Generalforsamlinger

Generalforsamling 17.05.16

Generalforsmalingen konstateres rettidigt indkaldt

Årsrapport

Foreningen kommer ud med underskud, som skyldes dyre bands og store rengøringsudgifter.

Der entreres med billigere bands fremover, og det overvejes om rengøringen kan deles med skolen.

Priserne skal fremover justeres ved særligt dyre arrangementer.

Generalforsamling d. 9.6 2015

Årsberetning

 

 • Foreningen kommer ud med et lille underskud. 

Regnskab

 

 • Ved gennemgang af regnskab vises det, at højere udgifter til musik, samt lav indtjening i bar ved Gallafest er årsagen til det relativt dårlige resultat.

Bemærkninger

 • Det tilstræbes, at foreningen fremover tjener penge, således at kapitalen ikke bliver spist op.

 

 

 

Generalforsamling d. 15.6.14

Dagsorden

Årsberetning

 • Formanden gjorde rede for årets aktiviteter. Herunder fest og cafe, samt uddeling af foreningens midler

Regnskab

 • Kasseren redegjorde for årets regnskab. Følgende punkter blev bemærket.
  • Foreningen kører med et lille underskud
  • Formanden tilser, at der fremover tilstræbes mindst at foreningens aktiviteter løber rundt uden underskud.

Principper for uddeling af midler

 • Formanden foreslår, at der ved før uddeling af midler, hentes en bemærkning fra relevante lærere, som kan ligge til grund for ansøgningens behandling i udvalget sammen med oplysningerne i ansøgningen. Dette blev vedtaget.

Evt.

 

 • Der var intet under dette punkt.Referat: MH


Generalforsamling d. 31.8.13

Dagsorden:

- Valg af dirigent

Ove Fugl Svendsen valgtes til dirigent

- Bestyrelsens beretning

Formanden gjorde rede for foreningens aktiviteter aktiviteter, som udgjordes af årets fester og cafeer, samt uddeling af fondsmidler.

- Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev fremlagt, og i den forbindelse blev de økonomiske relationer mellem Elevforeningen og skolens kantine drøftet og klargjort.

- Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

- Valg af bestyrelse

Bestyrelsen blev valgt og konstituerede sig som følger:

Morten Hoeck (formand)

Jeppe Gamborg Kjærsgaard, 11b (Næstformand)

Eva Brøndum (kasserer)

Torben Aagaard (Sekretær)

Katrine Wulff Hansen, 12t (medlem)

Generalforsamling d. 28.9.12

1) Valg af dirigent

Ove Fugl Svendsen blev valgt

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden berettede, at foreningen har afholdt 6 fredagscafeer, samt 5 elevfester, og at der er uddelt 5.500,00kr i støtte til en studietur.

3) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Kassereren fremlagde årsregnskabet, og der var ingen spørgsmål eller indsigelser. Formanden udtrykte tilfredshed med årets resultat.

4) Valg af bestyrelse

Torben Aagaard blev valgt in absentia (lærerrepræsentant og sekretær)

Eva Brøndum blev genvalgt (kasserer)

Rasmus Dichman, 10a, blev genvalgt (næstformand)

Jeppe Gamborg, 11b, blev valgt (medlem)

5) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

Ingen forslag

6) Evt.

Ingen punkter under evt.

Generalforsamling d. 30.05.11

1) Valg af dirigent

Lise Hansen blev valgt til dirigent

Fra bestyrelsen var der sygeafbud for Hanne Lysdal, Anne Kock Flygaard og Torben Aagaard.

Malthe Brøckner Siggard mødte ikke op til mødet


2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Morten Hoeck fremlagde beretning

Elevforeningen blev stiftet d. 9. oktober 2010. Siden da har der været afholdt K-dag, MGP, en sportscafe, Gallafest og en almindelig fredagscafe

Der er i perioden siden stiftelsen blevet uddelt fondsmidler ad to omgange til hhv. studierejse og endagsekskursion

3) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Morten fremlagde i stedet for Hanne Lysdal som ikke var til stede

Elevforeningen har siden stiftelsen afhold følgende arrangementer:


- K-dag med et underskud på kr. 2.051,50
- MGP med et underskud på kr. 676,88
- Sportscafe med et overskud på kr 486,87
- Gallafest med et overskud på kr. 1.832,57
- Fredagscafe med et underskud på kr. 5.589,55.

Og der har været følgende fondsuddelinger

- Kr. 2500 i forbindelse med en studierejse
- kr. 450 til en endags ekskursion.

I perioden for elevforeningens eksistens er der et negativt resultat på kr. 5998,49

Det blev besluttet, at bestyrelsen fremover fokuserer på at få elevforeningen til at generere overskud i stedet for underskud.


4) Valg af bestyrelse

Hanne Lysdal udtræder af bestyrelsen da hun forlader Egaa Gymnasium pr. 31.07.11

Eva Henriksen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Hanne Lysdal.

Torben Aagard blev genvalgt til bestyrelsen

Anne Kock Flygaard,2y, blev genvalgt in absentia

Malthe Brøckner Siggard, 3s, udtræder af bestyrelsen, da han bliver student.

Da der ikke blev opstillet en kandidat til den ledige bestyrelsespost, gav Generalforsamlingen Elevrådet bemyndigelse til at udpege et nyt medlem til bestyrelsen i efteråret

Morten Hoeck blev genvalgt til bestyrelsen


5) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

Ingen forslag


6) Evt.

Ikke noget under eventuelt.

Generalforsamling d. 9.11.10

Stiftende generalforsamling

Foreningens vedtægter blev vedtaget ved generalforsamlingen

Generalforsamling d. 9.11.10

Stiftende generalforsamling

Foreningens vedtægter blev vedtaget ved generalforsamlingen