Indhold


 


Egaa Gymnasium i Kulturnatten 2012

Egaa Gymnasium deltog i efteråret 2012 i Kulturnat som et projekt udarbejdet i samarbejde med Kulturnattens sekretariat. 
Formålet med samarbejdsprojektet var at skabe øget opmærksomhed blandt unge om Kulturnatten som kulturtilbud, både ved at inddrage dem som deltager, som dokumentarister og ved at de deltagende kunne trække flere fra deres aldersgruppe ind som publikum. 
Egaa Gymnasium deltog med så forskellige fag som drama, matematik, idræt, musik, billedkunst og mediefag. Både undervisningshold og deltager fra skolens frivillig talenttilbud, Vokalensemblet EVE, deltog i en række aktiviteter, der primært fandt sted på Godsbanen. 
Projektet tænkes som et trinbræt i forhold til en yderligere inddragelse af unge fra ungdomsuddannelserne i Aarhus og omegn de kommende år.
MUSIK
Skolens 3g studieretningshold i musik deltog med 2 forskellige indslag. Den ene gruppe havde arbejdet med at kreere en flashmob på Godsbanen, mens den anden havde arbejdet med at skabe percussionnumre, der blev opført på Godsbanen og rundt omkring i byen, men som også dannede musikalsk baggrund for de arbejdende billedkunstnere i Rå Hal. 
Link til percussion i Rå Hal: http://www.youtube.com/watch?v=R5M-GEZwGcc

EVE:
Skolens vokalensemble gav minikoncerter på flere lidt ”uventede” steder, såsom Banegårdshallen, en tipi foran Musikhuset samt aftenkoncerter i Skt. Nikolaj Kirke på Frederiks Allé for en helt fyldt kirke. Til den første koncert på Banegården medvirkede Junior EVE, et nystartet initiativ som skal danne korskole for EVE.
Link til Banegårdskoncert: http://www.youtube.com/watch?v=yjsWJ0Q3X_w

Idræt
"2. s havde i idræt øvet en dans, hvor henholdsvis sjippetove og hockeystave blev brugt som rekvisitter. Rekvisitterne skulle underbygge bevægelserne og skabe lyde, der supplerede det rytmiske i dansen. Ikke alle eleverne var vant til at optræde og de valgte derfor at danse med masker, så de kunne føle sig mere anonyme. Klassen optrådte med dansen 3 gange på Godsbanen."
http://youtu.be/LnhFIVdjoMY


Matematik
3. v arbejder med vektor addition og subtraktion på gulvet på Godsbanen i et meget stort format. Herudover projekteres vektorer på væggene og som laserlys gennem røg. Alt sammen meget visuelt som det fremgår af nedenstående video.
http://youtu.be/bPBUSVTmCgE

Billedkunst
På Kulturnatten stillede 25 elever og 2 billedkunstlærere op med megafon, stencils, pensler og staffelier på Godsbanen Aarhus, hvor der blev lavet et kæmpemæssigt maleri bestående af 25 lærreder. Ingen 'ejede' sit eget lærred - og ej heller motivet for maleriet opstod på grundlag af en række 'dogmer' der blev udstukket undervejs af billedkunstlærerne Lise og Louise, der konstant gav kunstnerne benspænd i megafonen. En farverig og intens forestilling der trak mange nysgerrige til. Der var ovenikøbet nogle, der forhørte sig om prisen på nogle af lærrederne. Det kunne vi naturligvis ikke sælge - for 'værket' bestod jo af hele 25 lærreder - et organisk, sammenhængende hele.
Se video: https://www.egaa-gym.dk/undervisningen/frivillig-undervisning/frivillig-billedkunst/

 

Branding Aarhus i samarbejde med "Visitaarhus"

 

Direktør Peer H. Kristensen og projektkoordinater Anne Hübner fra Visistaarhus i auditoriet foran 2. w.

I forbindelse med et AT forløb med historie og engelsk om branding af Aarhus internationalt, har 2. w produceret 6 videoer og en FACEBOOK side, hvor de brander byen på engelsk. Innovation spillede en central rolle i forløbet, forstået på den måde at klassen skulle levere et produkt, der har værdi udenfor klasserummet. Hvad var så mere naturligt end at få Visitaarhus til at vurdere værdien af elevernes produkter.  Derfor kom direktør Peer H. Kristensen og projektkoordinator på besøg på skolen torsdag den 13. april.

Gæsterne var meget imponerede over alle præsentationerne, men særlig imponerede over den video, der var lavet af Ann Aalling, Anderes Begtorp Jensen, Bjørn Møller Ochsner og Sophie Kornvig, og som vandt førstepladsen.

Se videoerne her:

AT branding Aarhus, 2.w 1

AT branding Aarhus, 2.w 2

AT branding Aarhus, 2.w 3

AT branding Aarhus, 2.w 4

AT branding Aarhus, 2.w 5

AT branding Aarhus, 2.w 6


Mikkel Østerby Andreasen og Thomas Schausen


 

Innovaction

 

Handelsgymnasiet Viemosevej, Århus Købmandsskole, har taget initiativ til 
”Projekt Innovaction”, som er et udviklingsprojekt målrettet kompetenceudvikling af undervisere på de gymnasiale uddannelser - specifikt indenfor brug af innovation og iværksætteri i undervisningen.

Hvad er ”Projekt Innovaction”?
Innovativ tankegang er en egenskab, der kan tillæres, og som konstant bliver 
efterspurgt af erhvervslivet. Dette stiller krav til, at gymnasierne inddrager 
innovation i undervisningen. Frem for blot at være et fag på skemaet en gang om ugen, bør innovation være en indgangsvinkel, en pædagogisk metode og handlemåde, som inddrages og bruges i undervisningen generelt.

”Projekt Innovaction” er et innovativt og handlingsorienteret iværksætterprojekt 
målrettet de gymnasiale uddannelser med fokus på kompetenceudvikling af 
undervisere. Formålet med projektet er, at undervisere får mulighed for at ar-bejde på tværs af faggrænser og uddannelser for at skabe udvikling og iværk-sættelse af nye og anderledes ideer til brug i den daglige undervisning.

Udover fokus på kompetenceudvikling af undervisere, inddrages eleverne på 
gymnasierne i projektforløbet, og der vil ligeledes være et tæt samarbejde med 
erhvervslivet, der leverer konkrete problemstillinger til brug i undervisningen.

Se en liste over lærere, som deltager i projektet her

Se evaluering af projektet her

Se 2010 y's projekter her

Se 2009 x's projekt om "Den intelligente montre" her

 

 

Interaktiv læringssti

Interaktiv læringssti Grenåvej Øst


Bevægelse og leg på Egaa Gymnasium – Innovationsprojekt i 3a
Egaa Gymnasium er en moderne skole, hvor vi med udgangspunkt i en ny bygning og nye undervisningsformer er ved at skabe en levende og engagerende skole (fra Egaa Gymnasiums værdigrundlag)


Baggrund for projektet
I forbindelse med 3a’s Københavnertur i april 2011, blev der formuleret et projekt som skulle handle om at udvikle Egaa Gymnasiums udearealer med henblik på øgede muligheder for leg og læring. Idéen til projektet udsprang bla. af planerne om en Interaktiv læringssti i lokalområdet. Tanken var at bruge 3a’s kompetencer idet de har arbejdet målrettet med innovation siden begyndelsen af 1.g, og dermed formulere et projekt som kunne være til glæde for både skolens elever og lokalområdets beboere. 
Inden turen til København formulerede eleverne gruppevis konkrete idéer til udvikling af Egaa Gymnasiums udearealer. Københavnerturen havde til formål at indsamle inspiration til projektet. Dette skulle ske dels ved at se og afprøve nytænkning indenfor leg og bevægelse, konkret via et besøg på Plug n’ Play på Amager, og ved et besøg på Det Kongelige Kunstakademi. Her afholdt Per Schulze fra Lokale- og Anlægsfonden et foredrag med fokus på nytænkende byggeri, der understøtter leg og læring, og desuden fik eleverne mulighed for at sparre med Per Schulze om deres egne konkrete idéer om projekt Egaa.
 
På baggrund af elevernes indledende idéer og erfaringerne fra københavnerturen, formulerede eleverne en række konkrete råd og idéer til at føre projektet videre:
Det skal være noget nyt i lokalområdet (fx skaterbane) 
Inddrage mulige brugere i området der har interessen, og vil sprede budskabet

 • Ting med flere funktioner og til flere målgrupper, fx udendørs styrketræning eller ”Solen”(se bilag 1)
 • Det skal være attraktivt/ unikt ? folk skal gide at tage hertil (Den gode omvej)
 • Indtænke/bruge det eksisterende: lokaler og udendørs faciliteter
 • Der skal indtænkes et samspil mellem leg/konkurrence og samlingssted (fx forhøjning som tilskurerplads/værested)
 • Individuelle brugere (skal kunne bruges både individuelt og i grupper
 • Funktionalitet og æstetik skal forenes

I bilag 1 og 2 ses eksempler på udkast til konkrete projekter/idéer som eleverne formulerede før Københavnerturen.

Bilag 1

Bilag 2


Dialog med erhvervslivet

Forløb om 60'erne

Døren til 60’erne – en film af 2.x


Dette er den officielle hjemmeside til filmen: Døren til 60’erne.

Lidt om filmen: Filmen startede som et historieprojekt, mens 2.x arbejdede med ungdomsoprøret i historie. Selve ideen med at 2.x skulle producere en film, blev fremsat at 2.x’s historielærer Thomas Schaussen. Han foreslog at vi skulle lave en film om selve ungdomsoprøret. 
Derefter tog 2.x selv kontrol over projektet og gik i gang, med storyboard musikindspilning, reklame og at finde locations. Meget af filmen blev filmen inde i den gamle by, da der netop er blevet opført et helt ny kvarter fra 60’erne og 70’erne. Udover den gamle by er der blevet optaget film i Risskov, Musikcafeen og Egå gymnasium. 
Information: selve filmen bliver vist fredag den 26. november, klokken 12:00. Prisen på en billet er kun 20 kroner per billet. Stedet er biografen Øst for Paradis, og adressen er Paradisgade 7, 8000 Århus. 
For mere information send en mail til:
Rasmus@randerseye.dk
Antonjakobs@hotmail.com
Eller kontakt mig (Rasmus Schlander) over firstclass.

1a i Gellerup 10. maj 2011

I 1a har vi arbejdet med et tværfagligt forløb i dansk, engelsk og samfundsfag om integration, hvilket førte til et spændende innovationsprojekt fordelt på to dage:
Vi var en på besøg en hel dag i Gellerup, hvor vi havde et stramt program med visit til beskæftigelsesprojekter, foreningsprojekter, Bazar Vest, Gellerup Museum, en rundvisning i parken af en lokal og vi sluttede dagen af i sportshallen Globus1. 
En lang men meget indflydelsesrig dag, hvor vi fik dannet os et helt andet indtryk af området - og hurtigt fik ryddet en masse fordomme af vejen!
Med alt dette stof til eftertanke, blev vi dagen efter på gymnasiet fra 8.15-21.00 hvor hele dagen var afsat til en ”Innovations-camp”.
Vi blev introduceret til KIE-modellen, hvor vores arbejde indledende blev delt i disse faser: den kreative, den innovative og den entreprenante. 
Resten af dagen arbejdede vi i grupper med de emner vi hver især fik uddelt, men der var dog også tid til lidt hygge og kage i vores arbejdsproces.
Efter vores fælles aftensmad fremlagde vi vores innovative idéer til bedre integration i Gellerup, indenfor henholdsvis beskæftigelsesområdet, boligområdet og fritidsområdet. 
 Disse to dage har været meget lange, men rigtig spændende og læringsrige.

Ghofran Karnib, som vi mødte i Gellerup har skrevet denne artikel om vores besøg


Se det fulde program for vores ekskursion her

Vores projektoplæg kan ses her:

Beskæftigelse 1

Fritid 1

Bolig 1

Bolig 2

Se lektionsplan for forløbet her (klik for forstør)

 

2.a - Erhvervslivet som motivationsfaktor i gymnasiet

1a 2008 har deltaget i et samarbejde mellem Egå Gymnasium, Århus Statsgymnasium og konsulentfirmaet SBK, støttet af Region Midt om fastholdelse af elever i gymnasiet.

Projektets formål var gennem virksomhedsbesøg at motivere eleverne til at fortsætte i gymnasiet, fordi de lettere ville kunne se sig selv på arbejdsmarkedet.

Projekt 1 
Egå Gymnasium valgte at supplere virksomhedskontakterne med innovation som arbejdsmetode. I første projekt valgte vi at introducere KIE-modellen som procesværktøj. Klassen var på besøg hos Tivoli Friheden i Århus, som stillede tre konkrete opgaver:

 1. Forsøg at udvikle nye aktiviteter eller attraktioner til aldersgruppen 15-25
 2. Hvordan markedsfører Tivoli Friheden sig bedst på nye medieplatforme til unge mennesker?
 3. Hvordan udvikles Tivoli Friheden som en attraktiv arbejdsplads for unge?

Eleverne løste opgaverne på en efterfølgende 1-døgns camp på gymnasiet, hvor de gennemførte KIE-modellens tre faser: Den kreative fase, hvor de brugte en række ide-genereringsværktøjer, den innovative fase, hvor de vurderede ideerne og researchede og endelig den entreprenante fase, hvor de færdigudviklede den bedste ide. Links til power points

Projekt 2 
Århus Kommune har i 2009 startet forberedelserne til at deltage i konkurrencen om at blive udnævnt til Europæisk kulturby i 2017. De har ansat Trevor Davies til at udarbejde et forslag til kulturbyprojektet. 2a besøgte i efteråret 2009 Trevor Davies og lavede sammen med ham en SWOT-analyse over Århus som by. Derefter besøgte 5 grupper elever hver deres kulturinstitution/-virksomhed for at sætte sig ind i deres formål, arbejdskultur og dagligdag. Klassens samarbejdede med:

 • AROS
 • Hovedbiblioteket/Multimediehuset
 • Århus Musikskole
 • Studenterhuset
 • Voxhall

Eleverne udarbejdede derefter konkrete forslag til, hvad deres kulturinstitution/-virksomhed ville kunne bidrage med i kulturbyåret.

Links til p


CULT

I efteråret 2009 var innovationsholdet på virksomhedsbesøg hos CULT i Risskov. Besøget resulterede i at CULT stillede eleverne to opgaver: ”Hvordan skal CULT SHAKER markedsføres i fremtiden?” Og ”Hvilke forventninger har aldersgruppen 18-25 til energidrikke?” Eleverne løste de to opgaver vha. idégenerering samt kvantitative og kvalitative markedsundersøgelser. Efterfølgende blev elevernes resultater sendt til CULT.


Musikstudieretningerne

Samarbejdsprojekter med det professionelle og pædagogiske musikmiljø uden for skolen

De kunstneriske studieretninger med musik har etableret kontakter bredt i det professionelle musikmiljø med faste samarbejdspartnere. Gennem skoleåret gennemføres en række projekter, der alle rækker ud over den daglige undervisning og skaber værdi for andre enten i form af kunstneriske  oplevelser eller i form af pædagogisk-didaktisk træning og læring for partnere uden for skolen. Projekterne indeholder alle faserne i KIE-modellen, idet de begynder med fri idegenerering (det kreative rum), efterfulgt af en fase med ideudvælgelse og –bearbejdning (det innovative rum) for til sidst at ende i den konkrete operationalisering (det entreprenante rum).  Projekterne er listet op herunder, således at det mest innovative projekt (forstået i bred forstand) kommer først. 

3b og Århus Sinfonietta (www.sinfonietta.dk)

Både i efteråret 2007 og i efteråret 2009 har 3bMU deltaget i et projekt sammen med det professionelle, klassiske Ensemble Århus Sinfonietta, hvor elever og musikere i fællesskab gennem gentagne workshops og ved hjælp af en række forskellige værktøjer selv har skabt ny og original musik. Musikken er herefter blevet uropført ved en koncert med Århus Sinfonietta, hvor eleverne har deltaget på lige fod med de professionelle musikere. I 2009 var eleverne også involveret i markedsføring og formidling gennem design og produktion af plakater og foldere og oplæg om projektet på en række Århusgymnasier. Samarbejdet er støttet af Århus Kommune , Kunststyrelsen og Statens Kunstråd.

2b og N. Kochs Skole

Hvert år samarbejder en af 2g musikstudieretningsklasserne med N. Kochs Skole i et projekt, hvor elever fra Kochs Skole modtager musikundervisning af elever fra Egå – på Egå Gymnasium. Egå-musikeleverne skal fra grunden selv opfinde og tilrettelægge undervisningen for folkeskoleeleverne. Først genererer de frit ideer til, hvordan de synes, der skal undervises, og hvad de synes, folkeskoleeleverne skal præsenteres for. Derefter udvælger og målretter de ideerne mod den konkrete elevgruppe og vores fysiske rammer. Til sidst operationaliserer de ideerne i afviklingen af dagen. Folkeskoleeleverne får således indblik i en gymnasiehverdag med musik, og EGs elever får trænet en innovativ proces og får deres første pædagogiske erfaringer.

1b og Det Rytmiske Musikkonservatorium

Hvert år gennemføres et samarbejde mellem en af Egå Gymnasiums 1g musikstudieretningsklasser og Det Jyske Musikkonservatorium, hvor eleverne modtager undervisning i rytmisk sammenspil af studerende på uddannelsen i almen musikpædagogik. Undervisningen foregår på konservatoriet centralt i Århus. Udkommet af projektet er to-delt:

 • De konservatoriestuderende gennemløber i mødet med Egå-eleverne alle faserne i KIE-modellen, idet de på egen hånd skal idegenerere, tilrettelægge og gennemføre undervisning. I KIE-modellens 2. fase (innovationsfasen) skal de specifikt tage hensyn til den praktisk-musikalske kunnen på Egå-holdet: Er der elever, der spiller trompet, tilrettelægges forløbet således, at de også skal arbejde med deres trompetspil på konservatoriet, er der elever, der arbejder med elektronisk musik i det daglige, kommer de til at arbejde videre med dette på konservatoriet osv. For de konservatoriestuderende rækker mødet med Egå-eleverne ud over den daglige undervisning, idet de opkvalificeres og træner undervisningskompetence i deres fag med en aldersgruppe, der minder om den, de senere vil møde, når de som skal have jobs på musikskoler og efterskoler.
 • Egås musikelever stifter på deres side bekendtskab med en videregående musikuddannelse både hvad angår de fysiske rammer, den konkrete undervisning og de studerende på stedet. De får indblik i ”et liv med musik”. Desuden får de musikundervisning på et andet niveau end det, de møder i det daglige.

Egå Gymnasiums Vokalensemble og Danmarks Radios Vokalensemble 

Egå Gymnasiums Vokalensemble er et tilbud til særligt talentfulde og interesserede sangere. I april 2010 gæster verdensklassekoret DR Vokalensemblet Egå for at samarbejde med EGs Vokalensemble i et nyskabende og enestående projekt. Projektet består af 3 dages workshops, hvor eleverne arbejder sammen med dirigent Michael Bojesen og sangerne fra DR Vokalensemblet med henblik på at skabe et fælles produkt. Produktet bliver den koncert, som projektet afsluttes med: En stor koncert i Helligåndskirken, hvor EG’s Vokalensemble medvirker som gæsteoptrædende.