,4 mio. kr. større end budgetteret, mens vi til gengæld forventer større indtægter fra UVM og mindre udgifter til bl.a. bygninger og ejendomsskat. De forøgede lønudgifter skyldes bl.a. den nye GL-overenskomst, større hensættelser til feriepenge samt flere på barsel end forventet. 

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Rektor Eigil Dixen redegjorde dernæst for forslaget til finanslov for 2014 i relation til skolens fremtidige økonomi. Forslaget lægger op til fortsatte store besparelser i de kommende år og desværre i endnu højere grad end forventet i finansloven for 2013. Vi skal derfor til at indstille skolens økonomi på besparelser, der stiger med ca. 2 % år for år og i 2017 samlet er på næsten 8 %. 

Bestyrelsesformand Jørgen Lindskov Knudsen bad i den anledning skolens ledelse om at udarbejde et nyt overslag over udviklingen i skolens økonomi på længere sigt. Det blev aftalt, at det fremlægges for bestyrelsen i december sammen med budgettet for 2014.

Ove Fugl kunne oplyse, at skolen netop på dagen for bestyrelsesmødet, mandag den 9. september, havde opgjort antallet af elever på de 3 årgange med henblik på indberetning til undervisningsministeriet. Det havde her vist sig, at der i de ti 1.g klasser var i alt 282 elever svarende til en klassekvotient på 28,2. Denne overskridelse af 28-loftet skyldes, at der i 1.g årgangen er to omgængere, hvorfor overskridelsen er lovlig. 

Eigil Dixen forklarede, at overskridelsen af 28-loftet forventes at blive kortvarig, da elevtallet i 1.g erfaringsmæssigt vil falde hen over efteråret, og at planen er at bruge 

merindtægten ved de to ekstra elever til ekstra støtte til eleverne i 1.g. Det vil dreje sig om ekstra bemanding af studiecafeen, tolærerordninger, en række korte ekstraunder¬visnings-forløb for 1.g elever, som vurderes at have særlige behov og tilsvarende.

Bestyrelsen godkendte elevtalsopgørelsen og planerne for brug af de ekstra ressourcer.

Endelig orienterede Ove Fugl om en benchmarking mellem Egaa Gymnasium og 44 andre gymnasiers økonomi foretaget af revisionsfirmaet PWC. Alle gymnasier ligger i en kategori med mellem 550 og 850 årselever. Ove Fugl forklarede, at det desværre har det givet nogle problemer, at vi på Egaa Gymnasium fra 2011 er gået over til en ny måde at tælle årsværk i medarbejderstaben, så fx den tidslige udvikling i parametre, hvor der måles pr. årsværk ikke kan bruges. På de parametre, hvor ovenstående ikke influerer, fandt Ove Fugl, at Egaa Gymnasium stadig klarer sig fornuftigt. 

Bestyrelsen tog også denne orientering til efterretning. 

4. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2012-13

Eigil Dixen kommenterede kort den fremsendte rapport om realiseringen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2012-13. Herunder blev det drøftet, at det kan have stor betydning for elevernes samlede gennemsnit ved studentereksamen, at én klasse ikke er velfungerende. Rektor og lærere forklarede, at man i konkrete tilfælde har iværksat forskellige ekstraordi-nære tiltag, som formodentlig har betydet, at det ikke gik værre. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til fremadrettet at overveje at have særlige tiltag klar til indsættelse, når en klasse begynder at vise svaghedstegn.

Eigil Dixen forlod herefter lokalet, hvor bestyrelsen tog en drøftelse af rapporten. Bestyrelsen fandt, at rapporten udgør et anvendeligt grundlag for fastsættelse af en udbetalingsprocent og bemyndigede formanden og næstformanden til på grundlag af redegørelsen og bestyrelsens drøftelse heraf at komme med et udspil til en udbetalingsprocent. Denne drøftes med rektor og forelægges bestyrelsen til godkendelse.

5. Resultatlønskontrakt for 2013-14

Der var til mødet fremsendt et forslag til resultatlønskontrakt for rektor i skoleåret 2013-14. Forslaget er udarbejdet på baggrund af bemyndigelsen af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning og efter en række drøftelser med formanden og næstformanden. Forslaget blev efter en drøftelse godkendt af bestyrelsen. Kontrakten underskrives af formanden, næstformanden og rektor.

Da bestyrelsens drøftelse især drejede sig om implementeringen af OK 13 for gymnasie-lærerne, og da dette også fremover bør være et vigtigt fokuspunkt på bestyrelsesmøderne, blev bestyrelsen enige om, at punktet skal sættes på dagsordnen på møderne i resten af skoleåret. 

6. Skolens udbud for årgang 2014

Der var til mødet fremsendt en oversigt over det samlede udbud af studieretninger og valgfag. Eigil Dixen forklarede, at der internt på skolen ikke har været drøftelser om at ændre det nuværende udbud – bl.a. på grund af arbejdspresset med implementeringen af OK13.

Eigil Dixen fandt dog, at skolen snart skal have en drøftelse af udbuddet af sproglige studieretninger, da det nuværende udbud ikke fungerer helt tilfredsstillende. Bestyrelsen bad på den baggrund ledelsen om at sætte en hurtig proces i gang internt på skolen med henblik på en revision af de sproglige studieretninger. Beslutningen om udbuddet for årgang 2014 blev derfor udsat til næste bestyrelsesmøde eller kan om nødvendigt eventuelt tages via mails.

7. Optagelseskapacitet for 2014

Bestyrelsen fastsatte en uændret optagelseskapacitet på 10 klasser og en samlet kapacitet på i alt 30 klasser for optaget i 2014. 

8. Aktuelt nyt

Formanden havde intet nyt at berette fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening, og rektor kunne melde om en fin start på skoleåret.

Eigil Dixen kunne også fortælle, at firmaet Ekolab har lovet snarest at fremsende et materiale til udbud af projektet med solceller på taget af musikbygningen. Det er stadig planen, at anlægget skal opsættes, inden vinteren kommer.

9. Evt.

Bestyrelsen havde her en uformel drøftelse af sammensætningen af en ny bestyrelse, som skal tiltræde pr. 1. maj 2014.


 

 

Møde 12.06.13

Møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 12. juni 2013

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egaa Gymnasium den 12.juni 2012 kl. 15.15-17.30. Mødet foregår på Egaa Gymnasium i mødelokale 2.

Dagsorden
 
1. Velkomst til ny elevrepræsentant
Magnus Nørgaard træder ud af bestyrelsen, da han snart bliver student. Luna Melin Uth overtager hans plads som stemmeberettiget, mens Sine Vivian Sola Olesen indtræder på Lunas plads.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 21. marts 2013 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

4. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl deltager i dette punkt og redegør på baggrund af vedhæftede økonomirapportering til bestyrelsen og de medfølgende regneark om udviklingen skolens økonomi i den forløbne del af 2013.

5. OK13 og skolens fremtidige økonomi
På baggrund af skolens store ekstra udgift til lærerløn fra aug. 2013 som følge af den nye overenskomst for gymnasielærere redegør Eigil Dixen og Ove Fugl for udsigterne for skolens fremtidige økonomi. I fortsættelse heraf redegør rektor for de effektiviseringer af lærerarbejdet, som ledelsen har sat i værk ved planlægningen af skoleåret 2013-14. Drøftes.

6. Solceller på taget
 På baggrund af vedlagte materiale fra ingeniørfirmaet Ekolab, der har lavet beregninger over økonomien, herunder investeringsbehovet og tilbagebetalings¬tiden, i forskellige muligheder for placering af solceller på taget, redegør rektor for problemstillingerne ved de forskellige placeringer. Drøftes med henblik på en beslutning om at opsætte solceller på taget.

7. Skolens udbud i 2014-15
Eigil Dixen redegør for, at der på skolen endnu ikke er diskuteret ændringer af det nuværende udbud, bl.a. fordi der savnes en udmelding fra ministeriet om forsøgsfaget bioteknologi, som slutter med årgang 2013.


8. Indsatsområder i 2013-14
Eigil Dixen redegør for forslag til indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt for det kommende skoleår. Drøftes med henblik på fastlæggelse af en ny resultatlønskontrakt for 2013-14 på bestyrelsesmødet i september.

9. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- klassedannelse og ansættelser
- invitation til dimissionen

10. Evt.

 


Referat

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Keld Nielsen, Lars Davidsen, Luna Melin Uth, Sine Vivian Sola Olesen, Cathrine Illeborg, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent). Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkterne 4-6.


1. Velkomst til ny elevrepræsentant
Magnus Nørgaard er netop trådt ud af bestyrelsen, da han snart bliver student.
Tak til Magnus for indsatsen.

Luna Melin Uth overtager Magnus’ plads som stemmeberettiget elevrepræsentant, mens Sine Vivian Sola Olesen indtræder som ny elevrepræsentant på Lunas plads.
Velkommen til Sine.
Sine blev kort sat ind i reglerne om tavshedspligt og inhabilitet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 21. marts 2013 blev godkendt og underskrevet.

4. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde på baggrund af den udsendte økonomirapportering og de medfølgende regneark om udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2013.  Det var vurderingen, at økonomien har udviklet som forventet ifølge budgettet, men at der i den sidste del af 2013 må forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. på grund af lønstigningerne i den nye overenskomst på GL-området.  Ove Fugl understregede dog, at skolen på grund af en del ændringer i medarbejderstaben pr. 1.8.2013 først får et mere præcist overblik på lønområdet i løbet af august, ligesom også andre usikkerhedsfaktorer spiller ind.
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

5. OK13 og skolens fremtidige økonomi
På baggrund af de kommende ekstraudgifter til lærerløn fra aug. 2013 som følge af den nye overenskomst for gymnasielærere redegjorde Eigil Dixen for udsigterne for skolens økonomi frem til 2016. Det var rektors klare vurdering, at skolen i 2016 pga. den nye overenskomst, faldende taxametre og konsekvenserne af 28-loftet vil komme ud med et betydeligt underskud med mindre der iværksættes effektiviseringer og besparelser.

Eigil Dixen forklarede i fortsættelse heraf, at det er baggrunden for de effektiviseringer af lærerarbejdet, som ledelsen har sat i værk allerede ved planlægningen af skoleåret 2013-14. I overensstemmelse med beslutningen på sidste bestyrelsesmøde har skolens ledelse forfulgt en strategi om at nedbringe udgiften til overarbejde i forbindelse med implementeringen af den nye overenskomst, men også om at den nye arbejdstidsaftale er så stor en ændring, at der i det kommende skoleår skal være plads til at afprøve nye former for styring af lærernes arbejdstid – også selv om det ikke får den fulde effekt på økonomien det første år. Det var rektors forventning, at det iværksatte vil betyde en effektivisering på ca. 3 %, mens den ekstraordinære lønstigning er på ca. 6 %. Der må derfor frem mod 2016 imødeses yderligere effektiviseringer og besparelser.

Cathrine Illeborg redegjorde dernæst for den store frustration, som disse effektiviseringer har givet i lærergruppen. Dels fordi de ikke findes nødvendige, så længe skolen har et stort overskud, og dels fordi ”nedbringelse af udgiften til overarbejde” ikke blev forstået som egentlige effektiviseringer. Hertil kommer, at lærernes holdning er, at effektivisering af forberedelsen ikke er mulig, og frygter derfor at effektiviseringen blot vil betyde ulønnet merarbejde.

Henrik Rasmussen supplerede med, at reaktionen på lærersiden blev yderligere forstærket, fordi man følte, at GL var blevet fuldstændigt kørt over i overenskomstforhandlingerne og lærerne havde ikke ønsket sig mere i løn, men bedre eller i hvert fald samme tid til arbejdet. De fik desværre det omvendte. Lærerne udtrykte ligeledes frustration over det efterfølgende forløb mellem gymnasieskolens parter: GL, rektorforeningen og bestyrelsesforeningen, hvor lærerne havde ønsket et større samarbejde mellem organisationer omkring realiseringen af den nye overenskomst.

Jørgen Lindskov Knudsen gav udtryk for stor forståelse for frustrationen blandt lærerne, som han fandt meget naturlig i situationen. Han opfordrede dog lærerne til at vende den mod de centrale parter, der har indgået overenskomsten, i stedet for mod skolens bestyrelse og ledelse, som jo ikke har andet valg end at finde en vej gennem de nye rammevilkår. Formanden gik i øvrigt fra det sidste bestyrelsesmøde med den opfattelse, at vi på skolen ville prøve at effektivisere med ca. halvdelen af lønforhøjelsen.

Den sidstnævnte udlægning var Niels Petersen enig i. Det huskede han tydeligt, fordi han på sidste bestyrelsesmøde var lidt overrasket over en relativt god stemning på trods af kommende effektiviseringer.

Lars Davidsen var ligeledes enig med formanden og næstformanden om udlægningen af sidste bestyrelsesmøde. Lars Davidsen spurgte dernæst, hvad bestyrelsen kunne bidrage med, så stemningen i lærergruppen kunne blive mere afklaret.

Den bold tog både formanden og næstformanden op. De var helt enige i, at bestyrelsen skal medvirke til implementering af overenskomsten på en god måde, således at der fortsat arbejdes med høj kvalitet og stort engagement på Egaa Gymnasium.

6. Solceller på taget
 På baggrund af det udsendte materiale fra ingeniørfirmaet Ekolab, der har lavet beregninger over økonomien, herunder investeringsbehovet og simpel tilbagebetalings¬tid, ved forskellige muligheder for placering af solceller på taget, redegjorde Eigil Dixen for problemstillingerne ved de forskellige placeringer.

Rektor foreslog på den baggrund, at der etableres et solcelleanlæg på 26-30 kWp som anbefalet i materialet, på musikhusets tag.  Endvidere foreslog rektor bestyrelsen, at det tillige overvejes at etablere et anlæg på 55kWp på hovedbygningens tag - dog under forudsætning af, at den udvidede garanti, der løber frem til 2016, på dette tag kan bevares.


Lars Davidsen gjorde opmærksom på, at der dagen inden bestyrelsesmødet den 11. juni var blevet indgået en politisk aftale, som med virkning fra samme dato nedsætter tilskuddet til den elektriske energi, som store solcelleanlæg sender ud på nettet, når el-produktionen på anlægget overstiger egetforbruget. Nedsættelsen betyder, at prisen for el leveret til nettet fra store solcelleanlæg over 6 kWp ændres fra 1,30 kr. /kWh til 0,60 kr./kWh i de første 10 år og derefter 0,40 kr./kWh i de følgende 10 år.

Der var i bestyrelsen enighed om, at den nye politiske aftale ikke har væsentlig betydning for etablering af et anlæg på musikhusets tag, da dette anlæg højst i meget korte perioder vil producere mere el end skoles egetforbrug. Men hvis man vælger oveni dette anlæg at etablere et anlæg på hovedbygningens tag, vil den samlede el-produktion formodentlig en del af tiden overstige skolens eget forbrug. Dette vil pga. af den nye politiske aftale naturligvis gøre investeringen mindre rentabel.

På den baggrund var der i bestyrelsen enighed om, at der skal etableres det foreslåede solcelleanlæg på musikhusets tag, og at det derudover skal undersøges om garantien på hovedbygningens tag kan fortsættes, hvis der her etableres et solcelleanlæg. Hvis garantien ikke giver problemer, skal det dernæst undersøges om et solcelleanlæg på hovedbygnings tag stadig er økonomisk rentabelt på trods af den nye politiske aftale. Når de nødvendige oplysninger foreligger, vil rektor afklare bestyrelsens indstilling til et eventuelt solcelleanlæg på hovedbygningens tag via mails.

7. Skolens udbud i 2014-15
Eigil Dixen redegjorde for, at der på skolen endnu ikke er diskuteret ændringer af det nuværende udbud, bl.a. fordi der savnes en udmelding fra ministeriet om forsøgsfaget bioteknologi, som slutter med årgang 2013.

Bestyrelsen besluttede derfor at vente med en afklaring af skolens udbud i skoleåret 2014-15 til det næste bestyrelsesmøde, som ligger i september måned.

8. Indsatsområder i 2013-14
Eigil Dixen redegjorde for forslag til indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt for det kommende skoleår. Rektor pegede på områderne: Studieparathed, digital dannelse, udviklingsforsøg, internationalisering, samarbejde i lokalområdet, implementering af OK13 samt skolens økonomi.

Bestyrelsen fandt områderne relevante, men bestyrelsesformanden så gerne, at de i højere grad gøres målbare, inden bestyrelsen på september-mødet skal fastlægge den ny resultatlønskontrakt for 2013-14.

9. Aktuelt nyt
Jørgen Lindskov Knudsen orienterede kort om nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF). Formændene har fået et brev fra undervisningsminister Christine Antorini, hvor hun appellerer til bestyrelserne om at sikre en gennemførelse af den nye overenskomst på GL-området i den ånd, den er skabt i, og ikke blot via lokalaftaler forlænge den tidligere overenskomst. Formændene er naturligvis også gennem GBF orienteret om OK13 via breve og på møder. Jørgen Lindskov Knudsen har herunder fået det indtryk, at alle gymnasier arbejder med effektiviseringer, og at nogle på grund af deres økonomi straks har måttet planlægge effektiviseringer, der fuldt ud kompenserer for lønforhøjelserne.

GBF har også været inddraget i debatten om ”at der er for mange unge, der går i gymnasiet”, hvor der i debatten påstås, at 72 % af en ungdomsårgang går i gymnasiet. Eigil Dixen kunne i den forbindelse henvise til en lille tryksag, som netop er udsendt af Rektorforeningen ”Fakta og myter om det almene gymnasium – 2013”. Den kan ses påfølgende link:
http://issuu.com/rektorforeningen/docs/fakta_og_myter_om_det_almene_gymnas

Det fremgår heraf, at selv om 72 % søger gymnasiet efter grundskolen, er det langt fra alle, der er uddannelsesparate, mens andre ikke starter eller falder fra af andre grunde. Resultatet er, at 39 % af de 20 årige har taget eller er i gang med en almen gymnasial uddannelse (stx eller hf). Tager man de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) med, øges tallet til 54 %. De gymnasiale uddannelser kan derfor endnu ikke løfte regeringens målsætning om, at 60 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse.

Eigil Dixen orientrede dernæst om at Egaa Gymnasium efter møder i fordelingsudvalget som ventet optager 10 nye 1.g klasser efter sommerferien, og at de nødvendige ansættelser er på plads. Det drejer sig om en ny pedel, (da en pedel går på pension), en ny husassistent i fleksjob til hjælp på lærerværelset og i administrationen, 3 nye fastansatte lærere og 11 årsvikarer. De sidstnævnte skyldes en lang række lærere på orlov - især på grund af barsels- og fædreorlover.
 
Sluttelig ønskede bestyrelsen hinanden en god sommer og rektor uddelte invitationer til dimissionen fredag den 28. juni kl. 10.

10. Evt.
Sine Vivian Sola Olesen, der via sit arbejde i organisationen Ung Energi, har været med til at sætte etableringen af et solcelleanlæg på skolens tag på dagsordnen, foreslog, at det bliver muligt at følge det kommende solcelleanlægs energiproduktion på skolens informations-skærme eller tilsvarende. Bestyrelsen fandt, at det var en glimrende ide og bakkede op om forslaget.

Møde 21.03.13

Møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 21. marts 2013

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egaa Gymnasium den 21. marts 2013 kl. 19.00-22.00. Mødet foregår på Egaa Gymnasium i mødelokale 2.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 11. dec. 2012 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Årsrapport for 2012
Årsrapport og revisionsprotokollat for 2012 drøftes med henblik på godkendelse. Vedhæftet fremsendes som bilag til punktet: Årsrapport, revisionsprotokollat og et udkast til bestyrelsens stillingtagen til protokollatet. Vedhæftet findes endvidere et notat om renteswappen og ministeriets brev om digital indberetning af årsrapport mv. Revisor Sune Bonde Schlosser, PWC, og sekretariatsleder Ove Fugl deltager under dette punkt.

4. Ombygning af studievejledningen
Vi har fra arkitektfirmaet Årstiderne modtaget et skitseforslag til ombygning af studievej-lederområdet, så vi får fire velfungerende samtalerum - mod nu to samt et mindre velfungerende samtalerum. Eigil Dixen redegør for projektet og omkostningerne ved det.
Sekretariatsleder Ove Fugl deltager under dette punkt. Drøftes med henblik på vedtagelse af ombygningen

5. Ny overenskomst på GL-området
Eigil Dixen orienterer om den nye overenskomst på GL-området, herunder dens forventede påvirkning af økonomien og processen omkring implementeringen af den nye arbejdstids-aftale, som forventes at træde i kraft fra august 2013.

6. Sammensætning af den kommende bestyrelse
Da den nuværende bestyrelses valgperiode udløber 1. maj 2014, ønskes en indledende drøftelse af, hvilken profil bestyrelsen ønsker for den kommende bestyrelse, herunder en målsætning for andelen af kvinder i bestyrelsen, jævnfør vedlagte bilag.

7. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- søgetal for kommende elever
- forslag om solceller på taget

8. Evt.

 


 

Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 21. marts 2013

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Lars Davidsen, Cathrine Illeborg, Magnus Nørgaard og Eigil Dixen (referent). Desuden deltog revisor Sune Bonde Schlosser, PWC, og sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3.
Afbud fra:  Keld Nielsen og Luna Melin Uth.
 
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 11. dec. 2012 blev godkendt og underskrevet

3. Årsrapport for 2012
Årsrapporten for 2012 blev gennemgået af revisor Sune Bonde Schlosser. Revisor fremhævede det gode resultat og de mange fine nøgletal. Eigil Dixen kunne i den forbindelse vise de sidste nye tal for antal ansøgere til de forskellige gymnasier i region Midtjylland, som viser en fortsat vækst i ansøgertallet til gymnasierne i området dækkende Syddjurs og den nordlige del af Aarhus Kommune. Det passer godt med prognoserne og peger på fortsat gode muligheder for Egaa Gymnasium til sikre en konstant stor elevtilgang.

Sune Bonde Schlosser gennemgik dernæst revisionsprotokollatet og fremhævede de punkter, som bestyrelsen skal være opmærksom på. Herunder fremhævede revisor, at Egaa Gymnasium på nøgletallet lønomkostninger til uddannelse pr. 100 årselever nu er kommet op på gennemsnittet i ”Århus Amt”, på trods af at antal årsværk pr. 100 elever stadig er relativt lavt, og at lærerkorpset er relativt ungt. Dette viser i følge revisor, at gennem¬snitslønnen på Egaa Gymnasium som følge af overtid ligger relativt højt på trods af aldersfordelingen blandt lærerne.

Ove Fugl fremlagde efterfølgende et notat om renteswappen og et udkast til en skrivelse til Ministeriet fro Børn og Undervisning med bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat. Bestyrelsen godkendte efter en drøftelse såvel skrivelsen til ministeriet som årsregnskabet.
Endelig vedtog bestyrelsen med baggrund i ministeriets brev om digital indberetning af årsrapport mv. at bemyndige sekretariatsleder Ove Fugl til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.

4. Ombygning af studievejledningen
Eigil Dixen forklarede, at skolen fra arkitektfirmaet Årstiderne har modtaget et forslag til ombygning af studievej¬lederområdet, så vi får fire velfungerende samtalerum - mod nu to samt et mindre velfungerende samtalerum. Desuden er området i dag svært at opvarme ordentligt. Dette løses i projektet med en bedre varmeisolering af ydermuren. Eigil Dixen redegjorde endvidere for en vurdering af omkostningerne, og at denne er kontrolleret ved tilbud på de forskellige håndværkerentrepriser. Bestyrelsen vedtog på dette grundlag, at ledelsen kan iværksætte ombygningen.

5. Ny overenskomst på GL-området
Eigil Dixen orienterede om den nye overenskomst på GL-området, herunder dens forventede påvirkning af økonomien og processen omkring implementeringen af den nye arbejdstids¬aftale, som forventes at træde i kraft fra august 2013. Bestyrelsens udefrakommende medlemmer var overrasket over den store ekstraudgift, som skolen får som følge af en ændring af tillægsstrukturen for lærerne. I lyset af revisors påpegning af skolens store udgifter til overarbejde bakkede bestyrelsen derfor op om rektors strategi om at nedbringe udgiften til overarbejde i forbindelse med implementeringen af den nye overenskomst, men også om at den nye arbejdstidsaftale er så stor en ændring, at der i det kommende skoleår skal være plads til at afprøve nye former for styring af lærernes arbejdstid – også selv om det ikke får den fulde effekt på økonomien det første år.

6. Sammensætning af den kommende bestyrelse
Da den nuværende bestyrelses valgperiode udløber 1. maj 2014, tog bestyrelsen en indledende drøftelse af, hvilken profil bestyrelsen ønsker for den kommende bestyrelse, herunder en målsætning for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Der var i bestyrelsen enighed om, at målet er en ligelig fordeling mellem kønnene, hvad angår de udefrakommende medlemmer, og at målet søges nået i forbindelse med udpegningen til den nye bestyrelse pr. 1.5.2014.

7. Aktuelt nyt
a) Formanden havde ikke noget nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening.

b) Rektor kunne fortælle, at Egaa Gymnasium har fået 341 ansøgere til en plads i de kommende 1.g klasser mod 349 sidste år.  Dermed ligger antallet af ansøgere til Egaa Gymnasium fortsat utroligt stabilt sammenlignet med de fleste andre gymnasier i området. Ansøgertallet har nemlig de sidste 6 år kun svinget lidt omkring 350 (fra 2008 og frem til 2013 har antallet af ansøgere udviklet sig således: 327, 335, 367, 365, 349, 341).

Det var rektors forventning, at fordelingsudvalget kun vil anbringe 10 klasser (svarende til kapaciteten) på Egaa Gymnasium og forsøge at fordele det overskydende antal elever til de nærliggende gymnasier, selv om det ikke bliver let på grund af det fortsat stigende antal ansøgere til gymnasierne i området dækkende Syddjurs og den nordlige del af Aarhus Kommune.

c) På initiativ af elevernes grønne råd har vi på skolen haft besøg af en konsulent, som sammen med elever fra det grønne råd og pedellerne har gennemgået skolen for at finde områder, hvor der kan spares energi. Der blev fundet flere områder, hvor en adfærdsændring vil kunne spare energi, og elevernes grønne råd vil arbejde videre med disse.

Det vigtigste forslag fra konsulenten drejer sig imidlertid om at anbringe solceller på taget. Da rektor også tror på, at det kan være en fornuftig investering rent økonomisk, og at det samtidigt vil være et godt signal at sende til eleverne og omverden, foreslog han bestyrelsen, at skolen køber sig til professionel hjælp til at få skruet et fornuftigt projekt sammen og få lavet beregninger over økonomien i det, herunder investeringsbehovet og tilbagebetalings-tiden. Bestyrelsen fandt, at det er en god ide og bemyndigede rektor til at få fremstillet et beslutningsgrundlag, som bestyrelsen kan tage stilling til på et senere møde.

 

8. Evt.
Efter diskussionen på sidste bestyrelsesmøde om indkøb af it-udstyr som fx iPads til lærerne ønskede Cathrine Illeborg, at bestyrelsen skulle forholde sig til et helt konkret forslag om indkøb af 5 iPads til brug i idrætsundervisningen. Et bilag med forslaget blev runddelt. Efter en drøftelse enedes bestyrelsen om, at en stillingtagen til det konkrete forslag, som vil medføre en udgift på ca. 15.000 kr., må ligge hos den daglige ledelse. Der var derfor enighed om i stedet på næste bestyrelsesmøde at tage en mere p

Møde 11.12.12

Møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 11. dec. 2012

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egaa Gymnasium den 11. december 2012 kl. 15.15- ca. 19. Sekretariatsleder Ove Fugl deltager i punkterne 3.
Mødet foregår på Egå Gymnasium, mødelokale 2 og afsluttes traditionen tro med en lille anretning.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 12. november 2012 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Budget 2013
Sekretariatsleder Ove Fugl redegør for forventningerne til regnskab for 2012 og fremlægger budgettet for 2013. Forventninger til regnskab 2012 og budgetforslag for 2013 fremgår af vedlagte regneark med medfølgende notat. Budgettet for 2013 drøftes med henblik på vedtagelse.

4. Elevernes ferieplan for 2013/14
Vedhæftede forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2013/14 drøftes med henblik på vedtagelse.

5. Chefløntillæg
Formanden redegør for muligheden for at tildele rektor et chefløntillæg og sine overvejelser i den anledning. Drøftes med henblik på vedtagelse.

6. Mødeplan for 2011
Vedhæftede mødeplan for bestyrelsesarbejdet i 2013 drøftes med henblik på vedtagelse.

7. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- akutjob og vejledning om studieretningers studiekompetence

8. Evt.


Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 11. dec. 2012

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Keld Nielsen, Luna Melin Uth, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3.
Afbud fra:  Lars Davidsen og Magnus Nørgaard.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 12. november 2012 blev godkendt og underskrevet.

3. Budget 2012
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde for forventningerne til regnskabet for 2012 og frem-lagde budgettet for 2013. Der forventes et lidt mindre overskud for 2012 end budgetteret, hvilket bl.a. hænger sammen med større personaleomkostninger i forbindelse med flere medarbejdere på barselsorlov end forudset. For 2013 forventes nogenlunde det samme overskud som budgetteret for 2012, hvilket igen hænger sammen med det allerede forøgede elevtal, og at der også i august 2013 forventes optaget 10 nye 1.g klasser. I modsat retning trækker dog ekstra lønudgifter til flere lærere og øgede driftsudgifter på grund af tilbygningen, der bl.a. vil resultere i øgede udgifter til vand, varme, el og rengøring samt ejendomsskatter. Ove Fugl fremlagde desuden et revideret overslag over indtægter og udgifter pga. tilbygningen. Overslaget giver et lille overskud på samme niveau som i det overslag, der blev fremlagt for bestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af projektet.

Henrik Rasmussen ønskede en drøftelse af, om ikke der skulle afsættes yderligere midler til medarbejdernes it-udstyr - fx så alle kunne få en iPad - og dermed være med til at udforske de pædagogiske muligheder i den type udstyr, så Egaa Gymnasium fortsat kan være på forkant med it-udviklingen. Eigil Dixen fandt, at det var den forkerte vej at gå at fokusere på udstyr og først derefter på de pædagogiske muligheder. Rektor ville derimod ikke afvise at bruge midler på nyt it-udstyr, hvis ønsket om det er begrundet i sammen¬hængende pædagogiske overvejelser. Jørgen Lindskov Knudsen og Keld Nielsen bakkede rektor op og forventede, at bestyrelsen i en sådan situation ville være klar til at bevilge de nødvendige midler. Niels Petersen var også enig i dette synspunkt. Formanden fandt dog at det ville være uklogt at satse på fx iPads til alle lærere på én gang. Han fandt det meget klogere at bevilge et mindre antal nye enheder til ét konkret projekt og tilsvarende antal af andre enheder til andre projekter for at få erfaringer med forskelligt udstyr, inden man evt. satser på et bestemt produkt.

4. Elevernes ferieplan for 2013/14
Der var til mødet udsendt to forslag. Forslag 1 er ledelsens forslag, hvor 2. og 3g'erne starter allerede mandag den 12. august for at give bedre tid til afvikling af især 3.g'ernes skema. Eigil Dixen forklarede, at løsningen medfører, at lærerne skal møde til forberedelse af skolestarten i ugen før eleverne starter. Konkret foreslår ledelsen, at vi starter torsdag morgen for nye lærere og torsdag til fælles frokost for alle lærere, da det vil give bedre tid til møder mv. i forbindelse med skolestarten.

Forslaget har været drøftet i MIO, hvor medarbejderrepræsentanterne bad om et alternativt forslag, forslag 2, som ikke har den konsekvens, at lærerne skal møde i ugen før. Eigil Dixen forklarede, at konsekvenserne af forslag 2 er, at vi dels får en ligeså presset opstart, som vi plejer, og dels at det vil være nødvendigt at lægge lektioner på langt de fleste fredage i 4. lektion for 3.g’erne og samtidigt skære væsentligt ned på mulighederne for at lærere, der underviser i visse skemabånd, kan flytte deres timer pga. kurser og lignende.

Eigil Dixen forklarede, at de to forslag har været behandlet på et medarbejdermøde den 10. dec., hvor der var en markant stemning imod forslag 1. Rektor anbefalede på den baggrund bestyrelsen, at vedtage forslag 2. De to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen var enige i rektor anbefaling.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved de to forslag. Niels Petersen fortalte herunder, at man på Sølystskolen gør som skitseret i forslag 1. Selv om det også oprindeligt vakte stor modstand hos lærerne, fandt Niels Petersen, at de nu er glade for ordningen og team-koordinatorerne har faktisk bedt om, at de møder allerede om onsdagen.

Drøftelsen mundede ud i, at bestyrelsen vedtog forslag 2 som anbefalet af ledelse og lærere. Den endelige udgave af ferieplanen er vedlagt som bilag til referatet.
 
5. Chefløntillæg
Efter at rektor havde forladt lokalet redegjorde formanden for muligheden for at tildele rektor et chefløntillæg og sine overvejelser i den anledning. Efter en drøftelse af formandens oplæg fik han sammen med næstformanden et mandat til at forhandle et chefløntillæg på plads med rektor.

6. Mødeplan for 2013
Den udsendte mødeplan for bestyrelsesarbejdet i 2013 blev godkendt med to ændringer. Den reviderede mødeplan udsendes derfor som bilag til dette referat.

7. Aktuelt nyt
Der var ikke noget nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening.
 
Eigil Dixen forklarede, at gymnasierne under ét på landsplan er blevet pålagt at opslå og helst også oprette i alt 63 akutjob. Ledelsen har derfor drøftet mulighederne, men kan ikke umiddelbart se, hvor et eventuelt akutjob kan komme på tale. Ledelsen vil dog i den kommende tid være meget opmærksomme på, om der skulle visse sig en mulighed for at opslå et akutjob.

Gymnasierne er fra Ministeriet for Børn og Undervisning blevet kraftigt opfordret til at vejlede kommende og nye 1.g-elever om, hvilke videregående studier de forskellige studieretninger giver adgang til. Egaa Gymnasium har derfor ændret sin vejledning på hjemmesiden på dette område, og vi vil fremover tage det med som et element i studievejledernes arbejde, bl.a. i forbindelse med brobygningsforløb for folkeskoleelever.

Henrik Rasmussen fortalte også bestyrelsen, at Egaa Gymnasium ansøger om at blive en ’Ny Nordisk Skole’ og herunder gerne vil indgå et samarbejde med bl.a. Sølystskolen og Ungdomsskolen. Det kræver en opbakning blandt lærerne på mindst 85 % og den kom i hus på et møde i Pædagogisk Råd, hvor en tidligere uklar afstemning blev erstattet af en ny.

 

8. Evt.
Der var intet at bemærke. 

Møde 12.11.12

Der indkaldes til halvdagsseminar i bestyrelsen for Egaa Gymnasium den 12. november 2012 kl. 12.00 – ca. 20. Mødet foregår af hensyn til indholdet tæt på gymnasiet, nemlig på restaurant Egå Marina. Vi starter med frokost og slutter med middag kl. 18. Udover bestyrelsen deltager hele ledelsesgruppen.


Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 10. sep. 2012 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Skolen i praksis og i udvikling
Temaet på årets halvdagsseminar er Skolen i praksis og i udvikling. For at belyse temaet har vi inviteret en række lærere og nogle af deres elever til at fortælle om nogle større eller mindre projekter, som de har arbejdet med i deres undervisning. Tanken er dels at give bestyrelsen et virkelighedsnært indblik i skolens dagligdag og nogle af vore udviklingsprojekter og dels med afsæt heri drøfte de generelle linjer i skolens fortsatte virke.

Oplæggene er på 15-20 min. og efterfølgende mulighed spørgsmål og drøftelse. Undervejs indlægges en kaffepause og til slut af sættes tid en generel drøftelse på baggrund af oplæggene.

4. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- til- og ombygningen: Status og økonomi
- indvielse af musikhuset den 30. nov. kl. 14-16

5. Evt.


Referat

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Keld Nielsen, Lars Davidsen, Luna Melin Uth, Magnus Nørgaard, Cathrine Illeborg Gad og Henrik Rasmussen.
Desuden deltog hele ledelsen.
Referent: Eigil Dixen.

 
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 10. sep. 2012 blev godkendt og underskrevet.

3. Skolen i praksis og i udvikling
Temaet på årets halvdagsseminar var ’Skolen i praksis og i udvikling’. For at belyse temaet var der inviteret en række lærere og nogle af deres elever til at fortælle om større eller mindre projekter, som de har arbejdet med i deres undervisning. Tanken var dels at give bestyrelsen et virkelighedsnært indblik i skolens dagligdag og nogle af vore udviklings¬projekter og dels med afsæt heri at tage en generel drøftelse.

De fem forskellige oplæg blev meget vel modtaget og gav anledning til mange gode spørgsmål og kommentarer. Punktet sluttede med en generel drøftelse af de generelle linjer i skolens fortsatte virke.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det var et vellykket punkt, som gav god indsigt i skolens dagligdag og nogle af de mange udviklingsprojekter, og samtidig er et godt udgangspunktet for det videre arbejde i bestyrelsen.

4. Aktuelt nyt
Jørgen Lindskov Knudsen orienterede kort om, at ministeriet nu efter mange års tovtrækkerier endelig har udstedt en hjemmel til, at bestyrelsen under visse betingelser kan bruge chefløntillæg i forhold til rektor.

Eigil Dixen orienterede kort om, at de allersidste brikker i forhold til om- og tilbygningen nu var faldet på plads, herunder betalingen for de forsatsruder, som i løbet af sommerferien blev sat op for at forbedre lydisoleringen mellem nogle af lokalerne. Samlet betyder det en mindre ekstra udgift for skolen på 75.000 kr. i forhold til de tal, som blev fremlagt for bestyrelsen på mødet i september.

Eigil Dixen inviterede bestyrelsen til indvielse af musikhuset den 30. nov. kl. 14-16. Her vil der blive afholdt en reception med taler og musikindslag. Indvielsen vil primært henvende sig til repræsentanter for skolen og lokalområdet.

5. Evt.
Jørgen Lindskov Knudsen orienterede om, at skolen fra rådmand Marc Perera Christensen har modtaget et (næsten) endeligt afslag på at få udstationeret statuen Red Memory – Shy Boy, som Aarhus Kommune i samarbejde med private sponsorer indkøbte efter Sculpture by the Sea udstillingen i 2011. Rektor  har svaret, at vi stadig er interesseret, hvis der alligevel opstår en mulighed, og at vi også vil være interesseret i eventuelle andre statuer, som Aarhus Kommune nu eller senere måtte få et behov for at finde en god placering til.

 


Møde 09.09.12

Dagsorden

 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 12. juni 2012 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl deltager i dette punkt og redegør på baggrund af ved¬¬¬hæf¬tede økonomirapportering til bestyrelsen og de medfølgende regneark om udviklingen skolens økonomi i den forløbne del af 2012. Drøftes.

4. Til- og ombygningen
Eigil Dixen og Ove Fugl redegør for resultatet af byggeriet og giver herunder en oversigt over de forventede udgifter. Punktet kan suppleres med en rundvisning for at besigtige de mange fine ændringer i bygningerne, der er gennemført i løbet af sommeren.

5. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2011-12
Vedhæftet findes en redegørelse om realiseringen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2011-12. Drøftes med henblik på om rapporten udgør et anvendeligt grundlag for fastsættelse af en udbetalingsprocent.
På grundlag af redegørelsen og bestyrelsens drøftelse fastsætter formanden og næstfor-manden i samråd et udspil til en udbetalingsprocent og forhandler den på plads med rektor.

6. Indsatsområder i resultatlønskontrakt for 2012-13
Vedhæftet fremsendes et forslag til resultatlønskontrakt for rektor i skoleåret 2012-13. Forslaget er udarbejdet på baggrund af Kvalitets og Tilsynsstyrelsens bemyndigelse fra 6. dec. 2011. Drøftes med henblik på endelig fastlæggelse af indsatsområder. Den endelige kontrakt forhandles derefter på plads mellem formanden, næstformanden og rektor.


7. Skolens udbud for årgang 2013
Der er internt på skolen ingen er tanker om at ændre det nuværende udbud. Dog blev det allerede sidste år internt på skolen aftalt, at studieretningen med fransk fortsættersprog A og Engelsk A i 2012 skulle udbydes med billedkunst B, mens den i 2013 ønskes udbudt med mediefag B.
Det samlede udbud af studieretninger og valgfag fremgår af vedhæftede oversigt. Der er ingen ændringer i udbuddet af valgfag.
Drøftes med henblik på vedtagelse.

8. Optagelseskapacitet for 2013
Der foreslås en uændret optagelseskapacitet på 10 klasser og en samlet kapacitet på i alt 30 klasser for optaget i 2013.
Drøftes med henblik på vedtagelse.

9. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- starten på skoleåret og 28-loftet
- den nye rygelov
- aftenpedeller

10. Evt.


Referat

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Keld Nielsen, Lars Davidsen, Luna Melin Uth, Magnus Nørgaard, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3 og 4.


1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 12. juni 2012 blev godkendt og underskrevet.

3. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde på baggrund af den udsendte økonomirapportering og de medfølgende regneark om udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2012 og forventningerne til resten af året. Det forventes på nuværende tidspunkt, at overskuddet vil blive ca. 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Ændringen skyldes hovedsagelig større personaleomkostninger og større udgifter til bygninger end forventet, mens et større taxametertilskud end forventet trækker i modsat retning. Ove Fugl gjorde dog opmærksom på, at der stadig er usikkerhedsfaktorer, især feriepenge¬forplig¬telsen, den overtid, som lærerne oparbejder i resten af 2012, samt skolens selvforsikring.

Formanden, Jørgen Lindskov Knudsen, spurgte om den (pga. byggeriet) relativt lave likviditet vil give problemer sidst på året. Ove Fugl redegjorde for, hvorfor det formodentligt ikke vil ske og fortalte, at hvis det alligevel skulle ske, så har skolen bl.a. mulighed for at tage kortvarige, lavt forrentede lån mod sikkerhed i værdipapirer. På den baggrund tog bestyrelsen rapporten til efterretning.

Ministeriet for Børn og Uddannelse forlanger i forbindelse med 28-loftet bestyrelsens godkendelse af skolens elevtal i 1.g på tælledagen - den 20 skoledag efter skolestart. Hvis elevtallet ikke lever op til kravene i 28-loftet kan ministeriet tilbageholde skolens tilskud. Ove Fugl og Eigil Dixen redegjorde på den baggrund for, at elevtallet i de ti 1.g klasser på tælledagen var gjort op til nøjagtig 280 elever svarende til 28,0 elever i gennemsnit pr. klasse. Egaa Gymnasium overholder dermed 28-loftet. På den baggrund godkendte bestyrelsen elevtallet i 1.g og indberetningen til ministeriet.

 

4. Til- og ombygningen
Ove Fugl redegjorde for resultatet af byggeriet og udleverede herunder en oversigt over de forventede udgifter, som viser en lille overskridelse af budgettet med ca. 1 %.  Ove Fugl forklarede, at stort set alle udgifter nu ligger fast til det endelige regnskab, men at der på enkelte punkter endnu kun er tale om skøn, da den endelige regning endnu ikke er modtaget.

Eigil Dixen forklarede, at både til- og ombygningen nu er taget i brug, og at brugernes tilbagemeldinger er meget positive, herunder også i forhold til akustik og lyddæmpning samt kunstnerisk udsmykning. De tilstedeværende elever og lærere kunne underbygge dette med deres konkrete erfaringer med de nye lokaler. Bestyrelsen kvitterede med ros for den fine projektstyring af byggeriet både hvad angår tidsplan og økonomi samt funktionalitet.

Punktet blev suppleret med en rundvisning for at besigtige de mange fine ændringer i bygningerne, der er gennemført i løbet af sommeren.

5. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2011-12
Der var til mødet udsendt en redegørelse om realiseringen af målene i rektors resultatløns-kontrakt for 2011-12. Rektor Eigil Dixen kommenterede kort de enkelte punkter, ligesom de tilstedeværende elever og lærere gav deres besyv med. Bestyrelsen drøftede herefter uden rektors tilstedeværelse rapporten og konkluderede, at den udgør et anvendeligt grundlag for fastsættelse af en udbetalingsprocent.
På grundlag af redegørelsen og bestyrelsens drøftelse heraf vil formanden og næstfor-manden i samråd lave et udspil til en udbetalingsprocent og forhandle den på plads med rektor.

6. Indsatsområder i resultatlønskontrakt for 2012-13
Der var til mødet fremsendt et forslag til resultatlønskontrakt for rektor i skoleåret 2012-13. Forslaget er udarbejdet på baggrund af Kvalitets og Tilsynsstyrelsens bemyndigelse fra 6. dec. 2011. Bestyrelsen drøftede forslaget med henblik på endelig fastlæggelse af indsatsområder.
De udefrakommende bestyrelses¬medlemmer ønskede generelt, at det sikres, at skolen drager organisatorisk læring af indsatsen på de forskellige områder, så kontrakten ikke blot er et an-liggende mellem bestyrelsen og rektor. Både rektor og lærerrepræsentanterne forklarede, at indsatsområderne – både de tidligere og de nye – afspejler arbejdsfelter, der er centrale i skolens organisation, og at en del af dem er afsluttet med en evaluering.
Der blev konkret foreslået en skærpelse af formuleringen af indikatorerne under punktet om digital dannelse, og det blev derfor besluttet at formuleringen her skulle gøres mere handlingsorienteret. Den endelige kontrakt forhandles på plads mellem formanden og rektor.

7. Skolens udbud for årgang 2013
Der har internt på skolen ikke været fremsat tanker om at ændre det nuværende udbud af studieretninger og valgfag. Dog blev det allerede sidste år internt på skolen foreslået, at studieretningen med fransk fortsætter¬sprog A og Engelsk A i 2012 skulle udbydes med billedkunst B, mens den i 2013 ønskedes udbudt med mediefag B.
Bestyrelsen bifaldt det foreslåede udbud.

8. Optagelseskapacitet for 2013
Bestyrelsen vedtog en uændret optagelseskapacitet på 10 klasser og en samlet kapacitet på i alt 30 klasser for optaget i 2013.

9. Aktuelt nyt
Der var ikke noget nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Eigil Dixen fortalte kort, at skolen har haft en rigtig god start på skoleåret uden alvorlige pro¬blemer, men med et langt større frafald end de seneste år. Der er ikke nogen entydig forklaring på dette forhold, men de pladser, der på den måde er blevet ledige, er fyldt op med elever fra en venteliste, således at skolen har holdt sig på 28,0 elever i gennemsnit i 1.g klasserne.

Rektor fortalte endvidere, at den nye rygelov betyder, at hverken elever eller ansatte må ryge på skolens matrikel. Der står derfor en række elever og ryger på fortovet ved indkørslen til skolen. Det har foreløbig ikke givet nævneværdige problemer. Men skolen arbejder for, at så få elever som muligt ryger så lidt som muligt, bl.a. ved at tilbyde rygestopkurser gennem Aarhus og Syddjurs Kommune.

Endelig fortalte Eigil Dixen, at skolen nu som et forsøg holdes åben indtil kl. 20 de fire første dage om ugen. Det sker for at give eleverne bedre mulighed for at udnytte skolens mange faciliteter og for at bidrage til en mere inkluderende skolekultur. Der ar ansat 3 studerende som aftenpedeller. De tager sig af skolen fra kl. 17 og lukker kl. 20. De løser samtidig kopieringsopgaver på pædagogisk værksted samt mindre opgaver (fx reparation og vedligeholdelse af udstyr) i fagene musik, fysik og kemi.

 


10. Evt.
Det blev aftalt at rektor og formanden skulle rykke Aarhus Kommune for et svar på et tidligere sendt brev vedrørende opstilling af et af de kunstværker, som kommunen har indkøbt fra Sculptures by the Sea.

Møde 12.06.12

Dagsorden

 
1. Velkomst til de nye elevrepræsentanter

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 27. marts 2012 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

4. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl deltager i dette punkt og redegør på baggrund af ved¬¬¬hæf¬tede økonomi¬rapportering til bestyrelsen og de medfølgende regneark om udviklingen skolens økonomi i den forløbne del af 2012.

5. Ibrugtagning af tilbygning
Tilbygningen er som aftalt afleveret af entreprenøren 1.maj. Eigil Dixen og Ove Fugl vil vise resultatet frem og redegøre for det igangværende arbejde med akustik, it-udstyr, møblering mv., der skal gøre tilbygningen helt klar til ibrugtagning.

6. Skolens udbud i 2013-14
Eigil Dixen redegør for, at der i øjeblikket ikke er tanker om at ændre det nuværende udbud.

7. Indsatsområder i 2012-13
Eigil Dixen redegør på baggrund af vedhæftede materiale om resultatlønskontrakter for forslag til indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt det kommende skoleår. Drøftes med henblik på fastlæggelse af en ny resultatlønskontrakt for 2012-13 på bestyrelsesmødet i september.

8. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- klassedannelse og ansættelser
- medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra Ennova
- invitation til dimissionen

9. Evt.

 


Referat

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Lars Davidsen, Keld Nielsen, Luna Melin Uth, Magnus Nørgaard, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 4 og 5.

1. Velkomst til de nye elevrepræsentanter
Formanden Jørgen Lindskov Knudsen bød velkommen til de to nye elevrepræsentanter i bestyrelsen, Luna Melin Uth fra 1.b og Magnus Nørgaard fra 2.y. De to elever præsenterede sig kort, og formanden redegjorde kort for tavshedspligten for bestyrelsesmedlemmer og for reglerne om inhabilitet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 27. marts 2012 blev godkendt og underskrevet.

4. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde på baggrund af den udsendte økonomi¬rapportering og de medfølgende regneark om udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2012. Der forventes et overskud, som er ca. 0,4 mio. kr. større end budgetteret, hovedsagelig på grund af et øget tilskud fra ministeriet og manglende udgifter til aftenpedeller. Det øgede tilskud skyldes, at skolen i 2011 ikke fik udbetalt det specielle færdiggørelsestaxameter for studenterne med biotek, da der ikke var lovhjemmel hertil. Dette er ændret med finansloven for 2012, og tilskuddet kan nu gives med tilbagevirkende kraft. Besparelsen på aftenpedellerne skyldes, at ledelsen først nu har fået afklaret, hvilke kvalifikationer disse skal have. Forsøgs¬ordningen med længere åbningstid for skolen ventes derfor at træde i kraft med starten af det nye skoleår. Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

Ove Fugl fremlagde også et revideret anlægsbudget for tilbygningen og ændringerne i den eksisterende bygning, Den nye vurdering viser en lille overskridelse på ca. 0,2 mio. kr. svarende til ca. 1,3 % af det oprindelige budget. I forhold til det udsendte budget var der til mødet kommet afklaring på en række usikre poster, hvilket netto har forøget den forventede anlægsudgift med ca. 26.000 kr. Bestyrelsen tog også rapporteringen om anlægsudgifterne til efterretning.

5. Ibrugtagning af tilbygning
Tilbygningen er som aftalt afleveret af entreprenøren pr. 1.maj. Eigil Dixen og Ove Fugl viste resultatet frem og redegjorde for det igangværende arbejde, der skal gøre tilbygningen helt klar til ibrugtagning. Der arbejdes med møblering, akustik, installering af it, lydudstyr og videokonference mv. Desuden er der ved målinger af lydisoleringen mellem rummene konstateret, at denne endnu ikke lever op til de stillede krav i byggeprogrammet, hvorfor entreprenøren er gået i gang med yderligere tiltag for at forbedre lydisoleringen.

De aftalte ombygninger i den eksisterede bygning går i gang, når elevernes sommerferie starter og er planlagt færdiggjort en god uges tid inden eleverne starter igen 

6. Skolens udbud i 2013-14
Eigil Dixen redegjorde for, at der i øjeblikket ikke er tanker om at ændre det nuværende udbud. Dog blev det allerede sidste år internt på skolen aftalt, at studieretningen med fransk fortsættersprog A og Engelsk A i 2012 skulle udbydes med billedkunst B, mens den i 2013 tænkes udbudt med mediefag B.

Bestyrelsen bifaldt, at udbuddet på nær denne lille justering fastholdes fra 2012 til 2013. Det endelige udbud for 2013 fastlægges først endeligt på bestyrelsesmødet i september.

7. Indsatsområder i 2012-13
Eigil Dixen redegjorde på baggrund af de udsendte rammer for indgåelse af resultatløns-kontrakter for forslag til indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt i det kommende skoleår. Bestyrelsen bifaldt i store træk rektors oplæg. Keld Nielsen advarede dog mod at indføre elementer af leg og spil i det naturvidenskabelige grundforløb, hvad angår eksperimenterne, mens Lars Davidsen gerne så, at elevernes brug af Studievalg bliver styrket under indsatsområdet om elevernes studieparathed. Eigil Dixen lovede at prøve at tage højde for disse bemærkninger i den endelige udformning af indsatsområderne, som forelægges på bestyrelsesmødet i september i form af et forslag til resultatlønskontrakt.

8. Aktuelt nyt
Formanden redegjorde for, at undervisningsministeriet nu efter regeringsskiftet agter at trække bemyndigelsen til aftale chefløntillæg tilbage til ministeriet. Det har hidtil været planen, at bestyrelserne skulle have denne bemyndigelse, men ingen har endnu fået tildelt chefløntillæg, da ministeriet aldrig har fået udarbejdet rammer til bestyrelserne.

I relation til ejendomsbeskatningen af gymnasierne er Jørgen Lindskov Knudsen i samarbejde med de øvrige bestyrelsesformænd i Aarhus i dialog med kommunen og en advokat for at få belyst mulighederne for at lade gymnasierne slippe for at betale dækningsbidrag og i stedet betale grundskyld.

Eigil Dixen fortalte, at det i Aarhus området på trods af det store ansøgertal er lykkedes at lave en klassedannelse på gymnasierne på en sådan måde, at ingen skoler fik tildelt flere klasser end det, de havde udmeldt som deres kapacitet. I kombination med det nye loft på max. 28 elever i gennemsnit i klasserne betød det til gengæld, at mange elever (ca. 8 % af ansøgerne) måtte henvises til andre skoler end deres 1. prioritet, herunder også til gymnasierne i Odder, Skanderborg, Hadsten og Rønde. Det affødte et stort antal indsigelser mod flytningerne. I fordelings¬udvalget valgte man at imødekomme alle alvorlige indsigelser. For Egaa Gymnasiums vedkommende betød det en lille overbookning, som dog forventes at forsvinde inden tælledagen i september. Sker det ikke, skal skolen lave en meget omfattende redegørelse for sagen over for ministeriet.

Eigil Dixen redegjorde endvidere for, at der til næste skoleår er fastansat 6 nye lærere, hvoraf de 3 skal i pædagogikum, og at der desuden er ansat 7 nye års- eller barselsvikarer.

Endelig kunne Eigil Dixen fortælle, at der via firmaet Ennova i løbet af foråret er blevet gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse samt en APV på skolen. En repræsentant for Ennova fremlagde undersøgelsens resultater på et medarbejdermøde i maj. Her blev undersøgelsen sat i relation til tilsvarende undersøgelser på andre gymnasier og virksomheder generelt samt elevtrivselsundersøgelsen i efteråret. Det fremgik, at Egaa Gymnasium generelt klarer sig rigtigt fint i sådanne sammenligninger. Efter fremlæggelsen var der drøftelse i plenum, hvor især ønsker om bedre muligheder for samarbejde i faggrupperne blev diskuteret. Drøftelserne på medarbejdermødet vil blive bearbejdet til en handlingsplan på et møde i MIO i begyndelsen af det nye skoleår.

 

9. Evt.
Her var intet at bemærke.

Møde 27.03.12

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egaa Gymnasium den 27. marts 2012 kl. 15.15-17.30. Mødet foregår på Egaa Gymnasium i mødelokale 2.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 6. dec. 2011 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Årsrapport for 2011
Årsrapport og revisionsprotokollat for 2011 drøftes med henblik på godkendelse.
Revisor Lars Østergaard, PWC, og sekretariatsleder Ove Fugl deltager under dette punkt.

4. Færdiggørelse af tilbygning
Eigil Dixen og Ove Fugl vil på mødet redegøre for status for arbejdet med tilbygningen og planerne for ombygninger i den nuværende bygning og fremlægge et justeret budget for det samlede projekt, herunder drøftelse af budgettet for de leverancer, som ligger uden for kontrakten med Sjælsø. 

5. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- resultater af elevtrivselsundersøgelsen fra Ennova (se bilag)
- søgetal for kommende elever
-

6. Evt.


Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 27. marts 2012

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Lars Davidsen, Jakob Jørgensen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3 og 4, og i punkt 3 deltog tillige revisor Lars Østergaard, PWC.
Afbud fra:  Keld Nielsen, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen og Christoffer Ravn-Nielsen.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 6. dec. 2011 blev godkendt og underskrevet.

3. Årsrapport for 2011
Revisor Lars Østergaard, PWC gennemgik den udsendte årsrapport for 2011 samt det tilhørende revisionsprotokollat. Årsregnskabet udviser et overskud på 5,9 mio. kr. og en egenkapital på 20 mio. kr. Lars Østergaard fandt, at dette sammen med en stor likviditet er et meget flot resultat og forklarede, at der ved revisionen ikke er fremkommet forhold, der har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Lars Østergaard gennemgik endvidere en nøgletalsoversigt, hvor nøgletal for Egaa Gymnasium for 2011 dels sammenlignes med de tilsvarende for 2009 og 2010 for Egaa Gymnasium og dels med en række andre gymnasier i det tidligere Århus Amt. Det var Lars Østergaards vurdering, at Egaa Gymnasium generelt ligger rigtig flot.

Af Lars Østergaards gennemgang fremgik også, at revisor på enkelte punkter gør opmærksom på uhensigtsmæssigheder:

a) Som følge af organisationens begrænsede størrelse er der på lønområdet ikke en fuld funktionsadskillelse i gymnasiets regnskabs¬funktion. Lars Østergaard oplyste på mødet, at bemærkningen findes hos mange mindre organisationer. Trods dette henstillede bestyrelsen til den daglige ledelse, at der tages kontakt til lønleverandøren med henblik på at undersøge om der inden for et rimeligt ressourceforbrug er muligt, at der kan ske en funktions¬adskil-lelse.

b) Revisor gjorde opmærksom på, at skolen pr. 31.12.2011 havde en stor likvid beholdning og pegede på risici i denne forbindelse. Bestyrelsen er vidende om dette forhold, og den likvide beholdning bliver nedbragt væsentligt i løbet foråret 2012, idet bestyrelsen i 2011 har besluttet, at der skal bygges en tilbygning til Egaa Gymnasium. Når tilbygningen er færdig vil bestyrelsen revurdere likviditeten.

c) Revisor pegede på, at skolens kørselsformular ikke lever op til de skattemæssige krav i forbindelse med angivelse af bestemmelsessted. Bestemmelsesstedet skal angives med præcis adresse eller som en lokation, hvor man ikke er i tvivl om adressen. Bestyrelsen henstillede til den daglige ledelse, at der strammes op på dette forhold, således at kørselsformularen lever op til kravene, og at der ikke udbetales godtgørelse med mindre kørselsformularen er udfyldt tilfredsstillende.

d) Revisor gjorde opmærksom på, at skolens perioderapportering og økonomistyring er af begrænset omfang. Bestyrelsen har for et par år siden drøftet formen og omfanget af perioderapporteringen og har godkendt denne. Bestyrelsen tog dog revisors bemærkning alvorligt og henstillede derfor til den daglige ledelse, at der tages en dialog med revisor om perioderapporteringen, for således at finde frem til en god og tilstrækkelig form på perioderapporteringen, hvor der også er taget hensyn til ressourceforbruget hertil.

Efter opklarende spørgsmål og en kort drøftelse blev årsregnskabet godkendt og underskrevet. Formanden glædede sig over det meget flotte resultat og den blanke påtegning fra revisionen, og med opbakning fra bestyrelsen udtrykte han samtidigt ros til skolens håndtering af økonomien..

4. Færdiggørelse af tilbygning
Eigil Dixen redegjorde for status for arbejdet med tilbygningen og planerne for ombygninger i den nuværende bygning. Entreprenøren ventes stadig at aflevere tilbygningen til den aftalte dato, den 1. maj 2012, mens det meste af ombygningen udskydes til sommerferien for ikke at genere undervisningen og eksamen. Det er således stadig forventningen, at tilbygningen og ombygningen kan tages i brug ved det kommende skoleårs begyndelse.

Ove Fugl fremlagde herefter et justeret budget for det samlede projekt, hvoraf det fremgik, at det oprindelige budget forventes holdt på nær en lille overskridelse af de uforudsete udgifter med ca. 170.00 kr. Bestyrelsen afsatte på sit møde i dec. 2011 yderligere 400.000 kr. til følgeudgifter ved ombygningen. Der endnu ikke taget hul på denne bevilling.

5. Aktuelt nyt
Formanden refererede fra et møde som Gymnasiernes Bestyrelsesforening har haft med undervisningsministeren. Emnerne var bl.a. spørgsmålet indførelse af et socialt taxameter og om gymnasierne generelt udbyder for mange studieretninger og om disse er tilstrækkeligt relevante for videregående uddannelser.

Eigil Dixen gennemgik resultater af elevtrivselsundersøgelsen fra Ennova, hvor Egaa Gymnasium har lige som sidste år har klaret sig rigtigt flot i den landsdækkende benchmarking og i år er endt på en 3. plads blandt ca. 50 deltagende gymnasier.

Rektor gennemgik tillige Egaa Gymnasiums søgetal for kommende elever. I alt 349 elever har søgt skolen som 1. prioritet mod 364 sidste år. Det var rektors forventning, at fordelingsudvalget vil anbringe 10 klasser på Egaa Gymnasium og fordele det overskydende antal elever til primært nabogymnasierne.

 

6. Evt.
Her var intet at bemærke.

Møde 06.12.11

Møde 2011-12-06

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egaa Gymnasium den 6. december 2011 kl. 15.15- ca. 19. Sekretariatsleder Ove Fugl deltager i punkterne 3 og 4.
Mødet foregår på Egå Gymnasium, mødelokale 2 og afsluttes traditionen tro med en lille anretning.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 8. november 2011 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Budget 2012
Sekretariatsleder Ove Fugl redegør for forventningerne til regnskab for 2011 og fremlægger budgettet for 2012. Forventninger til regnskab 2011 og budgetforslag for 2012 fremgår af vedlagte regneark med medfølgende notat. Budgettet for 2012 drøftes med henblik på vedtagelse.

4. Tilbygning
Ove Fugl og Eigil Dixen giver på mødet en aktuel status for byggeriet og planerne for det videre arbejde, herunder en invitation til rejsegilde den 12. dec. 2011.

5. Elevernes ferieplan for 2011/12
Vedhæftede forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2012/13 drøftes med henblik på vedtagelse.

6. Udkast til nye mål og handleplaner
Ved hæftede udkast til nye mål og handleplaner er nu sendt til høring hos eleverne og personalet. Bestyrelsen får på mødet lejlighed til at drøfte udkastet og proceduren for den endelige vedtagelse efter høringsrunden.

7. Mødeplan for 2011
Vedhæftede mødeplan for bestyrelsesarbejdet i 2012 drøftes med henblik på vedtagelse.

8. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- det politiske forlig om max. 28 elever i klassen

9. Evt.


Referat af møde i Egaa Gymnasiums bestyrelse 6. dec. 2011

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Lars Davidsen, Christoffer Ravn-Nielsen, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3 og 4.
Afbud fra:  Keld Nielsen og Jakob Jørgensen


1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 8. november 2011 blev godkendt og underskrevet.

3. Budget 2012
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde for forventningerne til regnskabet for 2011 og frem-lagde budgettet for 2012. Der forventes et større overskud for 2011 end budgetteret, hvilket bl.a. hænger sammen med, at skolen i august 2011 optog 10 nye 1.g klasser mod forventet 9, og at frafaldet har været betydeligt mindre end forventet. For 2012 forventes også et større overskud end budgetteret for 2011, hvilket igen hænger sammen med det allerede forøgede elevtal, og at der også i august 2012 forventes optaget 10 nye 1.g klasser. I modsat retning trækker dog ekstra lønudgifter til flere lærere og ibrugtagningen af tilbygningen, som bl.a. vil resultere i øgede udgifter til vand, varme, el og rengøring samt ejendomsskatter.

I forhold til det udsendte budget havde ledelsen efterfølgende fremsat ønsker om at afsætte midler til 3 nye områder. De to første drejer sig dels om 100.000 kr. ekstra til at målrette en del af lærernes kompe¬tence¬udvikling, så den får internationaliseringen i fokus, og dels om 300.000 kr. til ansættelse af en aftenpedel, som skal tage sig af pedelarbejdet, når skolen indleder et forsøg med at holde længere åbent end nu, hvor skolen lukkes kl. 17.  Som det tredje område foreslog ledelsen afsat et beløb til at dække følgeomkostninger ved ombyg-ningen af lokaler i den nuværende bygning. Når entreprenøren er færdig med ombyg¬ningen vil der være brug for tavler, it-udstyr og andet udstyr til de ombyggede lokaler. Disse ting er ikke taget med i anlægsbudgettet og ønskes dækket af den nye bevilling. Da der kan være tvivl, om der er tale om anlæg eller drift, besluttede bestyrelsen i første omgang at afsætte 400.000 kr. til disse følgeomkostninger i anlægsbudgettet. Der tages senere stilling til om nogle af udgifterne skal bogføres som drift. Med ovenstående 3 ændringer vedtog bestyr-elsen det fremsendte budget. Det reviderede budget udsendes som bilag med dette referat.

Ledelsen forelagde endelig også bestyrelsen en plan om at investere en del af skolens likvide midler i meget sikre obligationer (ratet til AAA) for dels at anbringe dem mere sikkert og dels få en bedre forrentning. Den foreslåede aftale med banken sikrer tillige, at skolen i tilfælde af manglende likviditet kan tage kortvarige lån til lav rente med sikkerhed i obligationerne. Bestyrelsen godkendte denne plan.

4. Tilbygning
Ove Fugl og Eigil Dixen gav en aktuel status for byggeriet og planerne for det videre arbejde, herunder at tidsplanerne og budgetterne foreløbig overholdes uden store problemer. Det er aftalt med entreprenøren, at der mandag den 12. december 2011 kl. 15 holdes rejsegilde, og bestyrelsen blev inviteret til at deltage. Det er endvidere aftalt, at størstedelen af ombygningen i den nuværende bygning finder sted i sommerferien 2012 for på den måde at genere undervisningen og eksamen mindst muligt.

5. Elevernes ferieplan for 2011/12
Det udsendte forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2012/13 blev vedtaget med den ændring, at dagen efter Kristi himmelfartsdag tæller med som en mulig skoledag.

6. Udkast til nye mål og handleplaner
Eigil Dixen redegjorde for den interne proces på skolen om formuleringen af nye mål og handleplaner. Det udsendte udkast er udarbejdet af en arbejdsgruppe med 3 elever, 3 lærere og 2 fra ledelsen på baggrund af input fra alle klasser og medarbejderne. Udkast er nu sendt til høring i Elevrådet og blandt medarbejderne. Arbejdsgruppen vil på grundlag af tilbage-meldingerne herfra udarbejde en endelig udgave som via MIO sendes til endelig godkend-else i bestyrelsen i løbet af januar måned. Bestyrelsen fandt det allerede foreliggende udkast fint og bifaldt den lagte plan. Der var enighed i bestyrelsen om, at det ikke bliver nødvendigt med et møde i januar, men at godkendelsen kan foregå via mails.

7. Mødeplan for 2011
Den udsendte mødeplan for bestyrelsesarbejdet i 2012 blev godkendt med enkelte ændringer. Den reviderede mødeplan udsendes derfor som bilag til dette referat.

8. Aktuelt nyt
Der var ikke noget nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening.
Eigil Dixen kunne derimod fortælle nyt om det politiske forlig om max. 28 elever i gennemsnit i klasserne på en årgang. Undervisningsminister Christine Antorini havde på Rektorforeningens årlige landsmøde på Nyborg Strand inviteret til forhandlinger om dels økonomien og dels om den praktiske udmøntning af forslaget. Det første møde har netop været holdt, og det ser ud til, at det kan blive nogle konstruktive forhandlinger.

 

9. Evt.
Der var intet at bemærke. 

Møde 09.11.11

Halvdagsmøde i Egaa Gymnasiums bestyrelse

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egaa Gymnasium den 8. november 2011 kl. 12.00 – ca. 20. Mødet foregår på restaurant Frederikshøj, Oddervej 19-21 i Marselisborg Skov. Vi starter med frokost og slutter med middag kl. 18. Udover bestyrelsen deltager hele ledelsesgruppen.


Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden
Da en stor del af skolens løbende virksomhed allerede er blevet rapporteret i forbindelse med opgørelsen af rektors resultatlønskontrakt, er det aftalt med formanden, at status¬rapporten på årets halvdagsmøde afløses af, at der sættes fokus på en række centrale initiativer for skolens fremtidige udvikling.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 13. sep. 2011 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Fastholdelsespolitik
Rektor Eigil Dixen vil lægge op til en drøftelse af det udkast til en fastholdelsespolitik, som fremgår af vedlagte dokument. Politikken afspejler en lang række tiltag, som skolen har udviklet over en årrække, men som nu er sat ind i en større sammenhæng. Specielt vil Eigil Dixen fremlægge et af det nyeste tiltag, nemlig en talentudviklingsindsats – se nærmere på http://www.egaa-gym.dk/elever/stoettemuligheder/talentudvikling/.

4. Økonomi
Sekretariatsleder Ove Fugl redegør for Egaa Gymnasiums placering i vedhæftede benchmarking af en række skolers økonomi, som skolens revisionsfirma PWC har udarbejdet. Ove Fugl lægger dernæst op til en drøftelse af perspektiverne for gymnasiernes økonomi frem mod 2015 på baggrund af vedlagte rapport fra GBF, som også er udarbejdet af PWC.

5. Internationalt samarbejde fremover
Uddannelsesleder Kirsten Skov redegør for de mange planer, som vi arbejder med for skolens internationale samarbejde fremover. Drøftes

6. Innovation, iværksætteri og virksomhedssamarbejde
I fortsættelse af skolens arbejde med innovation og iværksætteri redegør vicerektor Lise Hansen for et stort projekt om samarbejde med virksomheder, som vi i samarbejde med en række andre skoler har fået bevilliget midler til fra Region Midtjylland. Drøftes.
  

7. Fremtidig it-platform
Uddannelsesleder Morten Hoeck deltager i en udviklingsgruppe i tilknytning til it-support-centret, som analyserer, hvilke elementer der bør indgå i skolernes fremtidige it-platform. Morten Hoeck redegør for arbejdet, hvor de på baggrund af nogle opstillede principper vurderer nye produkter som fx Google Apps og Microsfts Office 365. Drøftes.

8. Fornyelse af mål og handleplaner
Rektor Eigil Dixen redegør for den igangværende proces om fornyelse af skolens mål og handleplaner og giver en status for arbejdet. Drøftes med henblik på at få bestyrelsens input til arbejdet.

9. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening

10. Evt.


Referat af halvdagsmøde i Egå Gymnasiums bestyrelse

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Keld Nielsen, Lars Davidsen, Jakob Jørgensen, Christoffer Ravn-Nielsen, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen samt hele ledelsen bestående af Lise Hansen, Dorte Gade, Kirsten Skov, Morten Hoeck, Ove Fugl og Eigil Dixen (referent).


1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 13. sep. 2011 blev godkendt og underskrevet.

3. Fastholdelsespolitik
Rektor Eigil Dixen lagde op til en drøftelse af det udkast til en fastholdelsespolitik, som på forhånd var udsendt som et bilag. Rektor redegjorde for, at politikken afspejler en lang række tiltag, som skolen har udviklet over en årrække, men som nu er sat ind i en større sammenhæng. Specielt fremlagde Eigil Dixen detaljerne i et af det nyeste tiltag, nemlig en talentudviklingsindsats. Bestyrelsen havde en drøftelse på baggrund af oplægget, herunder hvad der skal regnes med til talentudvikling, og hvem der kan deltage. Drøftelsen resulterede i, at fastholdelsespolitikken nu ligger fast og kan ses på skolens hjemmeside.

4. Økonomi
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde for, at Egaa Gymnasium ligger fint placeret i en benchmarking af en række skolers økonomi, som skolens revisionsfirma PWC har udarbejdet.

Ove Fugl lagde dernæst op til en drøftelse af perspektiverne for gymnasiernes økonomi frem mod 2015 på baggrund af en rapport udsendt af Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Besty¬r-el¬sen var enig om, at rapporten ikke bringer overraskelser i forhold til de perspektiver for økonomien, herunder udviklingen i elevtallet og i statens tilskud til skolen, som bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om.

5. Internationalt samarbejde fremover
Uddannelsesleder Kirsten Skov opridsede de mange initiativer i skolens internationale samarbejde, som vi for tiden arbejder med. Bestyrelsen var ganske imponeret over de mange tiltag, og der var fuld opbakning til Kirsten Skovs ønske om fremover at satse på at konsolidere indsatsen, herunder udvikle samarbejdsformer over nettet og lignende, som kan medvirke til at holde udgifterne for eleverne nede på et overkommeligt niveau.

6. Innovation, iværksætteri og virksomhedssamarbejde
I fortsættelse af skolens hidtidige store indsats i forhold til innovation og iværksætteri redegjorde vicerektor Lise Hansen for et stort, nyt projekt om samarbejde med virksom-heder. Projektet handler om at udbygge mulighederne for at inddrage virkelighedsnære problemstillinger i undervisningen ved at udarbejde besøgsvejledninger og undervisnings-materiale til besøg på virksomhederne. Projektet laves i samarbejde med en række andre gymnasier i Region Midtjylland, og regionen har bevilliget midler til dets gennemførelse.

Der var ros fra bestyrelsen for skolens fortsatte ihærdige indsats på området, og formanden anbefalede skolen at være meget konkret i vores ønsker til virksomhederne, da han af egen erfaring fandt det lettest for virksomheder at forholde sig til sådanne oplæg til samarbejde.

7. Fremtidig it-platform
Uddannelsesleder Morten Hoeck deltager i it-supportcentrets udviklingsgruppe, hvor de arbejder med at analysere, hvilke elementer der bør indgå i skolernes fremtidige it-platform. Morten Hoeck redegjorde for arbejdet, hvor de på baggrund af nogle opstillede principper vurderer nye produkter som fx Google Apps og Microsfts Office 365. Arbejdet er især sat i gang, fordi nogle skoler finder, at mail- og konferencesystemet First Class er forældet i forhold til de nævnte nye produkter, hvor der fx tilbydes masse af programmer og lagerplads ude i skyen og faciliteter til, at flere bruger samtidigt kan skrive i samme dokument.

Formanden fandt det klogt at foretage sådanne vurderinger. På baggrund af sit arbejde i it-branchen er det dog hans vurdering, at de nye produkter endnu ikke er modnet nok til, at man kan bruge dem i organisationer. Formanden advarede samtidigt mod forestillingen om at finde ’et produkt, der kan det hele’. Sådanne produkter kan måske ’det hele’, men man risikerer, at de så kun kan det ’halvt så godt’. Så er det bedre at bruge forskelige produkter afhængig af formålet og bruge de nye produkter, fx når flere brugere samtidigt skal skrive i samme dokument.

8. Fornyelse af mål og handleplaner
Rektor Eigil Dixen redegjorde for den igangværende proces om fornyelse af skolens mål og handleplaner og gav en status for arbejdet. Eigil Dixen gennemgik en foreløbig oversigt over 6 fokusområder med hver 3-5 handleplaner. Bestyrelsen bakkede op om de store linjer i indholdet og fandt omfanget ganske passende.

9. Aktuelt nyt
Der var ikke noget nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening.

 

10. Evt.
Formanden bad ledelsen overveje, om ikke der på hjemmesiden skulle være en eller anden form for oversigt over skolens historie, fx milepæle i skolens historie. 

Møde 13.09.11

DAGSORDEN

 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 14. juni 2011 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl deltager i dette punkt og redegør på baggrund af ved¬¬¬hæf¬tede økonomirapportering til bestyrelsen og de medfølgende regneark om udviklingen skolens økonomi i den forløbne del af 2011. Drøftes.

4. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2010-11
Vedhæftet findes en redegørelse om realiseringen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2010-11. Drøftes med henblik på om rapporten udgør et anvendeligt grundlag for fastsættelse af en udbetalingsprocent.
På grundlag af redegørelsen og bestyrelsens drøftelse fastsætter formanden og næstfor-manden i samråd et udspil til en udbetalingsprocent og forhandler den på plads med rektor.

5. Indsatsområder i resultatlønskontrakt for 2011-12
Vedhæftet fremsendes et forslag til resultatlønskontrakt for rektor i skoleåret 2011-12. Forslaget er udarbejdet på baggrund af UVM’s bemyndigelse fra 2010. Drøftes med henblik på endelig fastlæggelse af indsatsområder. Den endelige kontrakt forhandles derefter på plads mellem formanden, næstformanden og rektor.

6. Tilbygningen
Eigil Dixen og Ove Fugl redegør for status i forhold til byggeriet.

7. Skolens udbud for årgang 2012
Efter interne drøftelser på skolen i Fagligt Udvalg indstilles til bestyrelsen, at to studieretninger ikke længere udbydes, mens der til gengæld udbydes to nye. Det samlede udbud af studieretninger og valgfag fremgår af vedhæftede oversigt, hvor de nye studieretninger er fremhævet. Vedhæftet findes også nogle faggruppers argumenter for den ene nye studieretning. Der er ingen ændringer i udbuddet af valgfag.
Eigil Dixen redegør for de interne overvejelser på skolen om ændringerne i udbuddet af studieretninger for årgang 2012.
Drøftes med henblik på vedtagelse.

8. Optagelseskapacitet for 2012
På baggrund af at opførelsen af tilbygningen vil forøge lokalekapaciteten med tre undervisningslokaler i den eksisterende bygning, foreslås en optagelseskapacitet på 10 klasser for optaget i 2012 og den samlede kapacitet forøget til i alt 30 klasser.
Drøftes med henblik på vedtagelse.

9. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- starten på skoleåret

 

10. Evt.

Møde 14.06.11

DAGSORDEN

 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 29. marts 2011 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl deltager i dette punkt og redegør på baggrund af ved¬¬¬hæf¬tede økonomirapportering til bestyrelsen og de medfølgende regneark om udviklingen skolens økonomi i den forløbne del af 2011. Drøftes.

Efter anmodning fra formanden på sidste bestyrelsesmøde er der vedhæftet et notat med overslag over udgifterne til den stigende læreranciennitet samt drift og vedligeholdelse af bygningen for en 10-årig periode. Drøftes.

På baggrund af en bemyndigelse givet på sidste bestyrelsesmøde har skolens ledelse efter et udbud indgået kontrakt med et rengøringsfirma, der skal stå for rengøring af skolen i den kommende treårsperiode. Ove Fugl redegør for resultatet af udbuddet.

4. Valg af entreprenør
Arkitektfirmaet Årstiderne er ved at opstille en oversigt over de modtagne tilbud på opførelse af tilbygningen og udarbejde en indstilling om valg af entreprenør. Oversigten, de modtagne tilbud fra entreprenørerne og indstillingen udsendes hurtigst muligt til bestyrelsen. Bygherrerådgiver, arkitekt Ole Langballe, Årstiderne og sekretariatsleder Ove Fugl deltager under dette punkt og vil sammen med rektor fremlægge materialet. Bestyrelsen træffer herefter afgørelse af, hvilken entreprenør der skal tilbydes kontrakt på at opføre tilbygningen.

5. Skolens udbud i 2012-13
Eigil Dixen redegør for de interne overvejelser på skolen om udbuddet af studieretninger for årgang 2012.
Udbuddet fastlægges først endeligt på bestyrelsesmødet i september.

6. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- oprettelse af nye klasser
- ansættelser af nye medarbejdere
- brev fra undervisningsministeren (vedhæftet)
- invitation til dimissionen

7. Evt.

 


REFERAT 

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Keld Nielsen, Lars Davidsen, Jakob Jørgensen, Cathrine Illeborg Gad (kom pga. censur først til punkt 7), Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3 og 4, mens arkitekt Ole Langballe, Årstiderne deltog i punkt 4.


Afbud fra:  Christoffer Ravn-Nielsen pga. eksamen.

 
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 29. marts 2011 blev godkendt og underskrevet.

3. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde på baggrund af den udsendte økonomirapportering til bestyrelsen og de medfølgende regneark om udviklingen skolens økonomi i den forløbne del af 2011. Bestyrelsen havde herefter en kort drøftelse af skolens økonomi, herunder overvejelser om at etablere en mere detaljeret styring af midler brugt i forbindelse med projekter.

Efter anmodning fra formanden på sidste bestyrelsesmøde var der til mødet udsendt et notat med overslag over udgifterne til den stigende læreranciennitet samt drift og vedligeholdelse af bygningen for en 10-årig periode. Der er i notatet også er taget højde for kommende reduktioner i taxametertilskuddet, og det viser, at skolens økonomi under de givne forudsætninger næsten vil kunne være i balance om 10 år. Formanden var tilfreds med notatet og så gerne, at øvelsen bliver gentaget om et par år igen – næste gang gerne på en så operationel måde, at forventninger til økonomien og de faktiske tal kan sammenlignes.

På baggrund af en bemyndigelse givet på sidste bestyrelsesmøde har skolens ledelse efter et udbud indgået kontrakt med et rengøringsfirma, der skal stå for rengøring af skolen i den kommende treårsperiode. Ove Fugl redegjorde for resultatet af udbuddet og fortalte, at skolen med dette resultat sparer pænt på udgifterne til rengøring sammenholdt med den tidligere kontrakt.

4. Valg af entreprenør
Arkitektfirmaet Årstiderne har på skolens vegne modtaget fire tilbud på opførelse af tilbygningen og har på den baggrund udarbejdet en indstilling om valg af entreprenør. Indstilling var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Bygherrerådgiver, arkitekt Ole Langballe, Årstiderne deltog under dette punkt og fremlagde indstillingen og baggrunden for den. Efter en spørgerunde forlod Ole Langballe mødet, og bestyrelsen traf herefter afgørelse om at følge indstillingen. Ledelsen blev bemyndiget til sammen med Årstiderne at indlede forhandlinger med den entreprenør, der tilbydes kontrakt på at opføre tilbygningen. Forhandlingerne forventes afsluttet, så kontrakten kan underskrives inden sommerferien.

5. Skolens udbud i 2012-13
Eigil Dixen redegjorde for de interne overvejelser på skolen om udbuddet af studieretninger for årgang 2012. Bestyrelsen fandt tanker om at slå de to studieretninger med biologi hhv. idræt sammen til én studieretning med biologi, idræt og matematik interessante, men var mere skeptisk overfor en anden ide om at udbyde endnu en studieretning med spansk og engelsk, nu i kombination med billedkunst og/eller mediefag. Udbuddet fastlægges først endeligt på bestyrelsesmødet i september.

6. Aktuelt nyt
Formanden, Jørgen Lindskov Knudsen, redegjorde for nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening, herunder at der nu via et revisionsfirma er sat gang i en analyse af forskellige skoletypers økonomi. Egaa Gymnasium kommer ikke til at bidrage til analysen, men i alt 21 gymnasier inddrages.

Eigil Dixen fortalte om elevsammensætningen i de 10 nye klasser, som skolen opretter i næste skoleår, og at der er ansat 8 nye lærere i faste stillinger, heraf 4 i pædagogikum, samt en række årsvikarer og en ny hk’er (en af de nuværende hk’ere har sagt op, da hun er flyttet til Vejleområdet).

Eigil Dixen fortalte endvidere i anledning af et brev fra undervisningsministeren, som i forvejen var udsendt til bestyrelsen, at Egaa Gymnasium har styr på det krævede sikkerheds- og kriseberedskab. Den sidste vigtige brik, som er at kunne sende en sms til alle elever på én gang, er netop faldet på plads, og tænkes afprøvet i forbindelse med en brandøvelse i efteråret.

Som sidste punkt kunne rektor uddele en invitation til dimissionen fredag den 24. juni til bestyrelsesmedlemmerne.

7. Evt.
Formanden har set udstillingen Sculpture by the Sea og opfordrede resten af bestyrelsen til at se den og overveje om skolen skal forsøge at erhverve en af de udstillede skulpturer.

 

Efter ønske fra Niels Petersen flyttes det bestyrelsesmøde, som er planlagt til den 6. september, til den 13. i samme måned.

Møde 29.03.11

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egaa Gymnasium den 29. marts 2011 kl. 15.15-17.30. Mødet foregår på Egaa Gymnasium i mødelokale 2.

DAGSORDEN

 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 6. dec. 2010 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Årsrapport for 2010
Vedlagte årsrapport og revisionsprotokollat for 2010 drøftes med henblik på godkendelse.
Revisor Lars Østergaard, PWC, og sekretariatsleder Ove Fugl deltager under dette punkt.

4. Udbud af tilbygning
Skolens bygningsudvalg har i tæt samarbejde med arkitektfirmaet Årstiderne og en akustikker arbejdet videre med det skitseforslag til en tilbygning, som bestyrelsen godkendte på sit møde den 6. dec. 2010. Eigil Dixen og Ove Fugl vil på mødet redegøre for den endelige udformning af planerne for den kommende tilbygning og desuden fremlægge et forslag til, hvordan arbejdet udbydes, samt hvem der kan byde på projektet.  Drøftes med henblik på vedtagelse.
Bygherrerådgiver, arkitekt Ole Langballe, Årstiderne og sekretariatsleder Ove Fugl deltager under dette punkt. Vedlagt findes et bilag fra bygherrerådgiveren, hvoraf fremgår de vigtigste detaljer om udbuddet.

5. Finansiering af byggeriet
Vedhæftede forslag til finansieringen af byggeriet drøftes.
Sekretariatsleder Ove Fugl deltager under dette punkt.

6. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- resultater af elevtrivselsundersøgelsen fra Ennova
- søgetal for kommende elever
- støbning af bronzestatue?

7. Evt.


REFERAT

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Lars Davidsen, Jakob Jørgensen, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3, 4 og 5, og i punkt 3 deltog tillige revisor Lars Østergaard, PWC,  mens arkitekt Ole Langballe, Årstiderne deltog i punkt 4..
Afbud fra:  Keld Nielsen og Christoffer Ravn-Nielsen.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 6. dec. 2010 blev godkendt og underskrevet.

3. Årsrapport for 2010
Revisor Lars Østergaard, PWC gennemgik den udsendte årsrapport for 2010 samt det tilhørende revisionsprotokollat. Årsregnskabet udviser et overskud på 5,5 mio. kr. og en egenkapital på 16,8 mio. kr. Lars Østergaard fandt, at dette sammen med en stor likviditet er et meget flot resultat og forklarede, at der ved revisionen ikke er fremkommet forhold, der har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Lars Østergaard gennemgik endvidere en nøgletalsoversigt, hvor nøgletal for Egaa Gymnasium for 2010 dels sammenlignes med de tilsvarende for 2008 og 2009 for Egaa Gymnasium og dels med en række andre gymnasier i det tidligere Århus Amt. Det var Lars Østergaards vurdering, at Egaa Gymnasium generelt ligger rigtig flot.

Af Lars Østergaards gennemgang fremgik også, at revisor på enkelte punkter gør opmærksom på uhensigtsmæssigheder som følge af organisationens begrænsede størrelse, bl.a. er der på et mindre område ikke en fuld funktionsadskillelse i gymnasiets regnskabs-funktion og gymnasiets forhold i øvrigt. På flere af skolens bankkonti er det muligt for personer at disponere enkeltvis. Ove Fugl forklarede, at dette er ret nødvendigt for konti til elevernes studierejser, og at det derudover ved en fejl også gælder for en anden konto, men at han allerede har taget initiativ til at ændre dette, så der kun kan disponeres over denne konto ved flerfuldmagt. Jørgen Lindskov Knudsen bad ledelsen udfærdige et notat til næste møde om disse forhold.

Efter opklarende spørgsmål og en kort drøftelse blev årsregnskabet godkendt og underskrevet. Formanden glædede sig over det meget flotte resultat og den blanke påtegning fra revisionen, og med opbakning fra bestyrelsen udtrykte han samtidigt stor ros til skolens håndtering af økonomien. Da der over de kommende år må forventes en stigning i den gennemsnitlige anciennitet for lærergruppen og i udgifterne til drift og vedligeholdelse af bygningen, bad formanden ledelsen til næste møde lave et notat med overslag over stigningen i udgifterne til disse poster inden for en 10-årig periode. Tanken er at give bestyrelsen et bedre overblik over den forventede udvikling i skolens økonomiske situation i denne periode.

4. Udbud af tilbygning
Skolens bygningsudvalg har i tæt samarbejde med arkitektfirmaet Årstiderne og en akustikker arbejdet videre med det skitseforslag til en tilbygning, som bestyrelsen godkendte på sit møde den 6. dec. 2010. Eigil Dixen og bygherrerådgiver, arkitekt Ole Langballe, redegjorde for den endelige udformning af planerne for den kommende tilbygning og fremlagde dernæst forslag til, hvordan arbejdet udbydes, samt hvem der kan byde på projektet. 

Bestyrelsen godkendte den endelige udformning af projektet og forslaget til, hvilke 5 entreprenører der bedes byde på det. Bestyrelsen tilsluttede sig tillige, at udbuddet sker som beskrevet i det udsendte bilag, dog således at leverancen af AV udstyr tages ud af projektet, så det i stedet bliver en bygherreleverance. Den uddelte tidsplan blev også godkendt, men da afleveringstidspunktet ikke er kritisk for skolen, var der enighed om at tillade entreprenørerne i deres tilbud at forskyde afleveringstidspunkt med 1-2 måneder, hvis skolen derved kan opnå andre fordele. Endelig var der tilslutning til kriterierne ved valg af entreprenør.

5. Finansiering af byggeriet
På baggrund af det udsendte forslag til finansieringen af byggeriet var der i bestyrelsen tilslutning til, at byggeriet finansieres via skolens overskudslikviditet.

6. Aktuelt nyt
Ove Fugl redegjorde for, at rengøringen på skolen i disse uger er i EU-udbud Det skal ske med 3-4 års mellemrum, og det sker ligesom for 4 år siden med hjælp af firmaet Service Mæglerne. Ifølge den lagte tidsplan skal det primo maj måned afgøres, hvilket firma der skal have opgaven. Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at træffe denne afgørelse – med mindre der er væsentlige afvigelser fra den nuværende pris og ydelse.

Eigil Dixen gennemgik udvalgte resultater af elevtrivselsundersøgelsen fra Ennova, hvor Egaa Gymnasium har klaret sig rigtigt flot i en landsdækkende benchmarking og er endt på en 2. plads blandt 89 deltagende gymnasier. Detaljer om resultaterne kan ses på skolens hjemmeside.

Rektor gennemgik tillige Egaa Gymnasiums søgetal for kommende elever. I alt 364 elever har søgt skolen som 1. prioritet mod 367 sidste år. Af de 364 har 14 tilkendegivet, at de pga. udvekslingsophold i udlandet først ønsker at starte i 2012. Det var rektors forventning, at fordelingsudvalget vil anbringe 10 klasser på Egaa Gymnasium og fordele det overskydende antal elever til gymnasier primært nord for byen.

I en periode efter jul har Egaa Gymnasium haft en skulptør, Liné Ringtved Thordarson, ansat i den såkaldte huskunstnerordning. Hun har dels udformet en skulptur, Egaa pigen, i gips, og dels haft en pædagogisk opgave i at inddrage eleverne i arbejdet med sin kunst. Liné har herunder bl.a. bidraget flot til skolens temadag om de kunstneriske fag, og hendes ophold på skolen har i det hele taget været et stort løft på det kunstneriske område. Liné har efterfølgende fremsat et tilbud om støbning af Egaa pigen i bronze. Eigil Dixen spurgte på den baggrund bestyrelsen, om skolen skulle lade fremstille en bronzeafstøbning af Egaa pigen. Det kunne bestyrelsen ikke uden videre tilslutte sig. Hvis der skal bruges et så stort beløb på kunst, ønskede bestyrelsen at bruge midlerne på noget, der kan blive et særkende for Egaa Gymnasium, og da tilsvarende skulpturer findes på en del af vore naboskoler, fandt bestyrelsen ikke dette opfyldt.

 

7. Evt.
Her var intet at bemærke.

Møde 06.12.10

Referat

Til stede:  Niels Petersen, Lars Davidsen, Jakob Jørgensen, Christoffer Ravn-Nielsen, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3 og 4 og punkt 4 deltog også arkitekt Ole Langballe, Årstiderne.
Afbud fra:  Jørgen Lindskov Knudsen og Keld Nielsen.


1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt. I formandens fravær var næstformanden Niels Petersen mødeleder.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 8. nov. 2010 blev godkendt og underskrevet.

3. Budget 2011
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde for forventningerne til regnskab for 2010 og frem-lagde budgettet for 2010 på baggrund af et udsendt regneark med medfølgende notat. Det forventede resultat for 2010 ligger på niveau med det budgetterede, men er stadig forbundet med en række usikkerheder. Budgettet for 2011 viser et faldende overskud i forhold til 2010, hvilket især skyldes en række nedskæringer på taxametrene.

Under drøftelsen af budgettet fandt medarbejderrepræsentanterne, at der burde afsættes yderligere beløb til it-udstyr. Eigil Dixen ville ikke ændre i dette på mødet, men fandt, at hvis der fx via skolens it-arbejdsgruppe fremkommer ideer, som er pædagogisk gennem-arbejde og økonomisk fornuftige, må det tages op som en tillægsbevilling senere. På den baggrund blev det fremlagte budget vedtaget.

4. Tilbygning
Der er internt på skolen enighed om en bearbejdning af det skitseprojekt, som arkitekt¬firmaet Årstiderne har leveret, og som væsentligst tænkes brugt til skolens musik¬under¬vis¬ning. Eigil Dixen og arkitekt Ole Langballe, Årstiderne, gennemgik på mødet den nye udgave af skitseprojektet, og bestyrelsen fandt, at det nu havde fået en fornuftig form. Ole Langballe rådgav desuden bestyrelsen om den videre proces, herunder udformningen af et byggeprogram og udbud af tilbygningen. Ole Langballe og Ove Fugl forlod derefter mødet.

Eigil Dixen redegjorde dernæst for det fremsendte beslutningsgrundlag i form af et notat om tilbygningen med tilhørende regneark over økonomien i projektet og forklarede, at projektet må forventes at hænge sammen rent økonomisk, hvis der fremover som følge af den øgede plads kan optages yderligere en klasse pr. årgang. Efter en drøftelse vedtog bestyrelsen, at projektet skal igangsættes, og at ledelsen skal udarbejde en detaljeret plan for realiseringen af det.

5. Elevernes ferieplan for 2011/12
Eigil Dixen forklarede, at det udsendte forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2011/12 desværre opererede med en forkert slutdato på skoleåret. Af en netop udsendt skrivelse fra UVM fremgår det nemlig, at denne dag ligger en uge senere end tidligere udmeldt. Da dette blev drøftet i MIO, blev det fra medarbejderside problematiseret, at skoleåret 2011-12 så udvides med 5 dage i forhold til indeværende skoleår, og derfor havde MIO besluttet at foreslå juleferien forlænget med en dag. Eigil Dixen bemærkede, dels at indeværende skoleår er usædvanligt kort, og dels at et længere skoleår jo ikke betyder, at hverken elever eller lærere skal arbejde mere, men at det til gengæld giver mulighed for at gøre dagligdagen mindre stresset, fx ved at lægge møder, vejledning mv. inden for skemaet.

De to medarbejdere i bestyrelsen fandt dog stadig skoleåret for langt, mens eleverne ikke havde nogen indvendinger. Niels Petersen fandt på den baggrund ikke, at bestyrelsen i denne sag kunne kortslutte den interne proces på skolen og ændre den ferieplan, som var fremsendt fra MIO. Derved blev det, og den af MIO fremsendte udgave af ferieplanen blev vedtaget af bestyrelsen. Den nye udgave af ferieplanen vedhæftes referatet.

6. Ekstra udbud
Efter en intern drøftelse på skolen foreslås bestyrelsen, at skolens udbud for 2011 som forsøg suppleres med ’kinesisk områdestudium’ som et valgfag på C niveau, samt at kinesisk begyndersprog udbydes som et muligt 2. fremmedsprog. Bestyrelsen vedtog dette, og skolen har siden søgt om forsøget i Undervisningsministeriet og fået tilladelse til udbuddet under forudsætning af, at der findes en lærer med faglig kompetence i kinesisk.

Eigil Dixen orienterede desuden om, at skolen som forsøg ønsker dels at lade informations-teknologi indgå i en studieretning og dels at undervise på engelsk i enkelte fag i en anden studieretning for at give denne en større international orientering. Bestyrelsen bifaldt også disse initiativer.

7. Stavning af gymnasiets navn
I forlængelse af at byrådet i Århus har besluttet fra 2011 at stave byens navn som ”Aarhus” foreslog Eigil Dixen, at Egå Gymnasiums navn fra 2011 staves ”Egaa Gymnasium”. Bestyrelsen vedtog forslaget.

8. Mødeplan for 2011
Den udsendte mødeplan for bestyrelsesarbejdet i 2011 blev vedtaget, idet der dog var enighed om, det kan blive nødvendigt med et møde i løbet af februar eller marts for at godkende en detaljeret plan for realiseringen af tilbygningen. Det ser desuden ud til, at det kursus hos Pluss Leadership for hele bestyrelsen, som blev vedtaget på sidste møde i bestyrelsen, kommer til at ligge den 1. marts 2011. Eigil Dixen vil undersøge muligheden for at den detaljerede plan kan forelægges bestyrelsen i forbindelse med et eventuelt kurset den 1. marts 2011.

9. Aktuelt nyt
Niels Petersen havde ikke noget nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Eigil Dixen orienterede kort om, at en række naboskoler i fordelingsudvalget har bebudet kapacitetsudvidelser. Eigil Dixen forklarede desuden, at skolen har nyformuleret sin rusmiddelpolitik og baggrunden herfor, og at skolen nu også har formuleret en talentudviklingspolitik. Begge dele kan ses på skolens hjemmeside.

10. Evt.
Her var intet at bemærke.

 


 

Referat

Til stede:  Niels Petersen, Lars Davidsen, Jakob Jørgensen, Christoffer Ravn-Nielsen, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 3 og 4 og punkt 4 deltog også arkitekt Ole Langballe, Årstiderne.
Afbud fra:  Jørgen Lindskov Knudsen og Keld Nielsen.


1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt. I formandens fravær var næstformanden Niels Petersen mødeleder.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 8. nov. 2010 blev godkendt og underskrevet.

3. Budget 2011
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde for forventningerne til regnskab for 2010 og frem-lagde budgettet for 2010 på baggrund af et udsendt regneark med medfølgende notat. Det forventede resultat for 2010 ligger på niveau med det budgetterede, men er stadig forbundet med en række usikkerheder. Budgettet for 2011 viser et faldende overskud i forhold til 2010, hvilket især skyldes en række nedskæringer på taxametrene.

Under drøftelsen af budgettet fandt medarbejderrepræsentanterne, at der burde afsættes yderligere beløb til it-udstyr. Eigil Dixen ville ikke ændre i dette på mødet, men fandt, at hvis der fx via skolens it-arbejdsgruppe fremkommer ideer, som er pædagogisk gennem-arbejde og økonomisk fornuftige, må det tages op som en tillægsbevilling senere. På den baggrund blev det fremlagte budget vedtaget.

4. Tilbygning
Der er internt på skolen enighed om en bearbejdning af det skitseprojekt, som arkitekt¬firmaet Årstiderne har leveret, og som væsentligst tænkes brugt til skolens musik¬under¬vis¬ning. Eigil Dixen og arkitekt Ole Langballe, Årstiderne, gennemgik på mødet den nye udgave af skitseprojektet, og bestyrelsen fandt, at det nu havde fået en fornuftig form. Ole Langballe rådgav desuden bestyrelsen om den videre proces, herunder udformningen af et byggeprogram og udbud af tilbygningen. Ole Langballe og Ove Fugl forlod derefter mødet.

Eigil Dixen redegjorde dernæst for det fremsendte beslutningsgrundlag i form af et notat om tilbygningen med tilhørende regneark over økonomien i projektet og forklarede, at projektet må forventes at hænge sammen rent økonomisk, hvis der fremover som følge af den øgede plads kan optages yderligere en klasse pr. årgang. Efter en drøftelse vedtog bestyrelsen, at projektet skal igangsættes, og at ledelsen skal udarbejde en detaljeret plan for realiseringen af det.

5. Elevernes ferieplan for 2011/12
Eigil Dixen forklarede, at det udsendte forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2011/12 desværre opererede med en forkert slutdato på skoleåret. Af en netop udsendt skrivelse fra UVM fremgår det nemlig, at denne dag ligger en uge senere end tidligere udmeldt. Da dette blev drøftet i MIO, blev det fra medarbejderside problematiseret, at skoleåret 2011-12 så udvides med 5 dage i forhold til indeværende skoleår, og derfor havde MIO besluttet at foreslå juleferien forlænget med en dag. Eigil Dixen bemærkede, dels at indeværende skoleår er usædvanligt kort, og dels at et længere skoleår jo ikke betyder, at hverken elever eller lærere skal arbejde mere, men at det til gengæld giver mulighed for at gøre dagligdagen mindre stresset, fx ved at lægge møder, vejledning mv. inden for skemaet.

De to medarbejdere i bestyrelsen fandt dog stadig skoleåret for langt, mens eleverne ikke havde nogen indvendinger. Niels Petersen fandt på den baggrund ikke, at bestyrelsen i denne sag kunne kortslutte den interne proces på skolen og ændre den ferieplan, som var fremsendt fra MIO. Derved blev det, og den af MIO fremsendte udgave af ferieplanen blev vedtaget af bestyrelsen. Den nye udgave af ferieplanen vedhæftes referatet.

6. Ekstra udbud
Efter en intern drøftelse på skolen foreslås bestyrelsen, at skolens udbud for 2011 som forsøg suppleres med ’kinesisk områdestudium’ som et valgfag på C niveau, samt at kinesisk begyndersprog udbydes som et muligt 2. fremmedsprog. Bestyrelsen vedtog dette, og skolen har siden søgt om forsøget i Undervisningsministeriet og fået tilladelse til udbuddet under forudsætning af, at der findes en lærer med faglig kompetence i kinesisk.

Eigil Dixen orienterede desuden om, at skolen som forsøg ønsker dels at lade informations-teknologi indgå i en studieretning og dels at undervise på engelsk i enkelte fag i en anden studieretning for at give denne en større international orientering. Bestyrelsen bifaldt også disse initiativer.

7. Stavning af gymnasiets navn
I forlængelse af at byrådet i Århus har besluttet fra 2011 at stave byens navn som ”Aarhus” foreslog Eigil Dixen, at Egå Gymnasiums navn fra 2011 staves ”Egaa Gymnasium”. Bestyrelsen vedtog forslaget.

8. Mødeplan for 2011
Den udsendte mødeplan for bestyrelsesarbejdet i 2011 blev vedtaget, idet der dog var enighed om, det kan blive nødvendigt med et møde i løbet af februar eller marts for at godkende en detaljeret plan for realiseringen af tilbygningen. Det ser desuden ud til, at det kursus hos Pluss Leadership for hele bestyrelsen, som blev vedtaget på sidste møde i bestyrelsen, kommer til at ligge den 1. marts 2011. Eigil Dixen vil undersøge muligheden for at den detaljerede plan kan forelægges bestyrelsen i forbindelse med et eventuelt kurset den 1. marts 2011.

9. Aktuelt nyt
Niels Petersen havde ikke noget nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Eigil Dixen orienterede kort om, at en række naboskoler i fordelingsudvalget har bebudet kapacitetsudvidelser. Eigil Dixen forklarede desuden, at skolen har nyformuleret sin rusmiddelpolitik og baggrunden herfor, og at skolen nu også har formuleret en talentudviklingspolitik. Begge dele kan ses på skolens hjemmeside.

 

10. Evt.
Her var intet at bemærke. 

Møde 08.11.10

Møde 2010-10-08

Halvdagsmøde i Egå Gymnasiums bestyrelse 8. november 2010

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egå Gymnasium den 8. november 2010 kl. 12.00 – ca. 20. Mødet foregår på restaurant Varna, Ørneredevej 3 i Marselisborg Skov. Vi starter med frokost og slutter med middag kl. 18. Udover bestyrelsen deltager hele ledelsesgruppen.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 6. sep. 2010 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Statusrapport
Da de nuværende mål og handleplaner udløber med slutningen af indeværende skoleår, og da en stor del af skolens løbende virksomhed allerede er blevet rapporteret i forbindelse med opgørelsen af rektors resultatlønskontrakt, er det aftalt med formanden, at statusrapporten i år koncentreres om opfyldelsen af skolens mål og handleplaner. Vedlagt findes de fulde mål og handleplaner med korte statusbemærkninger fra ledelsen. Rektor og uddannelsesleder Morten Hoeck uddyber på mødet mundtligt statusrapporten og lægger op til en drøftelse, herunder lærernes og elevernes vurderinger af status.

4. Fornyelse af mål og handleplaner
Vicerektor Lise Hansen fremlægger et forslag til en proces for fornyelse af skolens mål og handleplaner. Drøftes

5. Internationalisering
Som indledning beretter rektor om indtryk fra to nyligt afholdte studieture til Kina og USA, herunder styrker og svagheder i de to landes uddannelsessystemer. Inspektor Kirsten Skov og vicerektor Lise Hansen vil herefter redegøre for status i skolens internationaliseringsarbejde, herunder arbejdet i skolens internationa¬liserings¬gruppe. Drøftes.

6. Anvendelse af storytelling
Uddannelsesleder Dorte Gade har i sin masteruddannelse arbejdet med storytelling og vil redegøre for, hvordan dette redskab er blevet anvendt til medarbejder¬udviklingssamtaler og i forbindelse med udvikling af AT.

7. Musikhus
Der er en intern proces i gang på skolen med bearbejdning af det skitseprojekt, som Arkitektfirmaet Årstiderne har leveret, og som væsentligst tænkes brugt til skolens musikundervisning. Sekretariatsleder Ove Fugl orienterer om status i arbejdet og om de ideer, som er inde i overvejelserne. Drøftes. 

8. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- deltagelse i bestyrelseskursus (jf. udsendt mail)

9. Evt.

Referat

Referat af halvdagsmøde i Egå Gymnasiums bestyrelse 8. november 2010

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Keld Nielsen, Lars Davidsen, Jakob Jørgensen, Christoffer Ravn-Nielsen, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen samt hele ledelsen bestående af Lise Hansen, Dorte Gade, Kirsten Skov, Morten Hoeck, Ove Fugl og Eigil Dixen (referent).


1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 6. sep. 2010 blev godkendt og underskrevet.

3. Statusrapport
Da de nuværende mål og handleplaner udløber med slutningen af indeværende skoleår, og da en stor del af skolens løbende virksomhed allerede er blevet rapporteret i forbindelse med opgørelsen af rektors resultatlønskontrakt, blev statusrapporten i denne omgang koncentreret om opfyldelsen af skolens mål og handleplaner. De fulde mål og handleplaner med korte statusbemærkninger var på forhånd udsendt, og på mødet uddybede  rektor Eigil Dixen og uddannelsesleder Morten Hoeck mundtligt statusrapporten. Undervejs drøftede bestyrelsen en del af punkterne dels på grundlag af oplægget og dels på baggrund af lærernes og elevernes vurderinger af status.

Det blev konkret aftalt, at den endnu ikke realiserede handleplan om at udfærdige en oversigt over skolens organisationsstruktur, bliver taget op i Fællesudvalget med henblik på at udfærdige oversigten set fra elevernes synsvinkel.

4. Fornyelse af mål og handleplaner
Vicerektor Lise Hansen fremlagde et forslag til en proces for fornyelse af skolens mål og handleplaner.  Forslaget indebærer, at de nuværende mål og handleplaner evalueres af både elever og medarbejdere i løbet af foråret, og at disse evalueringer sammen med en række andre evalueringer (APV, elevtrivselsmåling, evaluering af grundforløb og studieretnings-forløb mv.) danner grundlag for formuleringen af nye mål og handleplaner i efteråret 2011.

Arbejdet med de nye mål og handleplaner baseres som sidste gang i en arbejdsgruppe nedsat af MIO. Arbejdsgruppen skal have repræsentanter for elverne, medarbejderne og ledelsen, og arbejdsgruppens forslag sendes til høring i elevråd, PR, medarbejdermøder og bestyrelsen inden den forelægges MIO, som sender den til endelig godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen bifaldt denne plan, men formanden fandt også, at de kunne være godt med nogle evalueringsbidrag udefra. Keld Nielsen tilbød at overveje, om universitetet på en eller anden måde kan bidrage med en generel evaluering af, hvordan man her vurderer de nye studerende, som er uddannet efter gymnasiereformen.

Da bestyrelsen tidligere har givet udtryk for et ønske om, at det næste sæt af mål og handleplaner bliver lidt mere overordnede og dermed færre, og da Lars Davidsen på mødet fremsatte tilsvarende synspunkter, vil ledelsen naturligvis lade dette indgå i arbejdet med de nye planer.

5. Internationalisering
Som indledning berettede Eigil Dixen om indtryk fra to nyligt afholdte studieture til Kina og USA, herunder styrker og svagheder i de to landes uddannelsessystemer. Lise Hansen redegjorde derefter for status i skolens internationaliseringsarbejde, herunder arbejdet i skolens internationa¬liserings¬gruppe.

Det fremgik heraf, at skolen har en bred vifte af initiativer på området, og bestyrelsen drøftede om det er en god ide at satse kraftigere på færre områder. Niels Petersen fandt dog, at erfaringen fra egen skole viser, at enkelte initiativer indimellem falder væk, og at det derfor et godt at have andre muligheder at bygge videre på. Jørgen Lindskov Knudsen anbefalede, at skolen også overvejer at inddrage Sydamerika, især Brasilien, i sine kontakter.

6. Anvendelse af storytelling
Uddannelsesleder Dorte Gade, der i sin masteruddannelse har arbejdet med storytelling, redegjorde for, hvordan dette redskab er blevet anvendt til formidling til eleverne i forbindelse med AT-synopsisopgaven og tænkes anvendt som oplæg til medarbejder-udviklingssamtaler. Bestyrelsen drøftede på baggrund heraf erfaringer med storytelling, herunder fordele og ulemper.

7. Musikhus
Der er en intern proces i gang på skolen med bearbejdning af det skitseprojekt, som arkitekt-firmaet Årstiderne har leveret, og som væsentligst tænkes brugt til skolens musik¬under¬vis-ning. Sekretariatsleder Ove Fugl orienterede om status i arbejdet og om de overvejelser, som er inde i overvejelserne. Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af forskellige sider af pro-jektet, herunder økonomien i projektet og om tilbygning vil kunne harmonere med even¬tuelle senere udvidelsesplaner.

Ledelsen vil tage overvejelserne i bestyrelsen med de fortsatte interne drøftelser på skolen og forventer at komme et gennemarbejdet forslag på bestyrelsesmødet i december.

8. Aktuelt nyt
Formanden ønskede, at bestyrelsen skulle overveje at melde sig til et bestyrelseskursus, som udbydes af Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Kurset afholdes af konsulentfirmaet Pluss Leadership og er tænkt som et kursus for den samlede bestyrelse. For at give gode mulig-heder for inspiration og erfaringsudveksling samles bestyrelserne fra 3-4 skoler på hvert kursus. Der var enighed i bestyrelsen om at melde sig til et sådant kursus. Rektor mailer ud om de mulige datoer og sørger for tilmelding på den dato, hvor de fleste kan deltage.

 

9. Evt.
Her var intet at bemærke. 

Møde 06.09.10

Dagsorden

 
1. Fotografering
I forbindelse med mødet ønskes taget et foto af bestyrelsen til hjemmesiden.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 15. juni 2010 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

4. Budgetopfølgning
Sekretariatsleder Ove Fugl redegør på baggrund af vedhæftede ”Økonomi¬rapportering til bestyrelsen” og medfølgende regneark om budgetopfølgningen for udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2010. Drøftes.

5. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2009-10
Vedlagt findes en redegørelse om realiseringen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2009-10. Drøftes med henblik på om rapporten udgør et anvendeligt grundlag for fastsættelse af en udbetalingsprocent.
På grundlag af redegørelsen og bestyrelsens drøftelse fastsætter formanden og næstfor-manden i samråd et udspil til en udbetalingsprocent og forhandler den endeligt på plads med rektor.

6. Ny resultatlønskontrakt for 2010-11
Vedlagt findes Undervisningsministeriets ”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt retningslinjer herfor”, ”Indikatorer for studieparathed” og et forslag til rektors resultatløns¬kontrakt for skoleåret 2010-11.
Forslaget til resultatlønskontrakt drøftes med henblik på godkendelse på mødet, idet kontrakten burde være indgået senest den 1.9.2010.

7. Musikhus
Arkitektfirmaet Årstiderne har nu leveret et skitseprojekt til en tilbygning, som væsentligst tænkes brugt til skolens musikundervisning. Skitseprojektet præsenteres, og bestyrelsen drøfter, hvordan vi går videre med sagen.
 

8. Udbud af studieretninger for 2011
Udbuddet af studieretningen EN, Sa, Me og in har været til godkendelse i Undervisnings¬ministeriet, da den indeholder mere end tre fag. Ministeriets svar er vedlagt og ønskes drøftet. med henblik på at vedtage det endelige udbud af studieretninger for 2011.

9. Optagelseskapacitet for 2011
På baggrund af de hidtidige erfaringer med 27 klasser i huset, foreslås optagelseskapaciteten fastholdt på 9 klasser for optaget i 2011 og den samlede kapacitet fastholdt på i alt 27 klasser. Drøftes med henblik på vedtagelse.

10. Dato for halvdagsmødet i efteråret
I bestyrelsens mødeplan for 2010 er det årlige halvdagsmøde fastlagt til onsdag den 3. november 2010. Dette falder imidlertid sammen med elevernes årlige ”Operation Dagsværk”, og ledelsen foreslår derfor mødet rykket til mandag den 8. november. Drøftes.

11. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- starten på det nye skoleår
- præsentation af de bygningsforbedringer, der er sket i sommerferien
- Egå Festival

12. Evt.

 


 

Referat

Til stede:  Jørgen Lindskov Knudsen, Niels Petersen, Keld Nielsen, Lars Davidsen, Anna Elisabeth Østergaard, Jakob Jørgensen, Cathrine Illeborg Gad, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 4.


1. Fotografering
I forbindelse med mødet blev der taget et foto af bestyrelsen til hjemmesiden.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 15. juni 2010 blev godkendt og underskrevet.

4. Budgetopfølgning
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde på baggrund af den udsendte ”Økonomi¬rapportering til bestyrelsen” og medfølgende regneark om budgetopfølgningen for udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2010 og forventningerne til resten af 2010. Det forventes på nuværende tidspunkt, at overskuddet vil blive ca. 0,8 mio. kr. højere end budgetteret. Ove Fugl gjorde dog opmærksom på, at der stadig er usikkerhedsfaktorer, især feriepenge¬forplig-telsen, den overtid, som lærerne oparbejder i resten af 2010, samt skolens selvforsikring. Desuden gjorde Ove Fugl opmærksom på, at den forventede renteudgift i forbindelse med bygningsoverdragelsen nu er indarbejdet i budgettet, mens de øvrige først vil blive indar-bejdet i de næste måneder, når overdragelsen er endeligt på plads. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Der er i budgettet afsat midler til renovering af it-udstyret i 9 undervisnings¬lokaler på 1. sal på baggrund af erfaringerne med renoveringen i lokale 1. På forslag af rektor sagde bestyrelsen ja til, at skolen forsøger at gennemføre endnu en etape med renovering af yderligere 9 undervisningslokaler på 1.sal i løbet af 2010, selv om dette vil give en budgetovertrædelse på det punkt.

5. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2009-10
Eigil Dixen gav mundtligt en kort uddybning af den udsendte redegørelse om realiseringen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2009-10 og forlod dernæst lokalet. Bestyrelsen drøftede herefter rapporten og fandt, at den udgør et anvendeligt grundlag for fastsættelse af en udbetalingsprocent.
På grundlag af redegørelsen og bestyrelsens drøftelse fastsætter formanden og næstfor-manden i samråd et udspil til en udbetalingsprocent og forhandler den endeligt på plads med rektor.


6. Ny resultatlønskontrakt for 2010-11
På baggrund af Undervisningsministeriets ”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt retningslinjer herfor” og ”Indikatorer for studieparathed” havde rektor udarbejdet et forslag til en resultatløns¬kontrakt for skoleåret 2010-11.
Forslaget til resultatlønskontrakt blev drøftet og godkendt med nogle mindre sproglige justeringer.

7. Musikhus
Eigil Dixen gennemgik et skitseprojekt til en tilbygning, som væsentligst tænkes brugt til skolens musikundervisning, men forklarede at det store lokale i stueplan også skal kunne bruges til andre formål, fx idræt, terminsprøver, arrangementer og udlejning. Eigil Dixen forklarede, at disponeringen af de tre etager naturligvis kan diskuteres og fandt, at der bør afsættes tid til en intern proces på skolen, så udnyttelsen af tilbygningen kan optimeres. Bestyrelsen fandt projektet interessant og gav grønt lys for, at ledelsen går videre med projektet internt på skolen med henblik på at frembringe fuldt gennemarbejdet beslutningsgrundlag for bestyrelsen, herunder vurderinger af anlægs- og driftsudgifter.

8. Udbud af studieretninger for 2011
Udbuddet af studieretningen EN, Sa, Me og in har været til godkendelse i Undervisnings¬ministeriet, da den indeholder mere end tre fag. Ministeriets har givet grønt lys for endnu et udbud af studieretningen, men angiver samtidigt at tilladelsen derefter ikke kan forventes fornyet yderligere. Det skyldes, at søgningen til studieretningen er ret beskeden, og at elever på denne studieretning har vanskeligere ved at honorere specifikke adgangskrav til videregående uddannelser end elever normalt.

På baggrund heraf og af, at skolen udbyder flere studieretninger, der ligger tæt op ad hinanden, og flere studieretninger, end der kan oprettes (se evt. nærmere i referatet af sidste bestyrelsesmøde), indstillede Eigil Dixen, at studieretningen EN, Sa, Me og in alligevel ikke udbydes for årgang 2011. Eigil Dixen fandt, at det med ministeriets udmelding vil være vanskeligt at holde fast i en begejstring for udvikling af studieretningen, hvis den ikke forsat kan udbydes.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund at studieretningen ikke udbydes for årgang 2011.

9. Optagelseskapacitet for 2011
På baggrund af de hidtidige erfaringer med 27 klasser i huset, indstillede rektor, at optagelses¬kapaciteten fastholdes på 9 klasser for optaget i 2011, og at den samlede kapacitet fastholdes på i alt 27 klasser. Bestyrelsen vedtog denne indstilling.

10. Dato for halvdagsmødet i efteråret
I bestyrelsens mødeplan for 2010 er det årlige halvdagsmøde fastlagt til onsdag den 3. november 2010. Dette falder imidlertid sammen med elevernes årlige ”Operation Dagsværk”, og efter indstilling fra ledelsen besluttede bestyrelsen derfor, at mødet rykkes til mandag den 8. november.

 


11. Aktuelt nyt
Formanden refererede kort et nyhedsbrev fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening, herunder drøftede bestyrelsen interessen for kurser for den samlede bestyrelse. På baggrund af erfaringerne med et tidligere kursus for den samlede bestyrelse var der enighed om, at man gerne ser tilbud om sådanne kurser.

Rektor fremviste nogle af de forbedringer af bygningen, som er foretaget i løbet af sommeren, og fortalte kort, at starten på det nye skoleår er forløbet fint og uden nævneværdige problemer.

Endelig orienterede rektor om elevernes flotte planlægning af det nye tiltag, som eleverne besluttede under demokratiforløbet tidligere på året, nemlig afholdelse af en Egå Festival. Festivalen afholdes lørdag den 11. sep. kl. 14-24 på området lige uden for idrætshallen omkring amfiscenen, hvor der vil være optræden af bands, bl.a. med tidligere og nuværende elever. Samtidigt vil der på boldbanerne ovenfor være boder, hvor klasserne kan tjene lidt penge til deres studieture. Festivalen vil være åben for offentligheden fra kl. 14-18, mens der fra kl. 18-24 kun er adgang for skolens nuværende og tidligere elever samt personalet.

 

12. Evt.
Her var intet at bemærke.

Møde 15.05.10

Dagsorden


1. Velkomst
Eigil Dixen byder velkommen i den nye bestyrelse og giver de nye medlemmer en introduktion til bestyrelsesarbejdet. Vedlagt en mødeplan for bestyrelsesmøderne i 2010.

2. Konstituering af den nye bestyrelse
Keld Nielsen har som bestyrelsens ældste medlem stået for processen omkring selv¬supple¬ring af den nye bestyrelse. Keld redegør kort herfor, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden overtager herefter ledelsen af mødet.

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 24.marts 2010 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

5. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl deltager i dette punkt og redegør på baggrund af ved¬¬¬hæf¬tede økonomi¬rapportering til bestyrelsen og de medfølgende regneark om udviklingen skolens økonomi i den forløbne del af 2010. Af hensyn til bestyrelsens nye medlemmer er økonomirapporteringen udbygget med lidt fyldigere forklaringer. Drøftes.

6. Langsigtet strategi
Eigil Dixen redegør for ledelsens arbejde med opfølgning på drøftelserne på sidste møde om en langsigtet strategi. Ledelsen blev på mødet bedt om arbejde videre med og konkretisere tre forslag, nemlig
1) fornyelse af skolens it-udstyr
2) udflytning af musiklokalerne til en ny selvstændig bygning
3) oprettelse af en enhed til salg af efteruddannelse, uddannelsesviden mm.
Redegørelsen og den videre proces drøftes.
Vicerektor Lise Hansen deltager i punktet.

7. Skolens udbud for årgang 2011
Eigil Dixen redegør for de interne overvejelser på skolen om udbuddet af studieretninger for årgang 2011. Det vedhæftede forslag drøftes.
Udbuddet fastlægges først endeligt på bestyrelsesmødet i september.
 


8. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Se det vedhæftede notat.
- fordelingen af eleverne i årgang 2010
- Science Cup
- om den nyligt gennemførte arbejdspladsvurdering
- besættelser af lærerstillinger
- invitation til dimissionen den 25. 6. kl. 10-12 (vedhæftet)

9. Evt.

 


 

Rererat

Til stede: Keld Nielsen, Niels Petersen, Jørgen Lindskov Knudsen, Lars Davidsen, Anna Elisabeth Østergaard, Jakob Jørgensen, Cathrine Illeborg Gad (deltog først fra punkt 7 pga. censur i Nr. Nissum), Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl i punkt 5 og vicerektor Lise Hansen i punkt 6.


1. Velkomst
Eigil Dixen bød velkommen i den nye bestyrelse og gav de nye medlemmer en introduktion til bestyrelsesarbejdet og henviste herunder til centrale dokumenter som vedtægter, forretnings¬orden, strategi og profil på skolens hjemmeside. Mødeplanen for bestyrelses¬møderne i 2010 blev også drøftet, og det blev aftalt at prøve at flytte næste møde fra tirsdag 7.9.10 til mandag 6.9.10 - skal efterfølgende konfirmeres via mail.

2. Konstituering af den nye bestyrelse
Bestyrelsen konstituerede sig med Jørgen Lindskov Knudsen som formand og Niels Petersen som næstformand. Den nye formand overtog herefter ledelsen af mødet.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

4. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 24. marts 2010 blev godkendt og underskrevet.

5. Økonomirapportering
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde på baggrund af den udsendte økonomi¬rapportering og de medfølgende regneark for udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2010 og forventningerne til resten af 2010. Der forventes på nuværende tidspunkt, at overskuddet vil blive ca. 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. Ove Fugl gjorde dog opmærksom på en række usikkerhedsfaktorer, især på den store post til personaleomkostninger. Det skyldes bl.a. en række forhold som nyansættelser, udbetaling af overtid og honorar for censur, som først vil være på plads omkring 1. sep. Desuden gjorde Ove Fugl opmærksom på, at konsekvenserne af bygningsoverdragelsen endnu ikke fuldt ud er indarbejdet i budgettet, da dette først kan gøres, når overdragelsen er endeligt på plads.

Økonomirapporteringen blev herefter drøftet. Jørgen Lindskov Knudsen fandt, at det ville være rart med en mere præcis periodisering af de store poster som personaleudgifter og tilskuddet fra staten. Ove Fugl lovede at sikre dette fremover. Lars Davidsen spurgte om forventningerne til overskuddet i forbindelse med indarbejdelsen af bygnings-overdragelsen. Eigil Dixen vurderede, at det på kort sigt vil øge overskuddet, da skolen pga. sin gode likviditet har fået nogle favorable låneaftaler og endnu ikke har de store udgifter til bygningsvedligeholdelse. Eigil Dixen gjorde samtidigt bestyrelsen opmærksom på, at skolen dags dato har fået at vide, at Undervisningsministeriet har varslet en reduktion på én procent af bevillingerne for 2010. Den præcise udmøntning af reduktionen kendes endnu ikke, og den er selvsagt ikke taget med i økonomirapporten til bestyrelsen.

Formanden konkluderede, at skolens økonomi fortsat ser sund ud, og at rapporteringen blev taget til efterretning.

6. Langsigtet strategi
Eigil Dixen redegjorde for ledelsens arbejde med opfølgning på drøftelserne på sidste møde om en langsigtet strategi. Ledelsen blev på mødet bedt om arbejde videre med og konkretisere tre forslag, nemlig
1) fornyelse af skolens it-udstyr
2) udflytning af musiklokalerne til en ny selvstændig bygning
3) oprettelse af en enhed til salg af efteruddannelse, uddannelsesviden mm.

Ad 1) Eigil Dixen redegjorde for en ny it-bestykning af lokale 1, som vil opdatere dette lokale, så nogle af ulemperne ved den nuværende indretning løses, og så lokalet fremover vil kunne fungere mere optimalt til undervisning i mediefag. Udgiften hertil vil være ca. 50.000 kr. Hvis den nye it-bestykning viser sig at blive velfungerende også i andre fag, er det tanken at rulle denne bestykning ud i ca. 10 lokaler i løbet af skoleåret 2010-11. Næste fase vil så blive at overveje en it-bestykning, som dækker andre behov og afprøve den i et enkelt lokale, inden den eventuelt også rulles ud i en række lokaler - og så fremdeles. Udgiften hertil forventes at være ca. 0,5 mio. kr. pr. år.

Efter en drøftelse blev redegørelsen godtaget, således at ledelsen kan arbejde videre med projektet.

Ad 2). Her måtte Eigil Dixen desværre meddele, at arkitektfirmaet Årstiderne endnu ikke havde leveret et skitseprojekt, som ledelsen ellers havde bestilt til bestyrelsesmødet. Der udspandt sig alligevel en vis diskussion i bestyrelsen, men konklusionen blev, at bestyrelsen afventer skitseprojektet og først tager drøftelsen herom på næste møde.

Ad 3) Vicerektor Lise Hansen redegjorde for den interne proces på skolen om dette punkt. Der havde på et PR-møde i maj været en del usikkerhed om ideen i lærergruppen, herunder også afstandtagen fra flere lærere. En vejledende afstemning havde vist, at 5 var imod, 23 var for og 25 undlod at stemme. Lise Hansen foreslog derfor, at projektet gøres mere enkelt og overskueligt ved at blive delt op således:
a) En kursusafdeling. Her foreslås et pilotprojekt, hvor vi i det kommende skoleår som indtægtsdækket virksomhed vil forsøge at sælge et innovationskursus, der er aftalt med Selvstændighedsfonden. Eventuelt kan også et kursus i museologi inddrages.
b) En international afdeling på Egå Gymnasium. Her foreslås et pilotprojekt, hvor vi i Comenius-regi står for et efteruddannelseskursus i innovative læreprocesser for lærere fra en række europæiske lande. Det kan også overvejes at arbejde med at få etableret en international klasse på Egå Gymnasium, hvor der undervises på engelsk, så der er mulighed for at optage elever fra andre lande, og hvor de danske elever i klassen tilbydes et længerevarende udvekslingsophold i udlandet i løbet af 2.g.
c) En international afdeling eksternt. Det kunne være salg af uddannelsesviden om ”The Scandinavian Way of Teaching” til fx Kina. Her foreslås, at Lise Hansen sammen med inspektor Kirsten Skov holder øje med mulighederne, herunder undersøger om Undervisnings¬ministeriet vil støtte ideen.

Lise Hansen erkendte, at de nævnte tiltag kan give en del administrativt bøvl på skolen, men på den anden side potentielt kan gøre skolen mere dynamisk og innovativ og sikre, at Egå Gymnasium også fremover er en levende og engagerende skole for eleverne og attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

Bestyrelsen drøftede derefter forslaget. Jørgen Lindskov Knudsen kunne se perspektiver i forslaget, men fandt det vil kræve en høj grad af forandringsledelse. Niels Petersen fandt ideerne spændende og støttede et fortsat arbejde med projektet. Keld Nielsen fandt det meget vigtigt, at man ikke får lavet en splittelse af skolen, fordi mange måske slet ikke kan se sig ind i tankegangen. Henrik Rasmussen fandt det betænkeligt, at kursusafdelingen på en hel anden måde end traditionen tilsiger, vil introducere penge mellem skolerne, når vi holder kurser for hinanden. Elevrepræsentanterne så spændende muligheder i forslaget.

Eigil Dixen foreslog slutteligt, at skolen får lov til med forsigtighed at arbejde videre med forslaget inden for en ramme på 100.000 kr. i det kommende skoleår. Tanken skal være via pilotprojekterne at skaffe skolen en erfaring med disse indsatsområder, så der ved skoleårets slutning kan foreligge et langt bedre grundlag for en eventuel beslutning om at gå videre med (dele af) projektet. Bestyrelsen tilsluttede sig denne løsning.

7. Skolens udbud for årgang 2011
Eigil Dixen redegjorde for de interne overvejelser på skolen om udbuddet af studieretninger for årgang 2011, herunder ikke mindst problemerne er de 2 "nye" studieretninger EN, Sa, Id og EN, Sa, Me, in, hvor eleverne skal have et begyndersprog, og hvor de som regel vælger spansk. Det betyder, at begge studieretninger temmelig meget ligner studieretningen EN, SP, Sa. Man kunne overveje at slå nogle af disse sammen til én studieretning og om studieretningen med idræt evt. kunne ændres, så idræt i stedet lægges ind i biologistudieretningen. Men holdningen på skolen er, at det er for tidligt at nedlægge studieretningen EN, Sa, Me, in, da den jo endnu kun findes i 1.g. Der var ligeledes enighed også at lade studieretningen EN, Sa, Id fortsætte endnu et år, da den jo faktisk kan etableres i en hel klasse for årgang 2010.

Indstillingen til bestyrelsen er derfor at fortsætte med samme udbud for årgang 2011, som vi har haft for årgang 2010, dog med to små ændringer: Studieretningen med EN og MU udbydes nu kun med drama som det 3. fag, og i studieretningen EN, Sa, Me, in bliver det obligatorisk at vælge spansk, således at den uden problemer kan samlæses med studieretningen EN, SP, Sa. Det indstilles videre, at problemstillingen omkring de mange tilbud med EN og SP skal tages op igen i foråret 2011, når søgningen til de forskellige studieretninger for årgang 2011 er kendt, og at der til den tid skal findes en løsning, så antallet af studieretninger med EN og SP kan reduceres.

Bestyrelsen kunne tilslutte denne løsning. Desuden drøftede bestyrelsen udbuddet af valgfag, herunder et nyt valgfag i informationsteknologi. Der eksisterer i dag seks it-fag i ni varianter i de gymnasiale uddannelser, hvilket har medvirket til at sløre fagområdets profil. Undervisningsministeriet har derfor nu udbudt et forsøg med et nyt it-fag, der giver moderne, relevante informationsteknologiske kompetencer, har en mere klar profil og forventes at kunne inspirere til fortsatte studier inden for området. Tanken er, at dette fag efterhånden skal afløse de mange knopskydninger på it-området. Efter indstilling fra rektor besluttede bestyrelsen, at dette fag skal indgå i skolens udbud allerede for årgang 2011, og at multimediefaget derfor ikke længere skal udbydes.

Eigil Dixen gjorde opmærksom på, at udbuddet af studieretningen EN, Sa, Me og in skal godkendes i Undervisningsministeriet, da den indeholder mere end tre fag. Eigil Dixen vil sende en sådan ansøgning, så bestyrelsen forhåbentlig kan fastlægges udbuddet endeligt på bestyrelsesmødet i september.

8. Aktuelt nyt
Bestyrelsen drøftede det udsendte notat fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF) om gymnasiernes kapacitet og elevfordeling. Der var forståelse for, at GBF havde prøvet at finde et kompromis i den debat, der de seneste måneder har raset om emnet på landsplan, og at det er rigtigt set, at der ved elevfordelingen skal tages hensyn til elevernes ønsker om studieretninger og ikke kun ses på geografiske kriterier. Men meningerne var delte, hvad angår det konkrete forslag om, hvordan overskydende elever skal fordeles.

Derudover fortalte Eigil Dixen kort om fordelingen mellem gymnasierne af eleverne i årgang 2010, om at Egå Gymnasium i år vandt landfinalen i Science Cup og derfor sender vindergruppen på fire piger og en lærer på en tur til Californien med alt betalt. Endvidere blev resultaterne fra den nyligt gennemførte arbejdspladsvurdering og besættelser af lærerstillinger kort berørt, og endelig blev hele bestyrelsen inviteret til dimissionen den 25. 6. kl. 10-12.

 

9. Evt.
Her var intet at bemærke.

Møde 24.03.10

Møde i Egå Gymnasiums bestyrelse 24. marts 2010

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 25. februar 2010 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Årsrapport for 2009
Årsrapporten for 2009 fremsendes, når den modtages fra skolens revisor.
Drøftes med henblik på godkendelse.
Revisor Lars Østergaard, PWC, og sekretariatsleder Ove Fugl deltager under dette punkt.

4. Langsigtet strategi
Eigil Dixen redegør for ledelsens overvejelser som opfølgning på drøftelserne på sidste møde om en langsigtet strategi og giver et mere detaljeret oplæg om forslaget om oprettelse af enhed til salg af efteruddannelse, uddannelsesviden mv. på baggrund af vedlagte præsentation.

Bestyrelsen drøfter på den baggrund den langsigtede strategi med henblik på at udstikke retningslinier for det videre arbejde med denne på skolen.


5. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- søgetal for kommende elever
- ressourceregnskab

6. Evt.

 

Referat

Til stede: Keld Nielsen, Niels Petersen, Jørgen Lindskov Knudsen og Eigil Dixen (referent).

Afbud fra: Rita Danielsen, Marie Bjerrum, Henrik Rosleff og Henrik Rasmussen.
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl og revisor Lars Østergaard i punkt 3.


1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 25. februar 2010 blev godkendt og underskrevet.

3. Årsrapport for 2009
Revisor Lars Østergaard, PWC gennemgik den udsendte årsrapport for 2009 samt det tilhørende revisionsprotokollat. Årsregnskabet udviser et overskud på 5,8 mio. kr. og en egenkapital på 11,9 mio. kr. Lars Østergaard fandt, at dette sammen med en stor likviditet er et meget flot resultat og forklarede, at der ved revisionen ikke er fremkommet forhold, der har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Lars Østergaard gennemgik endvidere en nøgletalsoversigt, hvor nøgletal for Egå Gymnasium for 2009 sammenlignes med de tilsvarende for 2007 og 2008 dels for Egå Gymnasium og dels for en række andre gymnasier i det tidligere Århus Amt. Det var Lars Østergaards vurdering, at Egå Gymnasium generelt ligger rigtig flot.

Af Lars Østergaards gennemgang fremgik også, at revisor på enkelte punkter gør opmærksom på uhensigtsmæssigheder som følge af organisationens begrænsede størrelse, bl.a. en ikke fuld funktionsadskillelse i gymnasiets regnskabsfunktion og gymnasiets forhold i øvrigt. På en af skolens bankkonti er det muligt for personer at disponere enkeltvis. Dette kan ændres, så der bliver flerfuldmagt til at disponere over kontoen. Skolens ledelse vil undersøge om det også i praksis er hensigtsmæssigt at lave denne ændring.

Efter opklarende spørgsmål og en kort drøftelse blev årsregnskabet godkendt og underskrevet. Formanden glædede sig over det meget flotte resultat og den blanke påtegning fra revisionen, og med opbakning fra bestyrelsen udtrykte han samtidigt stor ros til skolens håndtering af økonomien.

4. Langsigtet strategi
Eigil Dixen redegjorde for ledelsens overvejelser som opfølgning på drøftelserne på sidste møde om en langsigtet strategi og gav herunder et lidt mere detaljeret oplæg om forslaget om oprettelse af enhed til salg af efteruddannelse, uddannelsesviden mv. Eigil Dixen forklarede samtidig, at ledelsen siden sidste møde ikke havde haft den fornødne tid til at gå i dybden med sidstnævnte forslag, men at der dog havde været en drøftelse af forslaget i MIO, hvor tankerne blev vel modtaget, og hvor det samtidigt var blevet vedtaget at præsentere forslaget for hele lærergruppen på et kommende PR-møde.

Bestyrelsen drøftede på den baggrund den langsigtede strategi med henblik på at udstikke retningslinier for det videre arbejde med denne på skolen. Konklusionen blev, at ledelsen skal arbejde videre med og konkretisere tre forslag, nemlig
1) fornyelse af skolens it-udstyr
2) udflytning af musiklokalerne til en ny selvstændig bygning
3) oprettelse af en enhed til salg af efteruddannelse, uddannelsesviden mm.

Bestyrelsen pointerede, at ikke mindst det sidstnævnte forslag stadig mangler meget i konkretisering, og at det er en ledelsesmæssig udfordring at gøre det håndterbart og sikre en realistisk plan for tidsforløb og ressourceforbrug.


5. Aktuelt nyt
Keld Nielsen orienterede kort om den netop afholdte generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening, hvor bl.a. den nye undervisningsminister Tina Nedergaard talte. I forhold til centralstyring af sektoren slog hun i sin tale fast, at bestyrelsen skal være ansvarlig for hele skolens virksomhed, og hun fortalte også, at der vil komme en model for, hvordan bestyrelsen kan give rektor chefløntillæg. Debatten på generalforsamlingen drejede sig meget om et brev fra 6 gymnasier til undervisningsministeren, hvori de foreslår en kraftig liberalisering i bestyrelsernes mulighed for selv at styre skolens kapacitet og elevoptag.

Eigil Dixen fortalte om de netop opgjorte ansøgertal for årgang 2010 til de forskellige gymnasier og hf-kurser i Regionen. Egå Gymnasium har med 367 ansøgere fået det højeste ansøgertal i Århus området og også det højeste ansøgertal i skolens historie. Samtidig har der været en meget stor stigning i ansøgertallet for både gymnasierne og hf-kurserne i Århus Kommune. Der er ansøgere til oprettelse af omkring 8 nye klasser mere end i 2009 i hver af de to skoleformer. Eigil Dixen forklarede, at det bliver en stor opgave at skaffe plads til alle kvalificerede ansøgere, men vurderede at det nok skal lykkes.

Eigil Dixen fortalte også kort om det ressourceregnskab, som ungdomsuddannelserne snart skal til at aflægge årligt. Der indgår i regnskabet i alt 20 parametre, hvoraf nogle er kendte fra den nuværende økonomiske årsrapport, mens der er ved at blive udviklet værktøjer til ensartet måling af andre fx brugertilfredshed og medarbejdertrivsel. Egå Gymnasium har meldt sig til frivilligt at afprøve en del af regnskabet i den nuværende pilotfase.

6. Evt.
Keld Nielsen redegjorde for, at han netop gennem en drøftelse med rektor har foretaget en midtvejsevaluering af rektors resultatlønskontrakt. Det var Keld Nielsens vurdering, at der arbejdes godt med alle elementer af kontrakten. Specielt omkring indsatsen for at give eleverne et større udbytte af deres skriftlige arbejde, kan det nævnes, at skolen er midt i arbejdet og med tilskud fra Undervisningsministeriet indgår i et tæt samarbejde med to andre gymnasier. Via ministeriet er der tilknyttet en ekstern evalueringsgruppe, der afholder inspirationsmøder for en række skriftlighedsprojekter. Det var på den baggrund Keld Nielsens indstilling, at indsatsen med fordel kan fortsættes i hvert fald også i det kommende skoleår.

 


Møde 25.02.10

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egå Gymnasium den 25. februar 2010 kl. 12 – ca. 20. Mødet foregår på Restaurant Frederikshøj, Oddervej 19, Århus C og indledes med frokost og afsluttes med middag.

Hele ledelsen på Egå Gymnasium deltager i mødet.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 27. januar 2010 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Køb af bygningen
På bestyrelsesmødet den 27.1.2010 blev Keld Nielsen, Niels Petersen, Eigil Dixen, Lars Østergaard og sekretariatsleder Ove Fugl blev bemyndiget til at indgå en finansieringsaftale med Nordea. Finansieringsaftalen er nu faldet på plads og dermed er købet en realitet. Formanden og rektor orienterer.

4. Statusrapport for det forgangne år
Vedlagt findes ledelsens statusrapport for det år, der er gået siden vedtagelsen af den nye profil. Ledelsen giver på baggrund heraf en mundtlig rapport.
Den skriftlige rapport har også via mail været udsendt til kommentarer i MIO og hos eleverne. Elev- og medarbejderr¬epræsen¬tanter videregiver indkomne kommentarer.

5. Rapport om den fremtidige struktur for ungdomsuddannelserne
Keld Nielsen redegør for de væsentligste elementer i rapporten ”Afrapportering af processen med at udvikle en strategi for fremtidens institutionsstruktur for ungdomsuddannelserne”, som bl.a. Gymnasiernes Bestyrelsesforening står bag. Den ret omfattende rapport kan findes Undervisningsministeriets hjemmeside. Bestyrelsen drøfter på baggrund af oplæget strategien for Egå Gymnasium i denne sammenhæng.

6. Langsigtet strategi
Ledelsen giver mundtlige oplæg med en række bud på større indsatsområder for skolens fremtidige virke. Bestyrelsen drøfter på den baggrund en langsigtet strategi for anvendelsen af skolens økonomiske ressourcer.


7. Kompetenceprofil for bestyrelsen
På baggrund af de hidtidige erfaringer med arbejdet i bestyrelsen drøftes ønsker til en kompetenceprofil for den kommende bestyrelse.

8. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- ?

9. Evt. 


Referat af mødet i Egå Gymnasiums bestyrelse 25. februar 2010

Til stede: Keld Nielsen, Niels Petersen, Jørgen Lindskov Knudsen, Rita Danielsen, Marie Bjerrum, Jakob Jørgensen, Henrik Rosleff og Henrik Rasmussen.
Desuden deltog skolens ledelse: Lise Hansen, Dorte Gade, Kirsten Skov, Ove Fugl, Morten Hoeck og Eigil Dixen (referent).


1. Godkendelse af dagsorden
Dagordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 27. januar 2010 blev godkendt og underskrevet.

3. Køb af bygningen
På bestyrelsesmødet den 27.1.2010 blev Keld Nielsen, Niels Petersen, Eigil Dixen, Lars Østergaard og sekretariatsleder Ove Fugl blev bemyndiget til at indgå en finansieringsaftale med Nordea. Finansieringsaftalen er siden faldet på plads og dermed er købet en realitet. Formanden og rektor orienterede om de nærmere detaljer.

4. Statusrapport for det forgangne år
Ledelsens statusrapport for det år, der er gået siden vedtagelsen af den nye profil var udsendt. Rapporten tager udgangspunkt i den nye profil og giver en status for arbejdet med den. Ledelsen gav på baggrund af rapporten en mundtlig redegørelse og inddrog heri enkelte kommentarer, som er indkommet fra medarbejderne efter høring i MIO.

Elevrepræsentanterne havde kommentarer med forslag om, at der nu snart nedsættes et kunstudvalg (som nævnt i profilen) og foreslog yderligere nedsat et musikudvalg – i begge tilfælde med elevrepræsentation, så eleverne kan få indflydelse på bl.a. indkøb på disse områder. Eleverne måtte også erkende, at de ikke fremkommer med et udspil om en klimapolitik og bad i stedet ledelsen tage initiativet på det område.

Under drøftelsen af statusrapporten udtrykte flere bestyrelsesmedlemmer stor anerkendelse for aktivitetsniveauet og personalets engagement, men påpegede også at det er svært at få overblik over de mange aktiviteter. Der blev spurgt, om ikke skolen mere tydeligt skulle satse på udvalgte områder. Både elever, medarbejdere og ledelse fandt dog, at de mange aktiviteter er i tråd med profilen og er vigtige, hvis over 700 elever og næsten 90 medarbejdere skal have mulighed for at engagere sig i at gøre Egå Gymnasium til en levende skole. Eleverne så dog gerne, at der blev skabt en endnu større synlighed om de mange aktiviteter.

Jørgen Lindskov Knudsen savnede nogle mere reflekterende elementer i rapporten, herunder tydeligere angivelser af, hvor der eventuelt er problemer, og Niels Petersen spurgte om alle de mange tiltag virker – er det fx sådan at frafaldet er mindsket? Ledelsen svarede hertil, at de vil tænke mere i disse baner ved næste statusrapport, men påpegede også at flere af disse elementer kommer med i andre rapporter til bestyrelsen, fx i ledelsens beretning i årsregnskabet og i opgørelsen af resultaterne for rektors resultatlønskontrakt.

5. Rapport om den fremtidige struktur for ungdomsuddannelserne
Keld Nielsen redegjorde for de væsentligste elementer i rapporten ”Afrapportering af processen med at udvikle en strategi for fremtidens institutionsstruktur for ungdoms¬uddannelserne”, som bl.a. Gymnasiernes Bestyrelsesforening står bag.

Keld Nielsen fremhævede, at rapporten ikke er særlig klar, men dog alligevel peger i retning af, at ungdomsuddannelses¬institutionerne bør overveje fusioner eller at fortsætte som selvstændige institutioner i campusdannelser. Når et gymnasium er på omkring 800 elever, er der ganske vist intet belæg for, at det er økonomisk fordelagtigt at indgå i sådanne konstruktioner, men noget tyder på, at elever, der falder fra én uddannelse hurtigere kommer i gang med en anden uddannelse.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af oplæget strategien for Egå Gymnasium i denne sammenhæng. Eigil Dixen redegjorde for, at rapporten også peger på eksempler, hvor frafaldne elever kommer hurtigt i gang med en ny uddannelse pga. et tæt samarbejde mellem de pågældende institutioner. Eigil Dixen havde derfor på et nyligt afholdt møde mellem de gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Århus Kommune slået til lyd for at arbejde for et endnu tættere samarbejde mellem institutionerne bl.a. på vejledningsområdet. Dette var sket i erkendelse af, at der i kredsen ingen interesse var for hverken fusioner eller campus¬dannelser. Eigil Dixen har derfor sat sig i spidsen for en arbejdsgruppe, som netop skal se på mulighederne for et tættere samarbejde.

6. Langsigtet strategi
Ledelsen gav en række bud på større indsatsområder i en langsigtet strategi for anvendelsen af skolens økonomiske ressourcer. Følgende punkter blev nævnt:
a) asfaltering af det gule idrætsanlæg
b) en nyindretning af parkeringspladsen
c) en fornyelse af skolens IT-udstyr
d) udflytning af musikundervisningen til nyt hus og inddragelse af de nuværende musiklokaler til anden undervisning
e) bygning af en festsal
f) campusdannelse med Ungdomshøjskolen
g) oprettelse af enhed til salg af efteruddannelse, uddannelsesviden mm.

Medarbejderrepræsentanterne ønskede som et yderligere punkt også drøftet en forbedring af løn og arbejdstid for de ansatte.

Bestyrelsen drøftede på den baggrund en langsigtet strategi for anvendelsen af skolens økonomiske ressourcer. Medarbejdernes punkt blev henvist til en forhandling med ledelsen, og af de øvrige punkter blev punkt c) og g) fremhævet, og ledelsen blev bedt om til næste bestyrelsesmøde at fremkomme med mere detaljerede oplæg på disse områder. De øvrige indsatsområder blev ikke afvist, men bestyrelsen fandt, at de må afvente en nærmere afklaring af punkt c) og g).

7. Kompetenceprofil for bestyrelsen
Punktet blev ikke nået pga. tidsnød.

8. Aktuelt nyt
Her blev der heller ikke tid yderligere orientering.

9. Evt.
Her var der intet at bemærke.


 


Møde 27.01.10

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egå Gymnasium den 27. januar 2010 kl. 15.15-17.30. Mødet foregår på Egå Gymnasium i mødelokale 2.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 8. december 2009 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Køb af bygningen
Vedlagt findes tilbuddet fra Undervisningsministeriet om overdragelse af bygningen. På baggrund af dette tilbud og oplysninger om skolens økonomi mv. har vi modtaget tilbud om finan¬sie¬ring af købet fra fire realkreditinstitutter: Nykredit, Realkredit Danmark, Nordea og LR Realkredit. Det omfattende materiale er søgt sammenfattet i vedhæftede dokument, hvor tilbuddene for 2 forskellige sammensætninger af lånet er sammenlignet i skemaform, og hvor kreditinstitutternes forslag til alternative finansieringsformer kort er beskrevet. Ligeledes vedlægges en præsentation fra PWC, som belyser centrale dele af materialet. Endelig er også selve materialet fra kreditinstitutterne vedlagt til de, der har lyst til at dykke ned i dette.

Bestyrelsen skal på denne baggrund beslutte, om vi vil købe bygningen på de tilbudte betingelser, og i givet fald hvordan købet skal finansieres.

I punktet deltager sekretariatsleder Ove Fugl og skolens revisor Lars Østergaard, PWC, som vi har involveret som rådgiver i sagen.

4. Revideret budget for 2010
Vedlagt findes et revideret budget for 2010. Der er her taget udgangspunkt i det på mødet den 8.12.2010 vedtagne budget, og dette budget er revideret dels med nogle udgiftsposter, der blev vedtaget den 8.12.2010, og dels med konsekvenserne af et eventuelt bygningskøb, hvor der er regnet med en finansiering ved 30 årigt 5% kontantlån.
Drøftes med henblik på vedtagelse.
I punktet deltager sekretariatsleder Ove Fugl og skolens revisor Lars Østergaard, PWC.

5. Procedure for valg af ny bestyrelse
Ifølge vedtægterne skal der udpeges en ny bestyrelse, som skal tiltræde pr. 1.5.2010. Bestyrelsen skal bestå af 8 medlemmer, hvoraf 4 er udefrakommende:
• 1 medlem med erfaring med ledelse fra grundskolesektoren udpeges af Århus Skolelederforening
• 1 medlem med erfaring med ledelse fra den videregående uddannelsessektor udpeges af rektoratet på Århus Universitet
• 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
• 1 medlem med erfaring fra erhvervslivet udpeges ved selvsupplering
• 2 medlemmer udpeges af elevrådet blandt skolens elever, heraf 1 medlem med stemmeret (skal være over 18 år) og 1 medlem uden stemmeret
• 2 medlemmer udpeges af og blandt skolens personale, heraf 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret.

Det medlem, der skal udpeges ved selvsupplering, findes ved, at de 5 øvrige medlemmer med stemmeret træder sammen og udpeger 1 medlem ved selvsupplering med mindst 3 medlemmer for udpegningen.

Det foreslås, at rektor henvender sig til de udpegningsberettigede organisationer og beder om udpegninger, og at de 5 medlemmer med stemmeret derefter udpeger det sidste medlem ved selvsupplering i en skriftlig proces over mail.
6. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- program for halvdagsmødet den 25.2.10
- demokratiforløb for skolens elever
- valg af valgfag

7. Evt.

 


Referat af mødet i Egå Gymnasiums bestyrelse 27. januar 2010

Til stede: Keld Nielsen, Niels Petersen, Jørgen Lindskov Knudsen, Rita Danielsen, Marie Bjerrum, Jakob Jørgensen, Henrik Rosleff, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog skolens revisor, Lars Østergaard, PWC under punkterne 3-4.


1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 8. december 2009 blev godkendt og underskrevet.

3. Køb af bygningen
Til mødet forelå et tilbud fra Undervisningsministeriet om overdragelse af bygningen samt tilbud om finan¬sie¬ring af købet fra fire realkreditinstitutter: Nykredit, Realkredit Danmark, Nordea og LR Realkredit. Efter en kort indledning blev skolens revisor Lars Østergaard, PWC, som bestyrelsen har involveret som rådgiver i sagen, bedt om at belyse centrale dele af det omfattende materiale. Dernæst redegjorde Eigil Dixen for den sammenfatning, som på forhånd var udsendt til bestyrelsen.

I den efterfølgende drøftelse opstod der enighed om at acceptere tilbuddet fra Undervis¬nings¬ministeriet om overtagelse af bygningen, samt at finansieringstilbuddet fra Nordea var det mest interessante. Nordea er konkurrencedygtig på bidragssats og stiftelsesomkostninger og med produktet Nordea Prioritet gives det mest interessante bud på, hvordan skolen kan anbringe sin likviditet.

Det var dog ikke helt klart for bestyrelsen, hvordan en af forudsætningerne for opnåelse af lånet skulle forstås. Det blev derfor aftalt, at Eigil Dixen i samarbejde med Lars Østergaard skulle rette henvendelse til Nordea for at prøve at opklare denne uklarhed. Det aftaltes endvidere, at Keld Nielsen, Niels Petersen, Eigil Dixen, Lars Østergaard og sekretariatsleder Ove Fugl blev bemyndiget til at indgå en finansieringsaftale med Nordea, når og hvis de fandt, at henvendelsen til Nordea gav den ønskede afklaring.

På den baggrund underskrev formanden, næstformanden og rektor en betinget accept af købstilbuddet. Accepten er alene betinget af, at der opnås en tilfredsstillende finansiering af købet.


4. Revideret budget for 2010
Eigil Dixen fremlagde det reviderede budget for 2010, der var udsendt som oplæg til mødet. Der er her taget udgangspunkt i det på mødet den 8.12.2010 vedtagne budget, og dette budget er revideret dels med nogle udgiftsposter, der blev vedtaget den 8.12.2010, og dels med konsekvenserne af køb af bygningerne, hvor der er regnet med en finansiering ved et 30 årigt 5% kontantlån.

Herudover foreslog ledelsen optaget nogle nye udgiftsposter:
- 400.000 kr. til etablering af specielle halvgennemsigtige gardiner i undervisningslokaler. Planen er, at det halvgennemsigtige gardin skal være et alternativ til det eksisterende gardin, hvis dagslyset er så kraftigt, at projektorbilledet i lokalet ikke kan ses. Problemet med det eksisterende gardin er, at det lukker helt af for udsigten. Der laves en prøveophængning i ét lokale, inden løsningen gennemføres i de øvrige lokaler.
- 100.000 kr. til energibesparende tiltag. Efter nogle års brug af bygningen er det klart, at forbruget af elektrisk energi er større end forventet, og planen er derfor at gennemføre en række energibesparende tiltag, bl.a. bedre styring af lyset i Forum.
- 100.000 kr. til indkøb af kunst. Planen er over en årrække at udbygge den kunstneriske udsmykning, som blev etableret ved skolens ibrugtagning.
- 100.000 kr. til elevinitiativer. Der har på skolen været gennemført et forløb om elevdemokrati. For at motivere eleverne til at engagere sig er de blevet stillet et beløb på 100.000 kr. til forbedring af Egå Gymnasium i udsigt. Forløbet sluttede på en nylig afholdt demokratitemadag med et spil, hvor eleverne skulle opleve et demokrati i stil med det, som blev praktiseret i det antikke Athen. For at skabe en forstærket debat var spillet dog også krydret med skjulte elementer, herunder moderne lobby¬virksomhed. Det var derfor på forhånd i spilleledelsen bestemt, at spillet kun skulle fremme udviklingen af gode forslag til brug af midlerne, men at den endelige afgørelse af, hvad pengene skal bruges til, først sker efter forløbet via elevrådet og skolens normale beslutningsstruktur. For at holde dampen oppe blandt eleverne foreslår ledelsen derfor, at de 100.000 kr. synliggøres ved at blive afsat som en særskilt post i budgettet.

Bestyrelsen kunne tilslutte sig, at disse nye udgiftsposter indgår i det reviderede budget. Henrik Rosleff og Marie Bjerrum bad i forbindelse med drøftelsen af de nye gardiner, om at de eksisterende gardiner bliver tjekket, da nogle af dem ikke effektivt lukker af for lyset, når solen står direkte ind. Både Marie Bjerrum og Jakob Jørgensen fandt, at det var en god ide, at beløbet til elevinitiativer bliver synliggjort i budgettet, da der ved afslutningen af demokrati¬forløbet var skuffelse over, at eleverne ikke bare lige kunne gå i gang med at bruge midlerne. Formanden fandt det vigtigt, at bestyrelsen positivt støtter tiltag, der involver eleverne i skolens demokrati, men at han naturligvis forventer, at ledelsen sikrer, at midlerne bruges fornuftigt inden for skolen formål.

På den baggrund vedtog bestyrelsen det reviderede budget.

5. Procedure for valg af ny bestyrelse
Ifølge vedtægterne skal der udpeges en ny bestyrelse, som skal tiltræde pr. 1.5.2010. Bestyrelsen skal bestå af 8 medlemmer, hvoraf 4 er udefrakommende:
• 1 medlem med erfaring med ledelse fra grundskolesektoren udpeges af Århus Skolelederforening
• 1 medlem med erfaring med ledelse fra den videregående uddannelsessektor udpeges af rektoratet på Århus Universitet
• 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
• 1 medlem med erfaring fra erhvervslivet udpeges ved selvsupplering
• 2 medlemmer udpeges af elevrådet blandt skolens elever, heraf 1 medlem med stemmeret (skal være over 18 år) og 1 medlem uden stemmeret
• 2 medlemmer udpeges af og blandt skolens personale, heraf 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret.

Det medlem, der skal udpeges ved selvsupplering, findes ved, at de 5 øvrige medlemmer med stemmeret træder sammen og udpeger 1 medlem ved selvsupplering med mindst 3 medlemmer for udpegningen.

Rita Danielsen har allerede tidligere meddelt, at hun ikke ønsker genudpegning, og Eigil Dixen kunne fortælle, at skolen netop har modtaget brev fra Århus Kommune med besked om, at Lars Davidsen er blevet udpeget som nyt medlem af bestyrelsen. Keld Nielsen, Niels Petersen og Jørgen Lindskov Knudsen var villige til at fortsætte i bestyrelsen i endnu en periode. Keld Nielsen meddelte dog, at han ikke ønsker at fortsætte som formand.

Det blev aftalt, at Eigil Dixen henvender sig til Århus Skolelederforening og rektoratet på Århus Universitet og beder om udpegninger, at både elev- og personalerepræsentanterne sørger for nyudpegning af repræsentanter fra deres område, og at de 5 medlemmer med stemmeret derefter udpeger det sidste medlem ved selvsupplering i en skriftlig proces over mail. Den ældste af de 5 medlemmer tager initiativ til og leder udpegningen ved selv¬supplering.


6. Aktuelt nyt
Keld Nielsen fortalte, at Gymnasiernes Bestyrelsesforening i samarbejde med bestyrelses¬foreningerne for de øvrige ungdomsuddannelser og med sekretariatsbistand fra Undervisnings¬ministeriet har udarbejdet ”Afrapportering af processen med at udvikle en strategi for fremtidens institutionsstruktur for ungdomsuddannelserne”, hvor man diskuterer fusioner, campusdannelser og andre former for samarbejde mellem ungdomsuddannelses¬institutioner.

Det blev aftalt, at rapporten sættes på dagsordnen for bestyrelsens halvdagsmødet den 25. feb. 2010. Her vil vi desuden drøfte:
- statusrapport for det forgangne år
- ønsker til en kompetenceprofil for bestyrelsen på baggrund af arbejdet i den snart afsluttede periode for bestyrelsesarbejdet
- en langsigt økonomisk strategi for skolen

Eigil Dixen fortalte kort om 2.g’ernes valg af valgfag.


7. Evt.
Henrik Rosleff ønskede en debat om skolen skal være fuldstændig røgfri. Formanden fandt, at en sådan diskussion naturligvis kan tages i bestyrelsen, men at han ønsker en forudgående proces på skolen, som kan frembringe et beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

  

 

Møde 08.12.09

 

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egå Gymnasium den 8. december 2009 kl. 15.15 -19. Mødet foregår på Egå Gymnasium, mødelokale 2 og afsluttes traditionen tro med en lille anretning.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 27. august 2009 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Overtagelse af bygningen
Rektor Eigil Dixen og sekretariatsleder Ove Fugl orienterer om status for den igangværende proces om overtagelse af bygningen. Vi har til punktet tillige inviteret Sonja Sønksen, Nykredit, der vil orientere om finansieringsmulighederne, samt skolens revisor Lars Østergaard, PWC, som vi har involveret som rådgiver i sagen.

4. Budget 2010
Sekretariatsleder Ove Fugl redegør på baggrund af vedhæftede ”Økonomi¬rapportering til bestyrelsen” og medfølgende regneark om budgetopfølgningen for udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2009.
På baggrund heraf fremlægger Ove Fugl vedhæftede budget for 2010 med medfølgende notat. Budgettet indregner ikke konsekvenserne af bygningsovertagelsen, da disse endnu ikke er kendte. Budgettet må derfor revideres, når bygningsovertagelsen er faldet på plads, forventeligt i begyndelsen af 2010. Drøftes med henblik på vedtagelse.
Vedlagt fremsendes til orientering også UVM’s kommentarer til årsrapporten for 2008.

5. Tillæg til rapport om administrative fællesskaber
Konsulentfirmaet PA Consulting Group har udarbejdet vedhæftede tillæg til den rapport om administrative fællesskaber, som bestyrelsen behandlede sit møde i juni måned. Tillægget opererer med skoler, som deltager i et administrativt center, og andre som indgår i et forpligtende fællesskab omkring centret. Eigil Dixen redegør kort for indholdet af tillægsrapporten og ledelsens vurdering af situationen. Drøftes.

6. Elevernes ferieplan for 2010/11
Vedhæftede 2 alternative forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2010/11 drøftes med henblik på vedtagelse af den ene af dem.

7. Mødeplan for 2010
Vedhæftede mødeplan for bestyrelsesarbejdet i 2010 drøftes med henblik på vedtagelse.

8. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- kapacitetsrapport fra Region Midtjylland

9. Evt.

 


 

Referat af mødet i Egå Gymnasiums bestyrelse 8. december 2009

Til stede: Keld Nielsen, Niels Petersen, Jørgen Lindskov Knudsen, Rita Danielsen,  Marie Bjerrum, Jakob Jørgensen, Henrik Rosleff Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Desuden deltog sekretariatsleder Ove Fugl deltog under punkterne 3-5.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden
Formanden for bestyrelsen Keld Nielsen indledte mødet med at byde velkommen til Jakob Jørgensen, som er udpeget som elevrepræsentant af elevrådet.
Dagsordnen blev dernæst godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 27. august 2009 blev godkendt og underskrevet.

3. Overtagelse af bygningen
Rektor Eigil Dixen og sekretariatsleder Ove Fugl orienterede om status for den igangværende proces om overtagelse af bygningen, hvor skolen netop har modtaget en købspris. Eigil Dixen forklarede, at købsprisen var som forventet på baggrund af de præmisser, som Undervisningsministeriet tidligere har opstillet.

Til punktet var inviteret repræsentanter fra Nykredit, der orienterede om finansierings¬mulighederne set med et realkreditinstituts øjne. Efter orienteringen forlod repræsentanterne fra Nykredit mødet. Derefter drøftede bestyrelsen sammen med skolens revisor Lars Østergaard, PWC, der deltog som skolens rådgiver i sagen, hvilke finansieringsformer man fandt relevante.

På baggrund af orienteringen og drøftelserne bad bestyrelsen ledelsen i samarbejde med Lars Østergaard udfærdige et brev til de fire realkreditinstitutter, som skolen har bedt om at komme med et finansieringstilbud. I brevet vil institutterne blive bedt om at fremsætte tilbud på en række finansieringsmodeller, så de direkte kan sammenlignes. Bestyrelsen vil derefter i begyndelsen af det nye år bestemme sig til, hvilket institut der skal bedes om at stå for finansieringen af købet af bygningen.

4. Budget 2010
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde på baggrund af den udsendte ”Økonomi¬rapportering til bestyrelsen” og medfølgende regneark om budgetopfølgningen for udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2009. Ove Fugl forklarede, at forventningerne til årets resultat er på samme niveau, som ved budgetopfølgningen i august, dog således at de investeringer, som bestyrelsen gav grønt lys for på mødet i august, har nedbragt det forventede overskud med 0,4 mio.kr. Bestyrelsen fandt, at det forventede resultat ser fint ud.

Ove Fugl fremlagde herefter det udsendte budget for 2010 og gjorde opmærksom på, at budgettet ikke indregner konsekvenserne af bygningsovertagelsen, da disse endnu ikke er kendte. Budgettet må derfor revideres, når bygningsovertagelsen er faldet på plads i begyndelsen af 2010.

I den efterfølgende drøftelse af budgettet ville Henrik Rasmussen sikre sig, at der nu også er afsat tilstrækkelige midler til ny løn. Eigil Dixen forsikrede, at det er skolens politik, at medarbejderne skal have en ordentlig løn inden for de rammer, som skolen nu en gang befinder sig i, og at der i budgettet er taget højde for dette.

Eigil Dixen redegjorde dernæst for, at der efter budgettets fremsættelse dukket 3 poster op, som han ville bede bestyrelsen forholde sig til:
1) Skolens bygherrerådgiver har netop anslået, at det vil være muligt inden for et overkommeligt beløb at etablere et ekstra laboratorium til fysik, kemi og biologi i en krog af det naturviden¬skabelige område, som ikke udnyttes ret godt i øjeblikket. Da der er meget pres på laboratoriefaciliteterne i disse fag i forbindelse med deletimer, vil Eigil Dixen gerne have mulighed for løse dette problem allerede i 2010. Bestyrelsen fandt, at det var en god ide og besluttede at afsætte 600.000 kr. i budgettet for 2010 til formålet.
2) Da multimedieskatten kan få nogle meget uheldige konsekvenser for medarbejdernes brug af den bærbare pc, som skolen stiller til rådighed for dem, bad Eigil Dixen om, at der i budgettet afsættes et beløb, så de værste virkninger kan afbødes. De medarbejdere, som i arbejdsmæssig sammenhæng ikke har brug for at tage deres bærbare pc med hjem, vil kunne undgå multimedieskatten ved at lade pc’en blive på skolen. De medarbejdere, der af arbejdsmæssige grunde finder det nødvendigt at tage pc’en med hjem og derfor bliver omfattet af multimedieskatten, skal som engangsforeteelse i 2010 kunne tilbydes yderligere goder som fx en printer eller lign. af en værdi op til 1500 kr. Bestyrelsen tilsluttede sig ideen og afsatte 120.000 kr. i budgettet til formålet.
3) Eigil Dixen har netop modtaget et tilbud om at få et spændende, meget kendt dansk rock orkester til at give en koncert på skolen i foråret. Da det er et rigtigt godt tilbud, som falder sammen med skolens 5 års jubilæum, vil Eigil Dixen gerne have lov til at markere 5 års jubilæet med en sådan koncert, dels som en gave til elever og personale og dels for at sætte Egå Gymnasium på landkortet som et spændende og attraktivt sted at være elev og medarbejder. Bestyrelsen tilsluttede sig ideen og afsatte 70.000 kr. i budgettet til formålet.

Med disse ændringer blev budgettet for 2010 vedtaget, idet bestyrelsen dog forventer at vedtage en revideret udgave i begyndelsen af 2010 i forbindelse med overtagelsen af bygningen – et budget hvor konsekvenserne af overtagelsen er indarbejdet.

5. Tillæg til rapport om administrative fællesskaber
Konsulentfirmaet PA Consulting Group har udarbejdet et tillæg til den rapport om administrative fællesskaber, som bestyrelsen behandlede sit møde i juni måned. Tillægget opererer med skoler, som deltager i et administrativt center, og andre som indgår i et forpligtende fællesskab omkring centret. Eigil Dixen redegjorde kort for indholdet af tillægsrapporten.

Det er Eigil Dixens vurdering, at det kan blive relevant for Egå Gymnasium at indgå i et forpligtende fællesskab, men at de endelige fordele og ulemper ved at være med i et sådant fællesskab først kan vurderes, hvis det lykkes en række skoler at oprette et administrativt center og dermed sætte rammerne for et forpligtende fællesskab. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Elevernes ferieplan for 2010/11
Der var til mødet udsendt 2 alternative forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2010/11. Bestyrelsen valgte forslag 2, bl.a. fordi det opererer med en juleferie på samme tidspunkt som folkeskolerne i Århus Kommune.

7. Mødeplan for 2010
Den udsendte mødeplan for bestyrelsesarbejdet i 2010 blev drøftet og vedtaget med den lille ændring, at mødet i januar blev flyttet til onsdag den 27. januar 2010, og at der her også tages et punkt på dagsordnen om procedure for valg af den nye bestyrelse, som skal tiltræde pr. 1.5.2010. Den endelige mødeplan vedlægges.

8. Aktuelt nyt
Keld Nielsen orienterede kort om nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Keld Nielsen havde deltaget i et møde for bestyrelsesformænd, hvor den fremtidige struktur på ungdomsuddannelsesområdet blev drøftet. Det er Keld Nielsens vurdering, at fusioner står højt på dagsordnen. Eigil Dixen kunne bekræfte, at dette også er indtrykket efter det årlige landsrektormøde.

Eigil Dixen redegjorde kort for Region Midtjyllands kapacitetsrapport for stx i regionen. Dens hovedkonklusion er, at der på nær i Silkeborgområdet er tilstrækkelig kapacitet på stx i regionen. Rapporten indeholder i øvrigt et stort datamateriale om, hvor mange elever det enkelte gymnasium optager fra forskellige områder og en prognose for antallet af stx-elever fra de enkelte områder frem til 2015. Talmaterialet foreligger på elektronisk form på en meget brugervenlig måde og vil løbende blive opdateret, så den enkelte skole kan bruge det i sin egen planlægning.

Eigil Dixen orienterede om det netop overståede valg af studieretning i 1.g. Det er forløbet uden de helt store problemer og over 95 % af eleverne fik uden videre opfyldt deres primære ønske, mens stort set resten fik opfyldt deres sekundære ønske. Det kan bl.a. nævnes, at der igen i år bliver oprettet en hel klasse med studieretningen i bioteknologi, og at der som noget nyt bliver oprettet en halv klasse med den nye studieretning i innovation. Der er også en flot fremgang for musik, idet der for første gang bliver oprettet en hel klasse med studie¬retningen i musik og engelsk og samtidig en halv klasse med studieretningen i musik og matematik.

9. Evt.
Her var intet at bemærke.

 


 

 


Møde 27.08.09

Der indkaldes til møde i bestyrelsen for Egå Gymnasium den 27. august 2009 kl. 15.15 -17.30. Da vicerektor Lise Hansen snart vil blive konstitueret som rektor i nogle måneder, deltager hun i mødet.  Mødet foregår på Egå Gymnasium, mødelokale 2.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 16. juni 2009 godkendes og underskrives. Det er tidligere udsendt.

3. Budgetopfølgning
Sekretariatsleder Ove Fugl redegør på baggrund af vedhæftede ”Økonomi¬rapportering til bestyrelsen” og medfølgende regneark om budgetopfølgningen for udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2009. Drøftes.

4. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2008-09
Vedlagt findes en redegørelse om realiseringen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2008-09. Drøftes med henblik på om rapporten udgør et anvendeligt grundlag for fastsættelse af en udbetalingsprocent.
På grundlag af redegørelsen og bestyrelsens drøftelse fastsætter formanden og næstformanden i samråd et udspil til en udbetalingsprocent og forhandler den endeligt på plads med rektor.

5. Ny resultatlønskontrakt for 2009-10
Vedlagt findes et forslag til rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10.
Det drøftes med henblik på godkendelse på mødet, idet kontrakten skal være indgået senest den 1.9.2009.

6. Rektors løn
Bestyrelsen anmodede på sit sidste møde rektor om skriftligt at begrunde et eventuelt engangsvederlag, således at bestyrelsen kan drøfte dette med henblik på at give formanden og næstformanden et forhandlingsmandat. Vedlagt findes en redegørelse fra rektor.

7. Optagelseskapacitet for 2010
På baggrund af de hidtidige erfaringer med 27 klasser i huset, foreslås optagelseskapaciteten fastholdt på 9 klasser for optaget i 2010 og den samlede kapacitet fastholdt på i alt 27 klasser. Drøftes med henblik på vedtagelse.

8. Aktuelt nyt
Her orienteres bl.a. kort om:
- nyt fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening
- starten på det nye skoleår
- rektors fravær i efteråret
- møder i efteråret.

9. Evt.

 


 

Referat af mødet i Egå Gymnasiums bestyrelse 27.  august 2009

Til stede: Keld Nielsen, Niels Petersen, Jørgen Lindskov Knudsen, Rita Danielsen, Henrik Rosleff, Henrik Rasmussen og Eigil Dixen (referent).
Afbud fra: Marie Bjerrum.
Desuden deltog vicerektor Lise Hansen og sekretariatsleder Ove Fugl deltog under punkt 3.

Dagsorden
 
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 16. juni 2009 blev godkendt og underskrevet.

3. Budgetopfølgning
Sekretariatsleder Ove Fugl redegjorde på baggrund af det udsendte ”Økonomi¬rapportering til bestyrelsen” og medfølgende regneark for udviklingen i skolens økonomi i den forløbne del af 2009 og forventningerne til resten af året. Det fremgik heraf, at skolen forventes at komme ud med et væsentligt pænere resultat end budgetteret. Det skyldes både større indtægter og mindre udgifter end forventet, herunder et væsentligt større elevtal og flere projektmidler til udviklingsprojekter end forventet, samt mindre udgifter til bl.a. ferie-pengeforpligtigelsen, CopyDan, it-tjenesteydelser, varme, reparationer og vedligeholdelse.

Bestyrelsen var generelt godt tilfreds med, at budgetændringen gik mod en væsentlig forbedring. Henrik Rasmussen fandt dog, at det var uheldigt, at størrelsen af overskuddet ikke var bedre forudsagt ved budgetlægningen, fordi bestyrelsen så bedre kunne have prioriteret nogle indsatsområder, mens Jørgen Lindeskov Knudsen godt kunne forstå, at det stadig er vanskeligt at ramme rigtigt, da skolen er vokset kraftigt år for år og først i 2009 har et år med fuldt klassetal hele finansåret. Jørgen var glad for, at der var budgetteret forsigtigt, og at man nu stod med et større overskud end forventet og ikke omvendt skulle ud at finde store besparelser.

Bestyrelsens drøftelse drejede sig derefter om anvendelser af det forventede overskud. Flere ideer til mindre tiltag blev drøftet fx supplerende indkøb af it-udstyr, forøgede bevillinger til bogindkøb, indkøb af kunst til skolens bare vægge og et beløb til en klimaindsats i forbindelse med formuleringen af en klimapolitik for skolen i samarbejde med elevrådet. Endvidere blev større projekter som fx løsning af problemet med den gule belægning på idrætsbanerne nævnt. Henrik Rosleff foreslog i lyset af skolens gode økonomi og det procentvise fald i lønudgifter målt i forhold til driftsindtægterne fra 2008 til 2009 at udbetale et engangsvederlag til de lærere, som har ydet en merindsats siden indflytningen i de nye bygninger. Formanden fandt det klogt at være sikker på, at overskuddet nu også viser sig i den sidste ende og konkluderede, at mindre tiltag som de nævnte naturligvis kunne gennemføres inden for det vedtagne budget for ”andre driftsudgifter”, men at gennemførelsen af større projekter kræver godkendelse i bestyrelsen, eller hvis dette ikke er praktisk muligt, efter nærmere aftale med formanden.

Bestyrelsen fastholdt, som det hele tiden har været planen, at tage en grundig drøftelse af anvendelsen af skolens overskud på det halvdagsmøde, der ønskes placeret vinter/forår 2010, hvor betingelserne for overtagelse af bygningerne forventes at være afklaret, og hvor også en langsigtet finansiel strategi skal drøftes..

4. Rapport om rektors resultatlønskontrakt for 2008-09
Eigil Dixen redegjorde på baggrund af den fremsendte rapport for realiseringen af målene i rektors resultatlønskontrakt for 2008-09. Der udspandt sig herunder en drøftelse, hvor Eigil Dixen og Lise Hansen først uddybede en række detaljer og derefter forlod lokalet. I den efterfølgende drøftelse besluttede bestyrelsen, at rapporten og drøftelsen heraf udgør et anvendeligt grundlag for fastsættelsen af en udbetalingsprocent. På denne baggrund fastsætter formanden og næstformanden i samråd et udspil til en udbetalingsprocent og forhandler den endeligt på plads med rektor.

5. Ny resultatlønskontrakt for 2009-10
Eigil Dixen gennemgik det udsendte forslag til rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10. Efter drøftelsen i bestyrelsen blev forslaget godkendt med enkelte præciseringer, og formanden og næstformanden underskriver snarest den endelige formulering, idet kontrakten skal være indgået senest den 1.9.2009.

6. Rektors løn
Bestyrelsen anmodede på sit sidste møde rektor om skriftligt at begrunde et eventuelt engangsvederlag. Eigil Dixen havde derfor til mødet fremsendt en sådan begrundelse. Han redegjorde kort for denne og forlod dernæst sammen med Lise Hansen lokalet. Bestyrelsen besluttede under den efterfølgende drøftelse at belønne rektor for det særlige merarbejde, der følger af de mange uforudsete problemer, som rektor har måttet løse for at få en ung og hurtigt voksende institution til at fungere under vilkår, der har ændret sig væsentligt undervejs. Formanden og næstformanden fik derfor et forhandlingsmandat til at lave en aftale med rektor om et engangsvederlag.

7. Optagelseskapacitet for 2010
På baggrund af de hidtidige erfaringer med 27 klasser i huset, havde Eigil Dixen til mødet foreslået, at optagelseskapaciteten fastholdes på 9 klasser for optaget i 2010 og den samlede kapacitet fastholdt på i alt 27 klasser. Bestyrelsen vedtog efter en kort drøftelse dette forslag. Henrik Rasmussen bad om, at man på det kommende halvdagsmøde også skulle overveje en nedjustering af klassekvotienten i lyset af skolens gode økonomi. Eigil Dixen oplyste, at der i alle fordelingsudvalg i Region Midtjylland opereres med en klassekvotient på 29 i forbindelse med fordelingen af de nye elever i 1.g.

8. Aktuelt nyt
Keld Nielsen kunne fortælle, at et planlagt møde i Århus i Gymnasiernes Bestyrelses¬forening var blevet aflyst og havde ellers ikke nyt fra GBF.

Eigil Dixen kunne fortælle, at starten på det nye skoleår var gået fint uden nævneværdige problemer og med den sædvanlige gode og hjertelige modtagelse af de nye elever. Alle godt 260 elever var mødt op og foreløbig var kun én faldet fra.
 
Eigil Dixen fortalte, at han, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, tager et par måneders orlov i forbindelse med en nyredonation. Eigil Dixens sidste arbejdsdag inden orloven bliver 9.9.09, og han forventer at være tilbage på arbejde igen medio november. Vicerektor Lise Hansen konstitueres i den periode som rektor, og det er aftalt, at Eigil Dixen og Lise Hansen i slutningen af perioden tager kontakt om skolens forhold.

Det aftalte halvdagsmøde den 29.10.09 er som tidligere besluttet flyttet til foråret, men selve datoen har hidtil været reserveret et evt. ordinært bestyrelsesmøde, hvis der bliver behov for det, fx i forbindelse med processen om bygningsovertagelsen. Keld Nielsen meddelte, at han er på udlandsrejse på det tidspunkt, og det blev derfor aftalt, at han (fx via web-tjenesten Doodle) finder et nyt mødetidspunkt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vil modtage en mail fra Keld Nielsen om emnet.

9. Evt.
Her var intet at bemærke.