Studieretningsopgaven i 2.g

I foråret i 2.g skal du skrive din studieretningsopgave. Her på siden har du adgang til de vejledninger og den hjælp, som skolen stiller til rådighed.

Herunder har du lidt nyttige links:

Elevvejledning      Lærervejleding

Brug din vejleder

Det kan også være interessant for dig at kigge på vejledningen til DHO

Du kan se deadlines for de forskellige stadier i årsplanen

Lærervejledning

Studieretningsopgave i 2.g på Egaa Gymnasium 2017/18

På baggrund af en introduktion i de enkelte studieretningsfag laver eleverne gruppevis en problemformulering,der inddrager mindst to studieretningsfag. På baggrund af denne problemformulering og det fundne materiale udarbejder eleverne enkeltvis en besvarelse af denne problemformulering.

Tidsplan:

Uge 3
Introduktion til SRO i de tre studieretningsfag i egne fagtimer - her gives eksempler på emner, som faget kan indgå i sammen med et af de to andre fag.
I en af timerne udleveres metarefleksionsopgave vedr. arbejdet med dansk-historieopgaven.

Uge 4
I starten af uge 4 afholdes workshop 1 Problemformulering ( én lektion)- se indhold nedenfor. I slutningen af uge 4 eller i uge 5 afholdes workshop 2 Litteratursøgning (to lektioner). Efter workshop et vælges fagkombination på lectio.

Uge 6
Skrivedag med vejledning af grupper. Inden vejledningen sender eleverne problemformulering, litteraturliste og metarefleksionsopgave til lærerne. Gruppen arbejder med opgaven hele dagen på skolen. Der vil være lærere tilstede, men da man også kan have andre lektioner, skal eleverne aftale vejledning.  

Uge 9

Mandag d. 26.februar afholdes workshop 3 Korrektur (en lektion). Her giver elever respons på hinandens opgave.
Aflevering af individuel opgave onsdag d. 1.marts kl. 8.10 elektronisk på lectio.

Processen:

Metarefleksionsopgave:

 

 

Workshop 1: Problemformulering (1 lektion - alle SR-faglærere)

Mål:

 • Repetition af opgaveopbygning.
 • Fortsat træning i problem- og opgaveformulering.

 

 

Hvordan:

 1. Oplæg/klassediskussion om opbygning af en akademisk opgave - se eksempel her.
 2. Idégenerering - her kan anvendes forskellige metoder ex. Dating, post-it, cirkler og andre CL-strukturer se f.eks. KIE-bogen s. 35- og/ eller CL-bogen s. 54-55.
 3. Gruppedannelser på baggrund af idégenerering.
 4. Klassediskussion af eksempler på problem- og opgaveformuleringer. Se eksempler her.
 5. Gruppearbejde om elevernes egne opgaveformuleringer


Workshop 2: Litteratursøgning (2 lektioner - alle SR-faglærere, men ikke nødvendigvis hele tiden
)

Mål:

 • Finde relevant litteratur.
 • Gøre eleverne fortrolige med indholdet i pjecen "Søg og du skal finde" se her.

Hvordan:

 1. Generel introduktion til litteratursøgning med udgangspunkt i pjecen samt øvelser - se her.
 2. Korte oplæg om litteratursøgning specifikt i de enkelte fag .
 3. Gruppearbejde om at finde materiale selv med vejledning fra lærerne.
 4. Gruppearbejde om justering af problem- og opgaveformulering i forhold til den fundne litteratur.

Workshop 3: Korrektur (1 lektion - SR-faglærer)
Mål:

 • Sætte fokus på formalia og korrekturlæsning.

Hvordan:

 1. Eleverne skal sende opgaven til de 2-3 andre i gruppen.
 2. I lektionen læser eleverne korrektur på hinandens opgave og registrerer/kommenterer på formalia og mangler. Se forslag til checkliste her.

(Hvis I vælger en anden løsning end ovenstående, bedes I selv tilrette elevvejledningen til jeres model ex. science cup og samfundscup.)

Indhold:

Opgaven skal ses som led i progressionen i elevernes arbejde med skriftlige opgaver, hvor kravene er beskrevet i bilag 4 fra studentereksamensbekendtgørelsen (23.6.2010), hvor der vedr. elevernes studieforberedende skrivekompetencer står:

"Eleverne skal kunne finde og udvælge relevant stof samt behandle og skriftligt formidle centrale enkelt- og flerfaglige emner.
Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skirftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer:


- genrebevidsthed
- sproglig korrekthed
- disposition
- argumentation
- anvendelse af citater, figurer og illustrationer m.v.
- præsentation
- relevante henvisninger, noteapparat og littraturliste."


I øvrigt følges kravene i fagbilaget for SRP med hensyn til:

 • Præcisering af hvilket bedømmelsesgrundlag, der anvendes herunder hvilke punkter i stk. 2, der lægges vægt på i bedømmelsen.
 • At der skal være et engelsk resume - se vejledningen på hjemmesiden.

I Studieretningsprojektvejledningen står følgende vedrørende opgaveformulering:

Vejlederne sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet. Dette indebærer naturligvis ikke, at en elev ikke må arbejde videre med eller citere fra et emne, som der også er arbejdet med skriftligt, men det betyder, at direkte genanvendelse ikke er tilladt.
Eleven kan godt tage udgangspunkt i en allerede afleveret opgave eller rapport og fordybe sig i et emne eller område, men hvis oplysninger fra det afsluttede arbejde indgår i studieretningsprojektet, skal det behandles som enhver anden kilde med kildehenvisning, så det tydeligt fremgår, at det ikke er udarbejdet som en del af studieretningsprojektet.

.............

Eleven skal have mulighed for at demonstrere selvstændighed ved udarbejdelse af besvarelsen, og opgaveformuleringen må derfor ikke bygge direkte på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i undervisningen. Det vil sige, at hvis eleven kan skrive væsentlige dele af besvarelsen ved at benytte allerede gennemgået stof, allerede gennemførte forsøg og eksperimenter eller noter fra undervisningen, opfylder opgaveformuleringen ikke kravene i læreplanen.
Studieretningsprojektet må gerne ligge i forlængelse af undervisningen i de indgående fag - det typiske vil være, at eleven i undervisningen bliver inspireret til at arbejde videre med et bestemt område, og eleven må naturligvis godt anvende metoder og teori fra den gennemførte undervisning i sit studieretningsprojekt. (vejledning s. 9-10)

Omfang

Opgaven er en individuel skriftlig opgave på 6-8 maskinskrevne sider med 1½ linje-afstand, passende venstremargen og højremargen (2-3 cm). I de fleste fag er en normalside 2400 enheder incl. mellemrum. De 6-8 sider er opgavebesvarelsens egentlige tekst incl.noter. Hertil kommer indholdsfortegnelse, litteraturliste, grafer, tabeller, illustrationer m.v. og evt. bilag.

Tildelte elevtid

Den tildelte elevtid er 20 timer.


Evaluering

Ved evalueringen af opgaven i studieretningsfagene i 2.g gives en individuel karakter. I tilknytning til karakteren gives en mere fyldig evaluering, der peger på svage og stærke sider i besvarelsen og anvisninger på forbedringer. Se skabelon her.
Fra bekendtgørelsens bilag 4 (23.6.2010) fremgår at der i "evalueringeren indgår både en vurdering af besvarelsens faglige kvalitetet og mangler og af, i hvilket omfang eleven behersker de studieforberedende skrivekompetencer angivet i pkt. 1. Evalueringen skal anvendes fremadrettet med henblik på en løbende progression i elevernes beherskelse af skrivekompetencerne."

Eleverne skal derfor efter evaluering af denne opgave skrive en kort refleksion over styrker og svagheder i deres arbejde med studieretningsopgaven med angivelse af hvilke problemer, de skal være særlig opmærksom på i deres studieretningsprojekt.

Fra vejledningen til studieretningsprojektet (okt.2010)

Ved bedømmelsen af besvarelsen anlægges en helhedsvurdering, som er baseret på en vurdering af, i hvilken grad besvarelsen lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. At der er tale om en helhedsvurdering indebærer, at man ikke kan tage besvarelsen af ét af målene ud og lade det være afgørende for karakterfastsættelsen, ligesom man heller ikke på forhånd kan beslutte, hvorledes de forskellige mål skal vægtes. Fremstillingsformen og kvaliteten af den sproglige fremstilling vil altid indgå i bedømmelsen - uanset hvilke eller hvilket fag projektet er udarbejdet i.


Eksperimentelle fag

Nedenstående er et forslag til hvorledes, man kan løse problemet med forsøg i de eksperimentelle fag.

I studieretninger med eksperimentelle fag kan opgaven bygge på resultater fra eksperimenter, der er udført i undervisningen i ugerne op til studieretningsopgaven.
Når eleverne lidt senere vælger fagkombination for opgaven, vælger de samtidig det eksperiment, der er i fokus.

Fx: udføres indenfor normal undervisningstid:
- et eksperiment, A som er tværgående for fysik og kemi, lys, farver og farvestoffer.
- et eksperiment, B som er tværgående for fysik og matematik, kinematik.
- et eksperiment, C der er tværgående for kemi og matematik fx. reaktionskinetik.

Typisk vil alle klassens elever udføre de af lærerne valgte eksperimenter.

Problemformuleringen, som udarbejdes af eleverne skal - ifølge fagkonsulenterne - være uddybende i forhold til det gennemførte eksperiment, og eleverne må ikke på forhånd (inden skrivning af studieretningsopgaven) have fået rettet rapport over disse eksperimenter.