2. fremmedsprog

Hvilke overfaglige skrivekompetencer  kan opgaver i 2. fremmedsprog bidrage med?

 

 

1. - Genrekompetence:  Ideer til opgaver:

 

-          Brevskrivning /e-mail skrivning til elever i  tysk-, spansk-, fransktalende lande (f.eks. til elever på vore partnerskoler i udlandet)  + ”Formelle” breve/e-mail til hotel, turistkontor, campingplads etc.

 

-          Ud fra typeeksempler / stilladseringsopgaver kan eleverne skrive f.eks. et digt, en sang, en rap, en reklame eller et eventyr. En sådan øvelse kan gøre eleverne bevidste om genretræk ved den valgte genre. Se bilag 2: Skriv et digt på fransk : Optakt skriveøvelse inspireret af poetry slam.

 

2. - Argumentationskompetence: Ide til opgave:

 

-          Eleverne skriver argumenter for / imod et emne, f.eks. atomkraft + Vurderer  argumenterne.

 

Inden bør faste vendinger indøves, så eleverne kan starte med at skrive løs uden brug af ordbog.  (Ide – at eleverne skal  bruge deres ordforråd /omskrive vendinger, hvis de mangler ord på målsproget.)

 

 

3. - Sproglig kompetence:  Ideer til  opgavetyper : 1. – at skrive for at lære  +  2.- at lære at skrive:

 

3.1 -”At skrive for at lære” typen: 

 

-          5 min.’s hurtigskrivning, hvor eleverne f.eks. karakteriserer hovedpersonen i en tekst eller skriver nøgleord til et emne. 

 

-          Skriv løs i 10 min. om det emne vi lige har afsluttet el. den tekst vi lige har arbejdet med. (opsamlings / repetitionsøvelse)

 

-             Kreativ hurtigskrivningsopgave – 15 min. til at skrive om f.eks. en drømmerejse.

 

-             Skriv dialoger, der kan anvendes på en café, restaurant, turistkontor, i lufthavn. Dialogerne kobles sammen til en storyline. Se bilag 3.

 

-             Beskrive billeder på målsproget. Som udgangspunkt udleveres en ”skabelon” for billedbeskrivelse                    med nogle faste vendinger.  Eleverne kan/skal bruge ”skabelonen” som udgangspunkt for beskrivelsen.

 

-             Facebook – Eleverne ændrer deres facebookkonto- sprog til 2. fremmedsprog.

 

-             Eleverne kan lave en poster på glogsterwww.gloster.com

 

-             I et fælles online skrivbart dokument skriver elever i fællesskab en novelle  el. krimi el. filmanmeldelse.

 

-             Kryds-og tværs on-line . Fokus kan f.eks. være indlæring af ordforråd om x emne: puzzlemaker.discoveryeducation.com/crisscrosssetupform.asp.

 

Se bilag 1 : Eks. på glosetræning i tysk som kryds-og tværs.

 

-              Lav en Jeopardy jeopardylabs.com

 

-            Eleverne skriver nøgleord til en avisartikel (f.eks. fra en ungdomsavis ). Nøgleordene bruger eleverne efterfølgende til at skrive frit om emnet.

 

-             Eleverne skriver undertekster til sange, filmklip m.m. ( Lyt og skrivopgave)

 

-          3 mandsgrupper – 1 elev skriver nøgleord til karakteristik af hovedpersonen, 1 elev skriver nøgleord til miljøbeskrivelse, 1 elev skriver nøgleord til resumé af handling. Efterfølgende bruges nøgleordene som støtte til mundtlig samtale i gruppen.

 

-          Til hvert emne, der arbejdes med, er der en (lærings)portfolio/mappe på FC, hvor eleverne lægger   resuméer, personkarakteristikker etc. ind.

 

3. 2- ”At lære at skrive ”opgaver:

 

-          Eleverne skal selv præsentere et grammatisk fænomen med eksempler + udlede regler ud fra eks.

 

-          Øvelse med f.eks. konjunktioner:  Brug xx konjuktioner i x antal sætninger.  Eller øvelser med verber:Skriv x sætninger med x verber. Det skal være ”frie opgaver”, hvor eleverne tvinges til at reflektere. Ikke ”automatiske indsætningsøvelser”  - en opgavetype der findes utrolig mange af i diverse øvebøger til grammatik, men læringsudbyttet er minimalt ved ”automatopgaverne”, som eleverne næsten kan lave i sovende tilstand.

 

-          Inden aflevering af en opgave retter eleverne sidekvindens opgave m.h. p. kongruens eller et andet grammatisk problem (max. 2 fokuspunkter). Til dette kan evt. bruges omlagt elevtid.

 

-          Læreren markerer fejl i opgaverne (evt. fokuseret retning ) En skrivetime (omlagt elevtid) bruges til at eleverne retter deres fejl ved at bruge grammatikker, ordbøger etc. (Læreren kan hjælpe eleverne med at bruge de hjælpemidler de har til rådighed. )

 

 

Hvilke evalueringsformer kan anvendes i faget herunder hvordan kan man procesevaluere / vejlede?

 

-          Vejledningssamtale med eleven. Hvilke fokuspunkter bør eleven arbejde med.

 

-          Skriftligt evalueringsskema  (eleverne besvarer spørgsmål vedr. de arbejdsformer de foretrækker / lærer mest med, deres egen indsats / hvad de selv kan gøre bedre / hvad læreren kan gøre bedre etc.)

 

 

 

Klik her for at se eksempel på krydsogtværsøvelse