Omlagt skriftligt arbejde i 1.g

Vejledning i omlagt elevtid

1.g hold med elevtid skal omlægge 25 % af elevtiden til arbejde på skolen i stedet for hjemme.


Nedenfor er forklaret:

  1. Hvordan skrive-vejledningstimerne kommer ind i skemaet
  2. Hvor man finder antal skrivelektioner, der skal afvikles for det enkelte hold
  3. Beregningseksempel på hvor lang tid der er tilbage til at rette opgaverne
  4. Hvordan man ”holder regnskab” i Lectio med hvad der er skrivelektioner og hvad der er almindelige lektioner

2.g eller 3.g hold kan evt. omlægge elevtid, men så skal de aftale det med KS. Det samme gælder hvis Ny elevtid (de 20 timer pr klasse) skal omlægges til skrivetimer på skolen.

  1. de 25 % omlagte timer er skemalagt af KS for alle hold i 1.g. Der er tale om en overbookning i forhold til normen.
  2. i studieplansmaterialet på hjemmesiden kan man se hvor mange elevtids-timer der er omlagt til tilstedeværelse (Omlagt elevtid i moduler, afrundet)
  3. f.eks. har 1z MA fået omlagt 8 lektioner - dvs. elever og lærer skal være tilstede på skolen i 8 lektioner i forbindelse med skriftligt arbejde

Det kan f.eks. organiseres på følgende måde:

Eleverne har en 4 timers opgave (dvs. 4 timers elevtid), der udløser en rettereduktion
ex. 28*0,1*4 =  11,2 timer, afhængig af antal elever – her 28
Læreren definerer én af de skemalagte lektioner som omlagt elevtid se nedenfor.
Eleverne og lærer er på skolen i den lektion, der er defineret som omlagt elevtid, dvs. 1½ time, hvor læreren procesvejleder.
Eleverne har så 2½ (4-1½) time til færdiggørelse af opgaven hjemme og læreren har: 11,2-1,5 = 9,7 timer til yderligere evaluering/retning af opgaverne fra klassen, hvis der er 28 elever.

Man kan også vælge at omdefinere ½ time af en lektion 3 gange - så får man samme resultat. Det er så kun den ene gang man debiterer sig selv i Lectio – se nedenfor.

I alt skal der defineres 8 lektioner som omlagt til skrivetimer i løbet af året på dette hold og læreren bestemmer selv hvornår. Der skal ikke sendes mail til kontoret eller spørges om lov.
Af hensyn til vores timeregnskab er det vigtigt at markere i Lectio, hvornår man har brugt en lektion på omlagt undervisning - ellers kan vi ikke sikre holdet det rigtige undervisningstimetal – se nedenstående vejledning. Det kan desuden være en god idé overfor eleverne at markere i lektienoten at tiden bruges til skriftligt arbejde. Dette arbejde kan administreres i selve skrivetimen. Se nedenfor.

 

Gå til Studieplansmaterialet og se , hvor meget elevtid, der skal omlægges på de enkelte hold,