Matematik på Egaa Gymnasium

Gennem undervisningen skal eleverne opnå kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Endvidere skal de opnå indsigt i, hvorledes matematik kan bidrage til at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder, såvel som indsigt i matematisk ræsonnement. Herved skal eleverne blive i stand til bedre at kunne forholde sig til andres brug af matematik samt opnå tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår.

 


 

 

 

Sådan beskrives formålet med undervisningen i matematik på Undervisningsministeriets hjemmeside. Læs videre og find ud af hvordan vi underviser i matematik her på Egaa Gymnasium. 

Fagets 3 niveauer

 

 

I gymnasiet skal alle have matematik på mindst C-niveau. Via valg af bestemte studieretninger eller via valgfag kan man få matematik på B- eller A-niveau. For alle 3 niveauer gælder at mange af de emner man skal beskæftige sig med er bestemt af Undervisningsministeriet, men der er også emner som lærer og elever vælger i fælleskab.

C-niveau
Undervisningen på C-niveau er meget anvendelsesorienteret. Vi repeterer ligningsløsning samt procent- og rentesregning fra folkeskolen. Du lærer om variable og funktioner, nemlig lineære funktioner, potensfunktioner og eksponentialfunktioner. Desuden lærer du om trekantsberegninger ved hjælp af cosinus og sinus samt om beskrivende statistik.

B-niveau
Undervisningen på B-niveau er noget mere abstrakt end på C-niveau, idet du her selv skal kunne opstille matematiske modeller, og du skal desuden have differential- og integralregning.

A-niveau
Endelig skal man på A-niveau beskæftige sig med løsning af differentialligninger samt vektorer i både to og tre dimensioner, og her stiger abstraktionsniveauet igen, idet man på A-niveau i endnu højere grad beskæftiger sig med matematiske beviser.

Mere information om de 3 niveauer findes i læreplanerne - se links i menuen til højre.

Skriftligt arbejde

Alle 3 niveauer har en skriftlig dimension, og på alle 3 niveauer gives der både en skriftlig og en mundtlig karakter. Det er dog kun B- og A-niveau der har en skriftlig eksamen - se mere herom i læreplanerne.

Det skriftlige arbejde i faget matematik skal støtte såvel den mundtlige som den skriftlige dimension. Hovedformålet med den skriftlige dimension er således at:

 • sikre elevens selvstændig bearbejdning af matematiske problemstillinger og hermed bidrage til elevens fordybelse i stoffet
 • træne den skriftlig formidling, herunder korrekt matematisk sprog og
  symbolbrug
 • give eleven mulighed for at dokumentere sine matematiske
  kompetencer
 • give grundlag for lærerens evaluering af elevens standpunkt og elevens
  vurdering af eget standpunkt
 • træne systematik og give mulighed for overblik.

Skriftligt arbejde kan have mange former, det kan være test, gruppeopgaver eller individuelle opgaver. Det kan også være større projektrapporter, der er større mere åbne opgaver, hvor eleven i højere grad selv tager stilling til dele af opgavens forudsætninger og evt. indhold. Ved udarbejdelsen af projektrapporter benyttes ofte processskrivning, hvor opgaverne kan afleveres i flere omgange med fokus på forskellige aspekter.

Projekt: Den nye skriftlighed i matematikundervisningen
Matematiklærerforeningen for gymnasiet har i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik udarbejdet et projekt: Den nye skriftlighed i matematikundervisningen. I dette projekt er der udarbejdet forskelligt materiale, der giver inspiration til det skrftlige arbejde for såvel lærer som elever. Det samlede materiale findes her.

En del af materialet består af en webside

her præsenteres nogle elevbesvarelser af studentereksamensopgaver fra maj 2008. Formålet med eksemplerne er at vise elever og lærere en vifte af muligheder for gode besvarelser og at præsentere brug af forskellige matematikværktøjer. Bemærk at besvarelserne er eksempler, ikke modelbesvarelser eller skabeloner.

I projektet er der ligeledes udarbejdet en række dokumenter til specielt B- og A-niveau, dels om bedømmelse af de skriftlige eksamensopgaver, samt en håndbog til det daglige arbejde med de skriftlige afleveringer: