Samarbejdsskoler

 

Vore samarbejdsskoler er p.t.:

 

Blomberg Gymnasium i Tyskland

- Carolina Forest High School i Myrtle Beach, SC, USA

- Lycée Fabert i Frankrig

- Technologico de Monterrey o Queretaro i Mexico

- Nianjema Secondary School i Tanzania

-Yaohua High School, Tianjin, Kina

- Malaga

 

Disse skoler bruger vi i forbindelse med udvekslingsrejser, som værter for individuelle elevudvekslinger og i det daglige arbejde, hvor et virtuelt samarbejde indgår som led i det faglige arbejde

Studiebesøg i udlandet / fra udlandet:

Lyst til at læse i udlandet?

Et studieophold på en af vore partnerskoler i udlandet er meget udbytterigt på det sproglige og det personlige plan, da du lærer at begå dig i en fremmed kultur og får større indsigt/forståelse for en anden kultur. 

Vi har på nuværende tidspunkt partnerskoler følgende steder:

 

 

 

Kunne du tænke dig et ophold på min. 3 uger på én af vore partnerskoler i udlandet, skal du inden 1.april skrive en motiveret ansøgning til uddannelsesleder Lone Pløger Thoft, hvori du besvarer følgende spørgsmål:

Hvilken partnerskole vil du besøge og i hvor lang tid ? Hvordan vil du karakterisere dig selv (styrker, svagheder, personlige interesser, fritidsbeskæftigelser, sprogkundskaber, osv)? Hvorfor vil du gerne læse i udlandet?

 • Hvordan kan du påvise, at du kan klare en større grad af selvstændighed (herunder fagligt selvstudium) under opholdet i udlandet?
 • Nogle vigtige overvejelser og råd at tage med, imens du overvejer at tage springet:
 • Du skal planlægge at tage på udveksling i 2.g. på et tidspunkt, der rammer udenom SRO og eksamener.  Ideelt til en sådan individuel elevudveksling vil være fra september til og med efterårsferien eller fra januar til og med vinterferien i 2.g.  
 • Du er selv ansvarlig for at læse det pensum op, som er gennemgået i alle fagene under udvekslingen, med mindre andet er aftalt med faglæreren indenafrejse.  Der er mulighed for at få overført merit for nogle forløb, som bliver læst i udlandet, sålænge det formelle er på plads inden afrejse.
 • Man forventes at deltage i undervisningen på vores partnerskole på lige fod med de lokale elever (efter bedste evne).
 • Man skal selv kunne planlægge rejsen og finansiere både rejsen og udgifterne forbundet med opholdet i udlandet.  Man kommer til at bo gratis hos en værtsfamilie i landet, men man skal selv betale alle udgifter forbundet med lokaltransport, rejseforsikring, nogle måltider, lommepenge, mm.
 • Husk at ansøge om en individuel elevudveksling i god tid (deadline er 1. april) og vent under alle omstændigheder med at bestille selve rejsen, indtil du har fået en officiel godkendelse fra skolen.

Efter skolen har modtaget og evalueret din ansøgning, vil du få en skriftlig godkendelse eller afslag på din ansøgning.

I tilfælde af  at din ansøgning godkendes, vil du indenfor kort tid blive kontaktet af Egaa Gymnasiums kontaktperson for den pågældende partnerskole til videre drøftelse af din individuelle elevudveksling.

Studiebesøg fra udlandet

Fordele ved at have en udenlandsk elev boende.

 • Har du lyst til at blive bedre til at kommunikere på engelsk, fransk, kinesisk, spansk el. tysk?
 • Vil du gerne have større indsigt i en fremmed kultur?
 • Vil du gerne have bedre forståelse for egen kultur?
 • Har du lyst til at have kontakt med /måske blive ven med en jævnaldrende elev fra en af vore partnerskoler i udlandet?

så har du mulighed for det, ved at du og din familie bliver værtsfamilie for en elev fra en af vore partnerskoler i udlandet.

Der er tale om individuel elevudveksling i kortere ( fra l uge) eller længere ( max. 3 mdr.) tid. Eleven fra udlandet deltager efter bedste evne i undervisningen på Egå Gymnasium på lige fod med vore egne elever.

Som værtsfamilie giver man kost og logi til den udenlandske elev, som selv må betale udgifter forbundet med lokaltransport, fritidsaktiviteter o. lign. Det forventes at den udenlandske elev er selvstændig og i stand til at udfylde sin fritid. Er den udenlandske elev på et længere studiebesøg, kan eleven evt. bo en periode hos en værtsfamilie og en periode hos en anden.

Til hver af vore partnerskoler er en lærer tilknyttet som kontaktperson. Det betyder at såvel værtsfamilie som den udenlandske elev altid kan kontakte denne lærer, hvis I har spørgsmål eller der opstår problemer.

Når vi har udenlandske elever på udveksling, vil vi opfordre elever og lærere i de klasser, hvor eleven/eleverne deltager til at være åbne og inddrage eleverne så meget som muligt i undervis- ningen og diverse andre aktiviteter. Klassens / klassernes elever opfordres til at invitere den / de udenlandske elev (-er) med til deres fritidsaktiviteter.

Dette vil give alle implicerede elever mulighed for at blive bedre til at kommunikere på det pågældende fremmedsprog, få indsigt i en anden kultur samt blive mere bevidste om egen kultur. Færdigheder og kompetencer som er meget vigtige i vores globaliserede samfund.

Måske vil mødet med de udenlandske elever også betyde nye venskaber på tværs af kulturer, hvilket er yderst værdifuldt.

Har du lyst til at have en elev fra en af vores partnerskoler i udlandet boende, skriver du til vicerektor Lise Hansen:

 • hvilket land der specielt har din interesse 
 • hvor længe du og din familie ønsker at være værtsfamilie.